Chystáte sa do penzie. Na aké zmeny sa musíte pripraviť?

Mnohí budúci penzisti si vybavovanie starobného dôchodku nechávajú na poslednú chvíľu, čo môže spôsobiť predĺženie jeho vybavenia. Na túto životnú zmenu sa však treba dôkladne pripraviť a mať všetky potrebné doklady, aby proces prebehol bez problémov.

16.01.2020 06:00
príprava, dôchodok, budík, hodiny, Foto:
Najnižšia suma penzijného minima je od januára 334,30 eura mesačne, čo predstavuje 33 % priemernej mzdy v hospodárstve.
debata

Od januára sa do penzie odchádza opäť po novom. Vek odchodu do dôchodku už pevne určuje tabuľka. Navyše, ľuďom, ktorí chcú zistiť presný deň dosiahnutia penzijného veku, pomôže aj kalkulačka, ktorú nájdu na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Napríklad žena, ktorá sa narodila 1. marca 1958 a vychovala dve deti, dovŕši dôchodkový vek 1. apríla tohto roka, keď bude mať 62 rokov a jeden mesiac. „Zmena určovania dôchodkového veku sa netýka poistencov, ktorí odpracovali potrebný počet rokov vo zvýhodnenej pracovnej kategórii a/alebo vo zvýhodnenej kategórii funkcií (napríklad baník, hutník oceliar, kováč, chemik, stavebný robotník…). Netýka sa ani poistencov, ktorí dôchodkový vek už dovŕšili,“ konštatovala Ľudmila Grauzelová, vedúca oddelenia metodiky dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne.

Minimálne pätnásť odpracovaných rokov a dôchodkový vek. To sú podmienky, ktoré musí splniť každý, kto chce požiadať o starobný dôchodok. Ale do budúcej penzie sa započítava okrem odpracovaných rokov aj príjem. Jej výšku však ovplyvňuje aj jedna málo známa veličina – aktuálna dôchodková hodnota. Jej výška sa každý rok mení a vplýva na ňu výška priemernej mzdy. Čím viac vzrastie priemerná mzda, tým viac sa zvýši aj aktuálna dôchodková hodnota. Kým do konca roka 2019 bola jej suma 12,6657 eura, od januára vzrástla na 13,6361 eura, vďaka čomu budú novopriznané penzie vyššie.

Každý, kto chce o dôchodok požiadať, musí podať písomnú žiadosť a doložiť potrebné doklady. Tomu, kto podmienky nespĺňa, bude žiadosť zamietnutá. „Sociálna poisťovňa vypočíta presnú výšku dôchodku poistencovi až počas konania o jeho priznanie, to znamená, až po podaní žiadosti a posúdení nároku. Až vtedy sa presne zistia všetky skutočnosti, ktoré sú na výpočet dôchodku nevyhnutné a vezmú sa do úvahy všetky veličiny, ktoré vplývajú na jeho výšku. Sú to napríklad počet odpracovaných rokov, hrubé zárobky, výška poistného, ktoré poistenec odvádzal,“ vysvetlil riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Ak sa chystáte tento rok do penzie, je najvyšší čas, aby ste si začali pripravovať doklady. „Príprava podkladov ušetrí poistenca od prekvapenia, že sa mu určité obdobie pracovného života nemôže do dôchodku započítať,“ upozornil Višváder.

Po novom sa budú priznávať a prepočítavať minimálne dôchodky. „Nie je o to treba žiadať osobitnou žiadosťou, o nároku na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok rozhodne automaticky bez žiadosti Sociálna poisťovňa a zašle o tom dôchodcom písomné rozhodnutie,“ informoval riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Najnižšia suma penzijného minima je od januára 334,30 eura mesačne, čo predstavuje 33 % priemernej mzdy v hospodárstve. Za každý ďalší rok nad základnú hranicu 30 rokov sa minimálny dôchodok zvýši o dve percentá sumy životného minima za 31. až 39. rok obdobia dôchodkového poistenia a o tri percentá sumy životného minima za 40. a ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia.

Aký je postup

  • Konanie o priznanie starobného dôchodku sa začína písomnou žiadosťou budúceho penzistu.
  • Žiadateľ je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce pre nárok na starobný dôchodok a jeho výplatu spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou.
  • Za deň uplatnenia nároku na starobný dôchodok a nároku na jeho výplatu sa považuje deň, keď žiadateľ prvýkrát požiadal o spísanie žiadosti o priznanie dôchodku. Spísaním žiadosti sa považuje žiadosť za podanú.
  • Ak má žiadateľ z dôvodu péenky nárok na nemocenské alebo nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, o priznanie penzie je vhodné požiadať až vtedy, keď už je známy deň zániku nároku na uvedené dávky, pretože bez určenia tohto dňa nie je možné určiť deň priznania a sumu dôchodku, a tým ani rozhodnúť o priznaní dôchodku.
  • Žiadosť spisuje pobočka Sociálnej poisťovne príslušná podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.
  • Tlačivo žiadosti je vyhotovené tak, aby mohlo slúžiť ako podklad na posúdenie nároku na dôchodok a určenie jeho sumy. Žiadosť okrem identifikačných údajov žiadateľa obsahuje ďalšie údaje, ktoré priamo ovplyvňujú nárok a sumu dôchodku. Preto žiadateľ na účely spísania žiadosti o starobný dôchodok je povinný predložiť doklady preukazujúce všetky potrebné údaje (originály alebo úradne overené kópie), a to z dôvodu zabezpečenia uvedenia pravdivých, platných a presných údajov v žiadosti. Žiadateľ pri spisovaní žiadosti preukazuje totožnosť platným preukazom totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas).

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #starobný dôchodok #príprava na budúcnosť #ako postupovať #zmeny v roku 2020