Starobný dôchodok: Potrebné doklady a suma dôchodku

Čo všetko potrebujete k žiadosti o dôchodok, aby všetko prebehlo hladko? A tri príklady, na aké dôchodky majú nárok ľudia, ktorí 1. januára požiadali o ich priznanie?

22.01.2020 08:00
papiere, hromada papierov Foto:
Aby nárok na starobný dôchodok, o ktorého priznanie sa žiada, mohol byť Sociálnou poisťovňou posúdený čo najrýchlejšie, je potrebné údaje uvedené v žiadosti preukázať hodnovernými dokladmi.
debata (4)

Čo potrebujete k žiadosti?

Na spísanie žiadosti o priznanie starobného dôchodku sú potrebné tieto doklady:

 • doklad o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom a podobne) alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené,
 • vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou,
 • rodné listy detí,
 • rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ktorému bol dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu.

Na účely posúdenia nároku na minimálny dôchodok je potrebné aj:

 • potvrdenie príslušnej inštitúcie (príslušných inštitúcií) o sume dôchodku vyplácaného z cudziny k dátumu, od ktorého žiadateľ žiada priznať starobný dôchodok, ak sa žiadateľovi vypláca dôchodok z cudziny, o dobách poistenia získaných v cudzine, ak žiadateľ získal doby poistenia v cudzine.

K žiadosti o starobný dôchodok sú potrebné najmä tieto doklady:

 • potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých bol žiadateľ o penziu evidovaný v evidencii nezamestnaných pred 1. januárom 2001,
 • poberal podporu v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003,
 • evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu, z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie,
 • potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.

! Okrem už uvedených dokladov sú k žiadosti potrebné aj ďalšie doklady, a to podľa toho, o preukázanie ktorých skutočností ide.

! Na preukázanie obdobia dôchodkového poistenia a dosiahnutého vymeriavacieho základu je potrebné, aby žiadateľ o starobný dôchodok, ktorý bude u toho istého zamestnávateľa naďalej zamestnaný aj po dátume, od ktorého žiada starobný dôchodok priznať, mal predložený aj evidenčný list dôchodkového poistenia.

! Z dôvodu, aby mohol zamestnávateľ Sociálnej poisťovni včas predložiť vyššie uvedené doklady (evidenčný list dôchodkového poistenia a potvrdenie o vymeriavacom základe), oznamuje zamestnanec v týchto situáciách zamestnávateľovi, od ktorého dátumu žiada priznať starobný dôchodok.

! Aby nárok na starobný dôchodok, o ktorého priznanie sa žiada, mohol byť Sociálnou poisťovňou posúdený čo najrýchlejšie, je potrebné údaje uvedené v žiadosti preukázať hodnovernými dokladmi. Žiadosť nedoložená potrebnými dokladmi si vyžaduje dodatočné zisťovanie chýbajúcich údajov, čo má spravidla za následok, že o žiadosti nie je možné včas rozhodnúť.

Koľko peňazí dostanete?

Ilustračné foto.

Starobný dôchodok sa počíta pomocou vzorca

POMB x ODP x ADH

Vysvetlivky: POMB = priemerný osobný mzdový bod, ODP = súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok, ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku

pričom

1. najprv sa vypočíta základná suma starobného dôchodku ku dňu vzniku nároku,

2. k základnej sume sa pripočíta suma dôchodku patriaca za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku (po odpočítaní dôb, ktoré sa na účely zvýšenia nezapočítavajú do obdobia dôchodkového poistenia), ktorá sa vypočíta ako

OMB x ADH

Vysvetlivky: OMB = súčet osobných mzdových bodov za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku, ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku

3. k takto určenej sume dôchodku sa ďalej pripočíta suma percentuálneho zvýšenia dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia získaného po vzniku nároku na dôchodok (po odpočítaní dôb, ktoré sa na účely zvýšenia nezapočítavajú do obdobia dôchodkového poistenia), ktoré predstavuje 0,5 % za každých celých 30 dní obdobia dôchodkového poistenia. Na zvyšky dní sa pri výpočte dní, za ktoré patrí toto zvýšenie, neprihliada. Ak je počet dní po vzniku nároku na dôchodok nižší ako 30, zvýšenie o 0,5 % sa neposkytne. Za 365 dní sa poskytne zvýšenie o 6 %.

Na určenie osobného mzdového bodu za posledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok sa použije všeobecný vymeriavací základ za rok, ktorý dva roky predchádza roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod. Ak bol poistenec po vzniku nároku na penziu dôchodkovo poistený vo viacerých rokoch, od 1. augusta 2006 sa na určenie osobného mzdového bodu za predposledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok použije všeobecný vymeriavací základ za rok, ktorý predchádza roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod.

Nárok na výplatu starobného dôchodku v znovu určenej sume starobného dôchodku vzniká odo dňa podania žiadosti o znovuurčenie sumy starobného dôchodku, najskôr dňom dovŕšenia dôchodkového veku.

Príklady výpočtu

Príklad č. 1: Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok 1. januára 2020, od tohto dňa aj požiadal o jeho priznanie.
Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,0012 (zarábal priemernú mzdu). Odpracoval 43,6768 rokov obdobia dôchodkového poistenia (15 942 : 365 = 43,6768). Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2020 je 13,6361 eura.

1,0012 × 43,6­768 × 13,6361 = 596,30 eura mesačne

Suma starobného dôchodku sa následne zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, teda o 2,9 % mesačnej sumy dôchodku, o 17,30 na sumu 613,60 eura.

Príklad č. 2: Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok 1. januára 2020, od tohto dňa aj požiadal o jeho priznanie. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 0,5416. Odpracoval 43,8028 rokov. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2020 je 13,6361 eura.

0,5416 × 43,8­028 × 13,6361 = 323,50 eura mesačne

Suma starobného dôchodku sa následne zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, teda o 2,9 % o 9,40 eura na 332,90 eura.

Príklad č. 3: Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok od 1. januára 2020, o priznanie starobného dôchodku nepožiadal, ale bude ďalej zamestnaný až do 31. marca 2020 a o priznanie penzie požiada od 1. apríla 2020. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,0012 (zarábal priemernú mzdu) a odpracoval 43,6768 rokov. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2020 je 13,6361 eura. Za obdobie od 1. januára do 31. marca 2020 zarobí 2 847,63 eura.

Suma starobného dôchodku patriaca od 1. apríla 2020 sa určí nasledovne:
1. určí sa suma starobného dôchodku patriaca do vzniku nároku na starobný dôchodok: 1,0012 × 43,6­768 × 13,6361 = 596,30 eura mesačne
2. k tejto sume sa pripočíta zvýšenie patriace za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok:

 • určí sa osobný mzdový bod za obdobie od 1. januára 20 do 31. marca 2020 – 2 847,63 : 12 156,00 = 0,2342 (po zaokrúhlení na štyri desatinné miesta nahor), (za posledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok sa použije všeobecný vymeriavací základ 12 156,00 eur, to znamená všeobecný vymeriavací základ za rok 2018, ktorý dva roky predchádza roku 2020)
 • vypočíta sa zvýšenie za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok 0,2342 × 13,6361 = 3,19357462 eura mesačne
 • táto suma sa pripočíta k sume dôchodku určenej ku dňu vzniku nároku na dôchodok 596,30 + 3,19357462 = 599,50 eura mesačne

3. k takto určenej sume sa pripočíta percentuálne zvýšenie za 90 dní obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok: hodnota percentuálneho zvýšenia = (90 : 30) x 0,5. Prihliada sa len na celých 30 dní obdobia dôchodkového poistenia = hodnota percentuálneho zvýšenia = 3 × 0,5 = 1,5 %

599,50 + (1,5 % x 599,10) = 599,10 + 8,9865 = 608,10 eura mesačne

Suma starobného dôchodku sa následne zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, teda o 2,9 % mesačnej sumy dôchodku, o 17,70 eura na 625,80 eura.

Príklady sú len informatívne.

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #doklady #odchod do dôchodku #žiadosť o dôchodok #výška dôchodkov