Dôchodkový strop 64 rokov a penzijný vek nie je to isté

Aký je medzi nimi rozdiel? Čo je to podmienka výchovy dieťaťa? Komu zastropovanie dôchodkového veku pomôže a koľko to bude stáť Sociálnu poisťovňu?

23.01.2020 06:00
dôchodkyňa, babička, ukazovanie Foto:
Aby mohol byť v budúcnosti matke alebo otcovi priznaný nárok na zníženie dôchodkového veku podľa ústavného zákona, musí spĺňať podmienky.
debata (19)
  • Novela ústavy, ktorou sa zavádza tzv. dôchodkový strop (teda vek 64 rokov potrebný na odchod do dôchodku pre mužov a pre bezdetné ženy) sa ešte netýka aktuálnych žiadateľov o starobný dôchodok. Dôchodkový strop znamená, že človek má ústavou garantovaný maximálny vek odchodu do dôchodku.
  • V budúcnosti sa má na základe novely ústavy meniť dôchodkový vek pre matky tak, že sa im dôchodkový vek 64 rokov bude znižovať podľa toho, koľko detí vychovali. Ženám, ktoré vychovali jedno dieťa, bude v znížený vek odchodu do dôchodku o šesť mesiacov, na 63 rokov a 6 mesiacov; tým, ktoré mali dve deti, sa dôchodkový vek skráti o jeden rok, na 63 rokov a ženy, ktoré vychovali tri a viac detí, budú môcť o dôchodok požiadať jeden a pol roka pred dovŕšením veku 64 rokov, teda vo veku 62 rokov a 6 mesiacov.
  • Vek odchodu do penzie zatiaľ určuje tabuľka. Od 1. januára nadobudol účinnosť zákon, ktorým sa mení právna úprava dôchodkového veku a ktorý stanovuje dôchodkový vek všetkým poistencom. Zákon bol prijatý na vykonanie ústavného zákona, ktorým sa zaviedla hranica, ktorú nemožno v súvislosti s určením podmienky veku potrebného na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe presiahnuť.
  • Znížený dôchodkový vek poistencov, ktorí odpracovali potrebný počet rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie a I. a/alebo II. kategórií funkcií, zostáva zachovaný.

Odchod do dôchodku a dôchodkový strop

Dôchodkový strop poistenca (muža aj ženy) je

  • 64 rokov,
  • 63 rokov a šesť mesiacov, ak je splnená podmienka výchovy jedného dieťaťa,
  • 63 rokov, ak je splnená podmienka výchovy dvoch detí,
  • 62 rokov a šesť mesiacov, ak je splnená podmienka výchovy troch a viac detí.

Ak je splnená podmienka výchovy dieťaťa, znižuje sa dôchodkový strop, neznižuje sa dôchodkový vek.

Príklady určenia dôchodkového veku

Príklad 1

Dátum narodenia poistenky: 1. marec 1960

Počet vychovaných detí: 5

Dôchodkový vek dovŕši: 1. septembra 2020

Dôchodkový vek poistenky je 60 rokov a 6 mesiacov, keďže je nižší ako ústavou stanovený dôchodkový strop – 62 rokov, ak je splnená podmienka výchovy troch a viac detí.

Príklad 2

Dátum narodenia poistenky: 1. marec 1958

Počet vychovaných detí: 0

Dôchodkový vek dovŕši: 1. novembra 2020

Dôchodkový vek poistenky je 62 rokov a 8 mesiacov, keďže je nižší ako ústavou stanovený dôchodkový strop – 64 rokov.

Príklad 3

Dátum narodenia poistenky: 1. marec 1958

Počet vychovaných detí 2

Dôchodkový vek: dovŕši 1. apríla 2020

Dôchodkový vek poistenky je 62 rokov a 1 mesiac, keďže je nižší ako ústavou stanovený dôchodkový strop – 63 rokov, ak je splnená podmienka výchovy dvoch detí.

Príklad 4

Dátum narodenia poistenky: 12. máj 1959

Počet vychovaných detí: 1

Dôchodkový vek dovŕši: 12. januára 2022

Dôchodkový vek poistenky je 62 rokov a 8 mesiacov, keďže je nižší ako ústavou stanovený dôchodkový strop – 63 rokov a 6 mesiacov, ak je splnená podmienka výchovy jedného dieťaťa.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Čo je podmienka výchovy dieťaťa?

Aby mohol byť v budúcnosti matke alebo otcovi priznaný nárok na zníženie dôchodkového veku podľa ústavného zákona, musí spĺňať podmienky. Aké?

Podmienka výchovy dieťaťa je splnená, ak sa poistenec osobne staral o dieťa
a) najmenej desať rokov,
b) najmenej päť rokov do nadobudnutia plnoletosti dieťaťa, ak sa poistenec začal o dieťa starať po dovŕšení ôsmich rokov veku dieťaťa,
c) od jeho narodenia do jeho úmrtia, ak dieťa zomrelo po dovŕšení veku šesť mesiacov; to neplatí, ak poistenec, podľa právoplatného rozhodnutia súdu, spôsobil smrť dieťaťa úmyselným trestným činom,
d) najmenej posledné tri roky pred dovŕšením dôchodkového veku poistenca.

Do obdobia osobnej starostlivosti o dieťa sa započítava aj obdobie, počas ktorého sa poistenec nemohol o dieťa starať z dôvodu
a) svojho nepriaznivého zdravotného stavu alebo
b) prijatia dieťaťa do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia.

Ak súd zverí dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo ak súd schváli dohodu rodičov o zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, na obidvoch rodičov sa hľadí, akoby starostlivosť o dieťa zabezpečovali v rovnakom rozsahu; posudzovanie splnenia podmienky osobnej starostlivosti o dieťa tým nie je dotknuté.

Na účely posúdenia podmienky výchovy dieťaťa sa za dieťa považuje
a) vlastné dieťa,
b) osvojené dieťa,
c) dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

To isté obdobie výchovy toho istého dieťaťa možno zohľadniť len raz a len jednému poistencovi, a to prednostne žene.

Komu zastropovanie dôchodkového veku pomôže a čo to bude stáť

Právna úprava zakladá negatívne vplyvy na výdavky Sociálnej poisťovne na úrovni cca 9,3 mil. eur v roku 2022. Zvýšenie výdavkov je spôsobené skorším odchodom žien do dôchodku v dôsledku zníženia dôchodkového veku za výchovu detí. Kvantifikácia predpokladá, že v roku 2022 odíde do starobného dôchodku asi o 4 700 viac žien a bude vyplatených približne o 16 400 viac dôchodkových dávok ako v prípade, ak by sa dôchodkový vek ženám za výchovu detí neznižoval.

Priemerná výška novopriznaného starobného dôchodku žien v roku 2022 sa odhaduje na úrovni približne 567 eur.

Počet žien, ktorých sa bude týkať skorší odchod do penzie, sa odhaduje v roku 2022 na úrovni cca 4 700 osôb (ide o ženy, ktoré vychovali tri alebo štyri deti). Počet mužov, ktorým vznikne nárok na zníženie dôchodkového veku v horizonte rokov 2020 až 2022, nie je možné v súčasnosti spoľahlivo odhadnúť.

Zdroj: Novela zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení

© Autorské práva vyhradené

19 debata chyba
Viac na túto tému: #vek odchodu do dôchodku #dôchodkový strop #podmienka výchovy dieťaťa