Predčasný dôchodok: Ak splníte štyri podmienky súčasne

Za akých podmienok a akým spôsobom môžete požiadať o predčasný dôchodok? Kedy vám zastavia výplatu penzie?

28.01.2020 06:00
žena, rozmýšľanie Foto:
Ak o predčasný dôchodok požiadate presne dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, predčasný starobný dôchodok sa skráti o 12,5 %.
debata
 • Ľudia, ktorí chcú odísť do dôchodku ešte pred dovŕšením dôchodkového veku, môžu požiadať o predčasný starobný dôchodok.
 • Podmienky: bez práce (na dohodu s príjmom 200 eur sa zákaz nevzťahuje), 15 odpracovaných rokov, maximálne dva roky do riadnej penzie a suma dôchodku musí dosiahnuť aspoň 252,30 eura
 • Poistencovi, ktorému sa priznal predčasný dôchodok, už nevznikne nárok na starobný dôchodok a predčasná penzia sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok.

Aký je postup

 • začať treba podaním žiadosti, a to písomne
 • ak máte z dôvodu péenky nárok na nemocenské alebo nárok na náhradu príjmu, o priznanie penzie je vhodné požiadať až vtedy, keď už je známy deň zániku nároku na uvedené dávky, pretože bez určenia tohto dňa nie je možné určiť deň priznania a sumu dôchodku, a tým ani rozhodnúť o jeho priznaní
 • tlačivo žiadosti je vyhotovené tak, aby mohlo slúžiť ako podklad na posúdenie nároku na dôchodok a určenie jeho sumy. Žiadosť okrem identifikačných údajov žiadateľa obsahuje ďalšie údaje, ktoré priamo ovplyvňujú nárok a sumu dôchodku. Preto musíte predložiť doklady preukazujúce všetky potrebné údaje (originály alebo úradne overené kópie), a to z dôvodu zabezpečenia uvedenia pravdivých, platných a presných údajov v žiadosti
 • ide predovšetkým o:

  platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas);

  doklad o ukončení vzdelania alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené;

  vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou; rodné listy detí;

  rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ktorému bol dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu;

  potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých občan bol evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001;

  poberal podporu v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003;

  hodnoverný doklad, z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie;

  potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovensko nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.

  Okrem už uvedených dokladov sa predkladajú aj ďalšie doklady, a to podľa toho, o preukázanie ktorých skutočností ide.

 • z dôvodu, aby mohol zamestnávateľ Sociálnej poisťovni včas predložiť vyššie uvedené doklady (evidenčný list dôchodkového poistenia), oznamujete ako zamestnanec v tejto situácii zamestnávateľovi, od ktorého dátumu žiadate priznať predčasný dôchodok
 • žiadosť môžete podať v jednom roku najviac dvakrát

Pozor! Odchodom do predčasnej penzie strácate

Predčasný starobný dôchodok sa v porovnaní so starobným dôchodkom kráti o 0,5 % za každých začatých 30 dní od vzniku nároku na výplatu predčasného dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku. To znamená, že ak o predčasný dôchodok požiadate presne dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, predčasný starobný dôchodok sa skráti o 12,5 %. Ak oň požiadate presne rok pred dovŕšením dôchodkového veku, celkovo sa predčasný starobný dôchodok skráti o 6,5 %.

Kedy vám výplatu penzie zastavia?

 • Ak ako predčasný penzista začnete pracovať alebo ak sa poberateľ predčasného dôchodku stane fyzickou osobou s odvodovou úľavou počas práce na dohodu, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku zanikne od najbližšieho výplatného termínu dôchodku po vzniku pracovného pomeru. Sociálna poisťovňa vtedy výplatu predčasného dôchodku zastaví.
 • Pracovať na dohodu môžete iba v prípade, ak príjem z tejto dohody nepresiahne 200 eur mesačne. V takom prípade môžete poberať predčasný dôchodok a zároveň aj pracovať na jednu vybranú dohodu. Ak ale príjem z takejto dohody za rok presiahne 2 400 eur, Sociálna poisťovňa zastaví výplatu predčasného dôchodku a v ďalšom roku vám výplatu obnoví a zúčtuje.

Kedy možno predčasný starobný dôchodok prepočítať

1. po ukončení zamestnania.
Ak predčasný starobný dôchodca ukončí zamestnanie, môže od nasledujúceho dňa po ukončení tohto zamestnania požiadať Sociálnu poisťovňu o uvoľnenie výplaty predčasnej penzie a súčasne o jeho zvýšenie za obdobie dôchodkového poistenia (zamestnania) získané bez poberania dôchodku. Urobiť tak môže neformálnym listom, ktorý adresuje ústrediu Sociálnej poisťovne.

2. po dovŕšení dôchodkového veku.
Po dovŕšení dôchodkového veku môže zamestnaný dôchodca požiadať o uvoľnenie výplaty už starobného dôchodku. Zároveň poberateľ tohto dôchodku má nárok na zvýšenie penzie a prepočítanie jej výšky (tzv. vrátenie percent) za obdobie, keď bol zamestnaný a nebol mu vyplácaný predčasný starobný dôchodok.

3. v nasledujúcom roku,
ak príjem dohodára v predchádzajúcom kalendárnom roku presiahol 2 400 eur. Ak príjem dohodára, ktorý pracuje na vybranú jednu dohodu s príjmom do 200 eur mesačne, za rok presiahne 2 400 eur, Sociálna poisťovňa zastaví výplatu predčasného starobného dôchodku a v ďalšom roku mu výplatu automaticky bez podania žiadosti dôchodcu obnoví, prepočíta (zvýši) a zúčtuje.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok