Koľko peňazí dostanete z predčasného dôchodku?

Na príkladoch vám ukážeme, ako sa vypočíta suma predčasného dôchodku v deň vzniku nároku naň a ako po jeho priznaní.

30.01.2020 06:00
prasiatko, šetrenie, sporenie Foto:
Ilustračné foto.
debata

Suma predčasného dôchodku ku dňu vzniku nároku na jeho výplatu sa určí tak, že

1. najprv sa vypočíta plná suma dôchodku

POMB x ODP x ADH

POMB = priemerný osobný mzdový bod; ODP = súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok; ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku

2. plná suma dôchodku sa zníži o 0,5 % za každých začatých 30 dní obdobia od vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku. Pri znižovaní sa prihliada aj na zvyšky dní kratšie ako 30 dní, to znamená, že dôchodok sa znižuje aj za menej ako 30 dní. Za 365 dní sa suma dôchodku zníži o 6,5 %.

Poistenec, ktorý dovŕši dôchodkový vek v roku 2021, požiada o priznanie predčasného starobného dôchodku v roku 2020. Do dovŕšenia dôchodkového veku mu chýba 365 dní. Hodnota jeho POMB je 1,0012, odpracoval 43,0247 roka. Aktuálna dôchodková hodnota bude 13,6361 eura.

Suma predčasného starobného dôchodku sa určí takto:

 • určí sa plná suma dôchodku: 1,0012 × 43,0­247 × 13,6361 = 587,40 eura
 • táto suma sa zníži za 365 dní chýbajúcich do dovŕšenia dôchodkového veku:

  hodnota percentuálneho zníženia = (365 : 30) x 0,5

  prihliada sa aj na zvyšky dní kratšie ako 30 = hodnota percentuálneho zníženia = 13 × 0,5 = 6,5 %

 • Suma penzie: 587,40 – (6,5 % x 587,40) = 587,40 – 38,181 = 549,30 eura.
 • Táto suma sa následne zvýši o valorizáciu platnú v roku 2020 – 2,9 % – 16,00 eura. Suma predčasného starobného dôchodku by tak mala byť 564,00 eura mesačne.

Zvýšenie predčasného starobného dôchodku po jeho priznaní

Ak bol poberateľ predčasnej penzie dôchodkovo poistený po priznaní predčasného starobného dôchodku, teda ak pracoval, k sume predčasného dôchodku vyplácanej ku dňu zániku nároku na jeho výplatu sa odo dňa zániku dôchodkového poistenia pripočíta suma zvýšenia, ktorá sa určí

∑OMB x ADH

∑OMB = súčet osobných mzdových bodov za obdobie dôchodkového poistenia; ADH = aktuálna dôchodková hodnota platná ku dňu nasledujúcemu po zániku dôchodkového poistenia

Na určenie osobného mzdového bodu za posledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku sa použije všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod.

Ak bol poistenec po vzniku nároku na výplatu predčasného dôchodku dôchodkovo poistený vo viacerých rokoch, na určenie osobného mzdového bodu za predposledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na výplatu dôchodku sa použije všeobecný vymeriavací základ za rok, ktorý predchádza roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod. Ak poistencovi po vzniku nároku na výplatu predčasného dôchodku viackrát v priebehu roka zaniklo dôchodkové poistenie, zvýšenie dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia získané po vzniku nároku na dôchodok sa vykoná v kalendárnom roku len raz.

Po 30. júne 2018 môže byť predčasný starobný dôchodok zvýšený aj za obdobie dôchodkového poistenia získané počas poberania tohto dôchodku. Uvedené zvýšenie prichádza do úvahy vtedy, ak poberateľ predčasného starobného dôchodku mal uzatvorenú dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, z ktorej si podľa § 227a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení uplatnil výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie, a bol z nej dôchodkovo poistený z dôvodu, že príjem/priemerný mesačný príjem z tejto dohody v niektorom mesiaci presiahol sumu 200 eur mesačne. Zvýšenie za obdobie dôchodkového poistenia získané počas poberania predčasného starobného dôchodku sa určí ako

∑OMB x ADH / 2

∑OMB = súčet osobných mzdových bodov za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania dôchodku; ADH = aktuálna dôchodková hodnota

Príklad výpočtu zvýšenia predčasného starobného dôchodku po jeho priznaní

 • Poistencovi bol od 1. januára 2020 priznaný predčasný dôchodok. Od 20. februára 2020 do 31. mája 2020 bude pracovať. Ku dňu zániku nároku na výplatu sa mu predčasný dôchodok bude vyplácať v sume 420,10 eura mesačne. Po zániku dôchodkového poistenia požiada od 1. júna 2020 o zvýšenie predčasného dôchodku. Za obdobie od 20. februára do 31. mája bude mať osobný vymeriavací základ 4 920,65 eura. Aktuálna dôchodková hodnota je 13,6361 eura.
 • Predčasný starobný dôchodok sa od 1. júna 2020 zvýši takto: Určí sa osobný mzdový bod za rok 2020:
 • OMB 2020: 4 920,65 : 12 156 ,00 = 0,4047 (za posledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok sa použije všeobecný vymeriavací základ 12 156 eur, to znamená všeobecný vymeriavací základ za rok 2018, ktorý dva roky predchádza roku 2020)
 • zvýšenie dôchodku = 0,4047 × 13,6361 = 5,51852967 eura mesačne
 • toto zvýšenie sa pripočíta k naposledy vyplácanej sume predčasného starobného dôchodku: 420,10 + 5,51852967 = 425,70 eura mesačne
Príklady sú len informatívne.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #informatívny výpočet penzie