Dôchodky: Ako sa vyznať v spleti ich podmienok a účelu?

Niektorú z penzijných dávok poberá viac ako 1,4 milióna dôchodcov. Sociálna poisťovňa vypláca viac ako 1,7 milióna dôchodkov, z toho najviac, takmer 1,1 milióna, je starobných. Druhou najčastejšie vyplácanou penzijnou dávkou sú vdovské dôchodky - viac ako 290-tisíc. Tretími v poradí sú invalidné dôchodky, tie poberá viac ako 230-tisíc ľudí.

06.02.2020 06:00
seniori, priateľstvo, manželia, skupina Foto:
Ak máte maximálne dva roky do dosiahnutia penzijného veku a prišli ste napríklad o prácu, môžete požiadať o predčasnú penziu.
debata (3)

Na ktorý z nich, za akých podmienok a kto má na ne nárok? A aj keď ich vypláca jedna inštitúcia – Sociálna poisťovňa, každý z nich má iný účel.

Starobný dôchodok dostane každý, kto dosiahne dôchodkový vek a odpracuje aspoň 15 rokov. Ak poistenec podmienky nespĺňa, jeho žiadosť bude zamietnutá. Čím viac odpracovaných rokov a vyšší zárobok človek dosiahne, tým vyšší môže byť jeho budúci dôchodok. Dôchodkový vek už od januára pevne stanovuje tabuľka. "Sociálna poisťovňa vypočíta presnú výšku dôchodku poistencovi až počas konania o priznanie penzie, to znamená, až po podaní žiadosti a posúdení nároku. Až vtedy sa presne a spoľahlivo zistia všetky skutočnosti, ktoré sú na výpočet dôchodku nevyhnutné a vezmú sa do úvahy všetky veličiny, ktoré vplývajú na jeho výšku. Sú to napríklad počet odpracovaných rokov, hrubé zárobky, výška poistného, ktoré poistenec odvádzal,“ hovorí riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Ak odpracujete viac ako 30 rokov, ale zarábať budete málo, po splnení podmienok môžete dostať minimálny dôchodok. Za 30 odpracovaných rokov je tento rok penzijné minimum v sume 334,30 eura mesačne. Za každý ďalší odpracovaný rok nad základnú hranicu 30 rokov sa minimálny dôchodok zvýši o dve percentá sumy životného minima za 31. až 39. rok obdobia dôchodkového poistenia a o tri percentá za 40. a ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia.

Ak máte maximálne dva roky do dosiahnutia penzijného veku a prišli ste napríklad o prácu, môžete požiadať o predčasnú penziu. "Človek, ktorý žiada o predčasný dôchodok, musí mať odpracovaných minimálne 15 rokov, do dovŕšenia dôchodkového veku mu môžu chýbať najviac 2 roky a suma predčasnej penzie musí byť vyššia ako 252,30 eura. Ak tento človek získal aj obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení, súčet súm predčasného dôchodku z prvého a z druhého piliera musí byť vyšší ako 1,2-násobok sumy životného minima, teda viac ako 252,30 eura,“ povedal Višváder. Navyše sa celková suma penzie kráti o 0,5 % za každý mesiac, o ktorý idete do penzie skôr, ako dosiahnete dôchodkový vek.

Invalidný dôchodok je dávkou, na ktorú majú nárok aj mladí ľudia. Aby ho človek dostal, musí splniť tri podmienky, a to súčasne: musí byť invalidný, má potrebný počet odpracovaných rokov a nespĺňa podmienky nároku na starobný alebo predčasný dôchodok. Človek sa stáva invalidným, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 % v porovnaní so zdravým človekom. "Pokles schopnosti pracovať sa posudzuje porovnaním telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti zdravej osoby. Lekár pritom vychádza z podkladov zdravotnej dokumentácie, odborných lekárskych nálezov, vyhodnocuje všetky ochorenia, ktorými osoba trpí,“ dodal Peter Višváder.

Poslednou penzijnou dávkou sú pozostalostné dôchodky. K uplatneniu nároku na ne po človeku, ktorý bol starobným, predčasným dôchodcom alebo bol na invalidnom dôchodku, treba predložiť platný občiansky preukaz, sobášny list, respektíve výpis z knihy manželstiev a úmrtný list. Ak zomretý popri poberaní dôchodku aj pracoval, treba doložiť aj evidenčný list dôchodkového poistenia. Komplikovanejšia je situácia po človeku, ktorý v čase smrti nepoberal penziu. V tomto prípade treba okrem uvedených predložiť aj ďalšie doklady.

Čo by ste si mali pripraviť k jednotlivým penziám

Konanie o priznanie dôchodku sa začína na základe písomnej žiadosti. Žiadosť o jeho priznanie s poistencom spíšu zamestnanci pobočky Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu. Termín spísania žiadosti je možné dohodnúť v pobočke vopred.

Ako žiadateľ ste povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce na nárok na dôchodok a na jeho výplatu spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou. Na účely spísania žiadosti o dôchodok ste povinný predložiť doklady preukazujúce všetky potrebné údaje (originály alebo úradne overené kópie), a to z dôvodu zabezpečenia uvedenia platných a presných údajov v žiadosti. Pri spisovaní žiadosti preukazujete totožnosť platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom.

Na spísanie žiadosti o priznanie penzie je potrebné predložiť: doklad o skončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom a podobne) alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené, vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou, rodné listy detí, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku aj úmrtný list alebo výpis z matriky; ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takéhoto obdobia, rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ktorému bol dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu. Aby nárok na dôchodok, o ktorého priznanie sa žiada, mohol byť Sociálnou poisťovňou posúdený čo najrýchlejšie, je potrebné údaje uvedené v žiadosti preukázať hodnovernými dokladmi. Žiadosť nedoložená potrebnými dokladmi si vyžaduje dodatočné zisťovanie chýbajúcich údajov, čo má spravidla za následok, že o žiadosti nie je možné včas rozhodnúť.

K žiadosti o dôchodok sú potrebné aj tieto doklady: potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých ste boli evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001, poberali podporu v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003, hodnoverný doklad (najmä evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu), z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie, potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovensko nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení. Okrem už uvedených dokladov sú potrebné aj ďalšie doklady, a to podľa toho, o preukázanie ktorých skutočností ide.

Žiadosť na základe hodnoverných dokladov a vášho vyhlásenia spisuje zamestnanec pobočky. Svojím podpisom potvrdíte správnosť všetkých údajov v žiadosti. V prípade nejasností vám zamestnanci pobočky v rámci poradenskej a konzultačnej činnosti odpovedia na otázky.

Aké potvrdenia budete ešte potrebovať

V súvislosti so starobným, predčasným starobným a invalidným dôchodkom platí, že ak má žiadateľ z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti nárok na nemocenské alebo nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, je vhodné o priznanie dôchodku požiadať až vtedy, keď už je známy deň zániku nároku na uvedené dávky, pretože bez určenia tohto dňa nie je možné určiť deň priznania a sumu dôchodku, a tým ani rozhodnúť o jeho priznaní.

Predčasný starobný dôchodok

Ku dňu, od ktorého žiadate priznať dôchodok, musíte ukončiť aj dôchodkové poistenie (zamestnanie). Ak dôchodkové poistenie trvá ďalej, nárok na predčasný starobný dôchodok vám nevznikne. Žiadosť možno podať v kalendárnom roku len dvakrát.

Vdovský a vdovecký dôchodok

Za zomretého predkladá vyššie uvedené doklady pozostalá osoba. V žiadosti sa uvádzajú aj identifikačné údaje zomretej fyzickej osoby.

Invalidný dôchodok

K žiadosti sa prikladá aj tlačivo Prehliadka Zisťovacia – Kontrolná, vyplnené a potvrdené ošetrujúcim lekárom žiadateľa.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #doklady #starobný dôchodok #invalidný dôchodok #vdovský dôchodok #dôchodková dávka