O priznávaní invalidity, potrebných dokladoch aj kontrolných prehliadkach

Čo je invalidita a kto ju posudzuje? Kto má nárok na invalidný dôchodok? Ako sa vypláca? Odpovedáme vám na tieto aj iné otázky ohľadne invalidity.

24.02.2020 08:00
muž, žena, otáznik, prekvapenie Foto:
Invalidný dôchodok sa vypláca vopred, v pravidelných mesačných lehotách a vždy v rovnakom výplatnom termíne.
debata

Čo je invalidita a kto ju posudzuje?

Poistenec je invalidný, ak má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou osobou. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti pracovať a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Zdravotný stav žiadateľa posudzuje po spísaní žiadosti posudkový lekár príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne za osobnej účasti poistenca. Po dohode s pobočkou sa spísanie žiadosti o invalidný dôchodok a posúdenie zdravotného stavu posudkovým lekárom uskutoční spravidla v ten istý deň. V niektorých vážnych prípadoch posúdi zdravotný stav posudkový lekár v neprítomnosti poistenca len na základe doložených lekárskych odborných nálezov. Týka sa to ťažkých, najmä liečbou neovplyvniteľných stavov.

Posudzovanie zdravotného stavu je individuálne, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa určuje podľa rozhodujúceho zdravotného postihnutia. Miera poklesu schopnosti pracovať podľa jednotlivých zdravotných postihnutí je uvedená v prílohe č. 4 k zákonu o sociálnom poistení. Ak v prílohe nie je uvedené zdravotné postihnutie, ktoré je príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, určí sa miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách podľa zdravotného postihnutia, ktoré je s jeho funkčným dosahom najviac porovnateľné.

Ak má žiadateľ viacero zdravotných postihnutí (diagnóz), pri stanovení miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa do úvahy berie len rozhodujúce zdravotné postihnutie. Za ostatné možno mieru poklesu zvýšiť najviac o 10 %. To znamená, že jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti pracovať sa nesčítavajú.

Pri posudzovaní sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok.

Koľko rokov dôchodkového poistenia treba splniť?

Skutočnosť, že posudkový lekár uzná invaliditu s mierou poklesu schopnosti pracovať o viac ako 40 %, ešte neznamená, že Sociálna poisťovňa žiadateľovi o invalidný dôchodok vyhovie a automaticky ho prizná. Posudkový záver o invalidite (Lekárska správa) je len jedným z podkladov na posúdenie nároku na invalidný dôchodok. Žiadosť spolu s Lekárskou správou pobočka Sociálnej poisťovne odstúpi ústrediu, ktoré zisťuje splnenie ďalšej podmienky – získanie potrebného obdobia dôchodkového poistenia.

Počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku: do 20 rokov je menej ako jeden rok, nad 20 rokov do 24 rokov je najmenej jeden rok, nad 24 rokov do 28 rokov je najmenej dva roky, nad 28 rokov do 34 rokov je najmenej päť rokov, nad 34 rokov do 40 rokov je najmenej osem rokov, nad 40 rokov do 45 rokov je najmenej 10 rokov, nad 45 rokov je najmenej 15 rokov.

Potrebný počet rokov sa zisťuje z celého obdobia pred vznikom invalidity bez ohľadu na to, aký vek poistenec ku dňu vzniku invalidity dosiahol.

Kto môže dostávať invalidný dôchodok?

Invalidný dôchodok zo Sociálnej poisťovne môže dostávať poistenec, ktorý je invalidný, získal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia, ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný dôchodok.

Za osobitne stanovených podmienok môže nárok na invalidný dôchodok vzniknúť aj osobe, ktorá sa stala invalidnou v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom (tzv. invalidný dôchodok z mladosti). Nárok na tento dôchodok vznikne najskôr odo dňa dovŕšenia veku 18 rokov.

Nárok na invalidný dôchodok má aj osoba, ktorá sa stala invalidnou počas doktorandského štúdia v dennej forme, nedovŕšila vek 26 rokov a má na Slovensku trvalý pobyt.

Aké doklady sú potrebné na vybavenie invalidného dôchodku?

Žiadosť o priznanie invalidného dôchodku spisuje pobočka Sociálnej poisťovne v mieste trvalého pobytu žiadateľa. K žiadosti je potrebné doložiť tlačivo Prehliadka Zisťovacia – Kontrolná (poskytne ho pobočka Sociálnej poisťovne) vyplnené a potvrdené ošetrujúcim lekárom. Vhodné je doložiť aj aktuálne odborné lekárske nálezy, ktoré dokumentujú dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Sociálna poisťovňa odporúča, aby sa poistenec, ktorý sa zaujíma o invalidný dôchodok, najskôr poradil s ošetrujúcim lekárom, ktorý po konzultácii s posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne na základe zdravotného stavu pacienta poradí, či mu môže byť uznaná invalidita. Žiadateľ pri spisovaní žiadosti preukazuje svoju totožnosť platným preukazom totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas).

Na spísanie žiadosti o dôchodok sú potrebné tieto doklady: doklad o ukončenom vzdelaní alebo potvrdenie školy o tom, odkedy – dokedy trvalo štúdium, vojenskú knižku alebo doklad od príslušnej vojenskej správy o konaní základnej vojenskej služby a vojenského cvičenia, ak ide o muža, rodné listy detí (u žien), v prípade úmrtia detí aj úmrtné listy, u rozvedených žien rozhodnutie súdu o rozvode, ak bolo dieťa umiestnené do ústavu alebo domova, doklad odkedy – dokedy, potvrdenie o všetkých obdobiach v evidencii nezamestnaných občanov do 31. decembra 2000, potvrdenie o všetkých obdobiach poberania podpory v nezamestnanosti od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003, potvrdenie (hodnoverný doklad) o období zamestnania (poistenia), ktoré doteraz nebolo Sociálnej poisťovni preukázané, potvrdenie zamestnávateľa o období zamestnania pred 1. aprílom 1990 v štátoch, s ktorými SR nemá uzatvorenú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení, vyplnené a bankou overené tlačivo Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke, ak poistenec žiada poukazovať dôchodok týmto spôsobom.

Pri prvých troch dokladoch stačí, ak ich pri spisovaní žiadosti žiadateľ predloží na nahliadnutie. Zamestnanec údaje z nich overí a doklady vráti. Ďalšie potvrdenia sú prílohou k žiadosti.

POZOR! Potrebný počet rokov sa nezisťuje u poistenca, ktorý sa stal invalidný v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Tiež sa nezisťuje u fyzickej osoby, ktorá sa stala invalidnou v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom, a doktoranda v dennej forme štúdia, ak nedovŕšil vek 26 rokov.

Ako postupovať pri nesúhlase s rozhodnutím o invalidnom dôchodku?

Sociálna poisťovňa je povinná o žiadosti o invalidný dôchodok rozhodnúť najneskôr do 60 dní od začatia konania. V mimoriadne zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť najviac o 60 dní, čo treba žiadateľovi o dôchodok písomne oznámiť.

Ak je miera poklesu schopnosti pracovať menej ako 41 %, ústredie Sociálnej poisťovne žiadosť o invalidný dôchodok zamietne, o čom vydá písomné rozhodnutie.

Žiadateľ má možnosť v lehote do 30 dní od doručenia rozhodnutia podať odvolanie. Podáva ho ústrediu alebo pobočke Sociálnej poisťovne.

POZOR! Ak len nerozumie rozhodnutiu o invalidnom dôchodku a nie je mu jasné, na základe čoho Sociálna poisťovňa rozhodla, môže požiadať o vysvetlenie. Je dobré urobiť tak ešte pred uplynutím 30-dňovej lehoty na podanie odvolania. Po doručení žiadosti o vysvetlenie plynie totiž nová lehota na podanie odvolania.

Možno invalidný dôchodok vyplatiť aj preddavkovo?

Za istých podmienok môže Sociálna poisťovňa dôchodok vyplácať preddavkovo, a to vtedy, ak sú splnené podmienky nároku na tento dôchodok, ale ešte pred vydaním rozhodnutia o priznaní dôchodku je potrebné zistiť niektoré skutočnosti, ktoré sú potrebné na určenie jeho sumy.

Sociálna poisťovňa písomným oznámením informuje žiadateľa o preddavkovej výplate dôchodku a súčasne zisťuje potrebné skutočnosti. Po zistení rozhodujúcich skutočností vydá rozhodnutie o priznaní dôchodku a zúčtuje sumy vyplatené na preddavku.

Ako sa určuje suma invalidného dôchodku?

Sumu invalidného dôchodku ovplyvňuje aj miera poklesu schopnosti pracovať. Ak je viac ako 70 %, invalidný dôchodok sa vypočíta ako súčin priemerného osobného mzdového bodu (stanovuje sa z osobných mzdových bodov na základe príjmov dosiahnutých v rozhodujúcom období, spravidla od roku 1984), obdobia dôchodkového poistenia (k obdobiu dôchodkového poistenia, ktoré poistenec získal ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, sa pripočíta tzv. pripočítané obdobie, t. j. obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dňa dovŕšenia dôchodkového veku) a aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku.

Osobný mzdový bod na určenie sumy invalidného dôchodku z mladosti fyzickej osoby a invalidného dôchodku doktoranda v dennej forme doktorandského štúdia, ktorý nedovŕšil vek 26 rokov a má na území SR trvalý pobyt, je určený jednotne zákonom v hodnote 0,67.

Osobný mzdový bod v hodnote 0,67 sa použije aj pri výpočte sumy invalidného dôchodku poistencov, ktorí boli uznaní za invalidných vo veku do 20 rokov a nezískali žiadne obdobie povinného dôchodkového poistenia, ale boli iba dobrovoľne dôchodkovo poistení menej ako jeden rok alebo získali obdobie dôchodkového poistenia dodatočným zaplatením poistného za obdobie kratšie ako jeden rok, alebo získali kombináciu týchto období v celkovom rozsahu kratšom ako jeden rok, ak im nárok na invalidný dôchodok vznikol od 1. januára 2014. Ak ide o poistenca, u ktorého je miera poklesu schopnosti pracovať viac ako 40 % a najviac 70 %, suma dôchodku sa ešte vynásobí určenou percentuálnou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

POZOR! Ak invalidita vznikla v dôsledku stavu, ktorý si privodil poistenec sám požitím alkoholu alebo iných návykových látok, suma invalidného dôchodku v oboch prípadoch je polovica sumy invalidného dôchodku.

Ako sa invalidný dôchodok vypláca?

Invalidný dôchodok sa vypláca vopred, v pravidelných mesačných lehotách a vždy v rovnakom výplatnom termíne. Výplata invalidného dôchodku nie je obmedzená výškou zárobku dosiahnutého z vykonávania akejkoľvek zárobkovej činnosti. Ak má poberateľ invalidného dôchodku nárok aj na iný dôchodok, v plnej sume sa mu vypláca vyšší dôchodok, nižší sa vypláca v sume jednej polovice.

POZOR! Ak dočasná pracovná neschopnosť vznikla pred priznaním invalidného dôchodku, počas obdobia, keď sa poistencovi vypláca náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo nemocenské, poistenec nemá nárok na výplatu invalidného dôchodku. Ak však dočasná pracovná neschopnosť vznikla až po priznaní invalidného dôchodku a jeho poberateľ spĺňa všetky podmienky nároku na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo nemocenské, Sociálna poisťovňa mu bude vyplácať aj dôchodok, aj nemocenské.

Sociálna poisťovňa môže poukazovať invalidný dôchodok na účet príjemcu v banke, na účet manžela/manželky poberateľa dôchodku v banke. Na žiadosť príjemcu sa vypláca v hotovosti prostredníctvom pošty, ak zákon o sociálnom poistení neustanovuje inak. Ak je poberateľ dôchodku umiestnený v zariadení sociálnych služieb, penzia sa poukazuje prostredníctvom hromadného poukazu, ak penzista nepožiada o poukazovanie na účet alebo výplatu dôchodku v hotovosti. Poberateľ dôchodku môže ústredie Sociálnej poisťovne požiadať o zmenu spôsobu výplaty penzie, pričom výplatu žiadaným spôsobom je Sociálna poisťovňa povinná zabezpečiť najneskôr do troch mesiacov.

Kedy sa prehodnocuje zdravotný stav invalidného dôchodcu?

Trvanie invalidity na účely posúdenia trvania nároku na invalidný dôchodok sa preskúmava pri kontrolných lekárskych prehliadkach: v lehote určenej pri predchádzajúcom posudzovaní alebo aj skôr, ak posudkový lekár zistí posudkovo významné skutočnosti, ktoré odôvodňujú vykonanie kontrolnej lekárskej prehliadky, na podnet inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby.

Prvá kontrola sa uskutočňuje spravidla do troch rokov trvania invalidity, pričom sa overuje správnosť prognostického hodnotenia posudkového lekára, realizácia odporúčaných rehabilitačných, liečebných, diagnostických postupov, vývoj a ďalšia prognóza. Trvanie invalidity sa nepreskúmava, ak pri kontrolnej lekárskej prehliadke nebola určená lehota jej ďalšieho uskutočnenia.

POZOR! Ak poberateľ invalidného dôchodku nereaguje ani na opakované výzvy a nepríde na kontrolnú lekársku prehliadku, výplata dôchodku mu bude pozastavená.

Po dovŕšení dôchodkového veku sa poberateľ invalidného dôchodku na kontrolné lekárske prehliadky nepredvoláva.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #invalidný dôchodok #invalidita