Otázky a odpovede: Nárok na invaliditu a jeho zamietnutie

, 21.02.2020 08:00
chlapec, invalidný vozík, rodina
Zákon o sociálnom poistení neustanovuje lehoty, v ktorých možno žiadať o prehodnotenie zdravotného stavu. Autor:

Čo sa stane, ak vdova požiada o invalidný dôchodok? A prečo invalidovi s 50%-nou mierou poklesu schopnosti pracovať zamietli žiadosť o invalidný dôchodok?

Ak sa zdravotný stav zhoršuje, môže poistenec sám požiadať Sociálnu poisťovňu o prehodnotenie miery poklesu schopnosti pracovať?

Zákon o sociálnom poistení neustanovuje lehoty, v ktorých možno žiadať o prehodnotenie zdravotného stavu. Tak ako pred podaním žiadosti o invalidný dôchodok, aj v takomto prípade odporúča Sociálna poisťovňa zhoršenie zdravotného stavu konzultovať najprv s ošetrujúcim lekárom. Ak ošetrujúci lekár odporučí požiadať o zvýšenie invalidného dôchodku z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu a toto zhoršenie je preukázateľné odbornými lekárskymi nálezmi, môže dôjsť k zmene miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a prípadnému zvýšeniu invalidného dôchodku. Mieru poklesu schopnosti pracovať však posudzuje výlučne posudkový lekár Sociálnej poisťovne v súlade so zákonom o sociálnom poistení. Sociálna poisťovňa upozorňuje, že po prehodnotení zdravotného stavu, či už pri kontrolnej prehliadke, alebo na vlastnú žiadosť, môže dôjsť aj k opačnej situácii – k zníženiu percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, a teda aj k zníženiu sumy invalidného dôchodku, prípadne až k jeho odňatiu.

Poberám vdovský dôchodok a podávam si žiadosť o invalidný dôchodok. Budem poberať oba dôchodky v plnej sume?

Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu vdovského a invalidného dôchodku, vypláca sa v plnej sume z týchto dôchodkových dávok dávka, ktorá je vyššia, a z dôchodkovej dávky, ktorej suma je nižšia, sa vypláca jedna polovica.

Som poberateľom invalidného dôchodku. Môžem popri poberaní invalidného dôchodku pracovať a po ukončení zamestnania požiadať Sociálnu poisťovňu o zvýšenie invalidného dôchodku za obdobie výkonu zamestnania počas poberania invalidného dôchodku?

Poberateľ invalidného dôchodku môže popri poberaní tohto dôchodku pracovať, ak mu to jeho zdravotný stav dovoľuje. Invalidný dôchodok však nie je možné zvýšiť za obdobie povinného dôchodkového poistenia počas poberania tohto dôchodku.

Som poberateľ invalidného dôchodku s mierou poklesu schopnosti pracovať 70 %. Môžem sa zamestnať?

Áno, môžete. Zákon o sociálnom poistení ani iný účinný právny predpis nevylučuje súčasné poberanie invalidného dôchodku a výkon práce. Poberateľ invalidného dôchodku teda môže pracovať bez ohľadu na mieru poklesu schopnosti pracovať. Pri niektorých druhoch ochorení, najmä psychických, je práca dokonca lekársky odporúčaná ako jedna z foriem terapie, pretože je priaznivá pre zdravotný stav a udržanie dlhodobej stabilizácie ochorenia.

Mám 43 rokov, pracujem ako pekár. Môj ošetrujúci lekár mi odporučil požiadať o invalidný dôchodok, nakoľko moje ochorenie mi nedovoľuje naďalej vykonávať povolanie pekára. Mám nárok na invalidný dôchodok?

O priznanie invalidného dôchodku je potrebné požiadať v pobočke SP príslušnej podľa miesta trvalého pobytu. Počas konania o nároku naň vyhodnotí váš zdravotný stav posudkový lekár sociálneho poistenia pobočky SP, ktorý stanoví, či váš dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav spôsobuje zníženie schopnosti pracovať, o koľko percent sa znížila schopnosť pracovať v porovnaní so zdravou osobou; zároveň posúdi, či ste, alebo nie ste invalidný. Potrebné je k tomu predložiť príslušné lekárske správy. SP invalidný dôchodok prizná, ak splníte všetky podmienky nároku naň. Nárok má poistenec, ktorý je invalidný (miera poklesu schopnosti pracovať je viac ako 40 %), získal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia (t. j. konkrétne vo vašom prípade 10 rokov), pričom ak sa poistenec stal invalidný v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, táto podmienka sa automaticky považuje za splnenú, ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný dôchodok.

Som invalid s mierou poklesu schopnosti pracovať 50 %. Mám 48 rokov. Odpracoval som 13 rokov a 265 dní. Prečo mi bola zamietnutá žiadosť o invalidný dôchodok?

Nesplnili ste jednu z podmienok nároku na priznanie invalidného dôchodku. Poistenec má naň nárok, ak sa stal invalidný, získal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. Počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku: do 20 rokov je menej ako jeden rok, nad 20 rokov do 24 rokov je najmenej jeden rok, nad 24 rokov do 28 rokov je najmenej dva roky, nad 28 rokov do 34 rokov je najmenej päť rokov, nad 34 rokov do 40 rokov je najmenej osem rokov, nad 40 rokov do 45 rokov je najmenej 10 rokov, nad 45 rokov je najmenej 15 rokov. Keďže ste nesplnili podmienku potrebného počtu rokov dôchodkového poistenia (najmenej 15 rokov), nárok na invalidný dôchodok vám nevznikol.

Bol mi zamietnutý invalidný dôchodok ku dňu 10. 12. 2019, pretože som nezískal aspoň 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia. Pred vznikom invalidity som získal 14 rokov a 182 dní obdobia dôchodkového poistenia. V rokoch 2009 až 2012 som bol evidovaný v evidencii nezamestnaných. Môžem si za toto obdobie doplatiť dôchodkové poistenie? Bude mi potom invalidný dôchodok priznaný?

Poistné na dôchodkové poistenie sa môže zaplatiť dodatočne za obdobie, počas ktorého bola fyzická osoba v období po 31. 12. 2003 zaradená do evidencie nezamestnaných. Doplatiť poistné na dôchodkové poistenie minimálne za 183 dní, keď ste boli evidovaný v evidencii nezamestnaných, môžete. Následne Sociálna poisťovňa na základe žiadosti opätovne rozhodne o invalidnom dôchodku od 10. 12. 2019, ak sú splnené ostatné podmienky.

Popri poberaní invalidného dôchodku pracujem. Dňa 30. 4. 2020 zamestnanie ukončím. Môžem požiadať o zvýšenie dôchodku za obdobie zamestnania počas poberania invalidného dôchodku?

Zákon o sociálnom poistení neumožňuje zvýšiť invalidný dôchodok za obdobie povinného dôchodkového poistenia počas poberania tohto dôchodku. Túto dobu bude možné zhodnotiť až na nárok na starobný alebo predčasný dôchodok, ak požiadate o niektorú z týchto dôchodkových dávok v budúcnosti (teda v prípade starobného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, resp. najskôr 2 roky pred dovŕšením dôchodkového veku v prípade predčasnej penzie).

Som poberateľ invalidného dôchodku. Dňa 12. 7. 2020 dovŕšim dôchodkový vek. Môžem požiadať o starobný dôchodok?

Poberateľ invalidného dôchodku môže odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku požiadať o starobný dôchodok. Sociálna poisťovňa určí sumu starobného dôchodku a porovná ju so sumou vyplácaného invalidného dôchodku. Vyplácať bude ten dôchodok, ktorého suma bude vyššia. Nárok na nižší dôchodok zanikne.

máte problém?

Dôchodok a práca

Toho času som ešte pracujúci dôchodca, ale v roku 2020 chcem skončiť pracovný pomer a poberať len dôchodok. Keďže môj dôchodok bude dosť biedny, chcem si občas privyrobiť. Mesačne by išlo o sumu približne 400 až 500 eur. Je možné občasne vykonávať činnosť revízneho technika (s platnými odbornými osvedčeniami) na základe zmluvy o diele, kde vykonané revízie a vypracované revízne správy budem účtovať na základe dohody? Budem si musieť obnoviť živnostenské oprávnenie? Ako by som platil z nadobudnutých príjmov odvody?

Marián Holeša

Z pohľadu Sociálnej poisťovne môže starobný dôchodca pracovať neobmedzene, teda nie je obmedzená dĺžka ani príjem z jeho zárobkovej činnosti. Sociálna poisťovňa nie je vecne príslušná vyjadrovať sa ku skutočnosti, či je potrebné obnoviť živnostenské oprávnenie na výkon činnosti, alebo akým spôsobom má fyzická osoba zdaňovať, resp. účtovať príjem dosiahnutý z tejto činnosti. To sa treba opýtať v inštitúcii, ktorá živnostenské oprávnenie vydala. Čo sa týka zdaňovania, odporúčame poradiť sa s daňovým poradcom.

Od toho, akým spôsobom bude váš príjem zdaňovaný, sa potom budú odvíjať aj vaše povinnosti v sociálnom poistení. Ak bude zdaňovaný podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h) a m) a ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov (nemusí ísť pritom len o riadny pracovný pomer, ale o každý vzťah, ktorý bude takto zdaňovaný), nadobudnete na účely sociálneho poistenia postavenie zamestnanca. Ako zamestnanec by ste platili poistné na starobné poistenie vo výške 4 % a poistné na nemocenské poistenie vo výške 1,4 % z reálne dosiahnutého vymeriavacieho základu. Po priznaní starobného dôchodku zamestnanec neplatí totiž poistné na invalidné poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti.

Postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby na účely sociálneho poistenia by ste nadobudli v prípade, že by ste na základe zmluvy o diele dosahovali príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti zdaňovaný podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov. Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby vzniká od 1. júla kalendárneho roka v závislosti od príjmov dosiahnutých z činnosti SZČO v predchádzajúcom kalendárnom roku. Hranica hrubého príjmu za rok 2019 bola vo výške 6 078 eur. To znamená, že ak ste za rok 2019 presiahli hranicu hrubého príjmu 6 078 eur a daňové priznanie by ste podávali do konca marca 2020, povinné poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby by vám vzniklo od júla 2020. Ako SZČO s priznaným starobným dôchodkom by ste nemali povinnosť odvádzať poistné na invalidné poistenie. Povinne poistená SZČO s priznaným starobným dôchodkom platí poistné na starobné poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity a poistné na nemocenské poistenie.

Odpovedal: Ing. Peter Višváder, riaditeľ odboru komunikácie s verejnosťou, Sociálna poisťovňa

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#starobný dôchodok #invalidný dôchodok #invalidita
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku