Penzistom musí zostať pri zrážkach z penzie životné minimum

Ako dlho sa zráža z dôchodkov? Je zrážka vždy v rovnakej sume? Ako je možné exekúcii predísť? A ako sa určuje suma zrážky z dôchodku?

24.02.2020 06:00
manželia, seniori, prázdna peňaženka, zhrozenie Foto:
Každý poberateľ dôchodku by sa mal vo vlastnom záujme snažiť predchádzať núteným výkonom rozhodnutia.
debata (25)

Ako sa určí suma zrážky z dôchodku

  • základná suma je suma, ktorú nie je možné z dôchodku zraziť a je jednou z veličín ovplyvňujúcich sumu zrážky. Od 1. novembra 2013 je to 100 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Za každú vyživovanú osobu sa táto suma zvyšuje o 50 % sumy životného minima. Základná suma na povinného je momentálne 210,20 eura a zvýšenie za každú vyživovanú osobu je 105,10 eura (210,20 × 50 %).
  • pokiaľ sa zrážky z dôchodku vykonávajú na úhradu pohľadávky, ktorou je výživné pre maloleté dieťa, základná suma na povinného je 70 % zo 60 % sumy životného minima (do 30. júna 2020 je to 70 % zo 126,12 eura = 88,28 eura). Na každú ďalšiu vyživovanú osobu je 70 % z 25 % sumy životného minima (do 30. júna 2020 je to 70 % zo 52,55 eura = 36,78 eura).
  • po odpočítaní základnej sumy sa zvyšok dôchodku znížený na sumu deliteľnú tromi rozdelí na tri tretiny. Tretia tretina sa pripočíta k základnej sume, ktorá sa nesmie z dôchodku zraziť.
  • odlišný postup určenia sumy zrážky z dôchodku je v prípadoch, ak po odpočítaní základnej sumy zvyšok dôchodku presahuje 150 % sumy životného minima. Na tretiny sa rozdelí suma zodpovedajúca 150 % sumy životného minima. Suma presahujúca 150 % sumy životného minima sa zrazí bez obmedzenia – pripočíta sa k prvej tretine zo sumy 150 % sumy životného minima.

Aké postavenie má Sociálna poisťovňa pri exekúciách?

O výkone exekučných zrážok z dôchodku sama nerozhoduje, len plní povinnosti, ktoré jej ako platiteľovi dôchodku vyplývajú z právnych predpisov upravujúcich výkon exekučných zrážok. Výkon zrážok nariaďuje väčšinou súdny exekútor, ktorý vedie exekučné konanie. S návrhmi a so žiadosťami sa preto má obrátiť nie na Sociálnu poisťovňu, ale na príslušného súdneho exekútora, resp. iný orgán, ktorý exekúciu nariadil. Len tento orgán môže o takýchto návrhoch rozhodnúť. Sociálna poisťovňa vykonáva zrážky z dôchodku bez toho, aby jej to nariadil iný subjekt, v prípadoch, ak bola povinnému (teda penzistovi, ktorý je dlžníkom) právoplatným rozhodnutím uložená povinnosť vrátiť neprávom vyplatený dôchodok alebo dôchodok vyplatený vo vyššej sume, ako mu patril, a túto povinnosť si nesplnil v lehote určenej v tomto rozhodnutí. Od 1. júla 2017 je tiež oprávnená vymáhať svoje pohľadávky, ktoré jej vznikajú pri výkone sociálneho poistenia. Jedným zo spôsobov je vymáhanie jej pohľadávok zrážkami z dávok sociálneho poistenia, teda aj z dôchodku.

Od čoho závisí mesačná zrážka z dôchodku?

Mesačná suma zrážky z dôchodku závisí od: sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu platnej v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa zrážky z dôchodku vykonávajú, mesačnej sumy dôchodku dlžníka, počtu vyživovaných osôb, celkovej sumy vymáhanej pohľadávky s príslušenstvom, skutočnosti, či ide o prednostnú alebo neprednostnú pohľadávku, pohľadávku výživného pre maloleté dieťa alebo pohľadávku na pokute za vybrané priestupky, sumy, za ktorú sa poskytuje povinnému starostlivosť v zariadení sociálnych služieb (ak je poskytovaná).

Kedy Sociálna poisťovňa začne vykonávať zrážky z dôchodku?

Po doručení uznesenia o nariadení exekúcie alebo príkazu na začatie exekúcie. Sociálna poisťovňa o výkone exekučných zrážok z dôchodku sama nerozhoduje, len plní povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákona ako platiteľovi dôchodku. Sumy zrazené z dôchodku musí poukázať oprávnenému alebo súdnemu exekútorovi. Zrážky vykonáva nielen do výšky pohľadávky, ale aj do výšky jej príslušenstva a náhrady trov exekučného konania.

Informuje Sociálna poisťovňa o začatí výkonu exekučných zrážok?

Áno, zašle poberateľovi dôchodku písomné oznámenie aj s dátumom, od ktorého dostane dôchodok prvýkrát vyplatený v nižšej sume. Informuje aj o sume zrážky vždy, keď sa jej výška zmení.

Ktoré pohľadávky sú prednostnými?

Prednostnými pohľadávkami sú: pohľadávky výživného, náhrady škody spôsobenej poškodenému ublížením na zdraví, náhrady škody spôsobenej úmyselnými trestnými činmi, pohľadávky daní, poplatkov a ciel, pohľadávky na poistnom voči osobám, ktoré sú povinné platiť poistné na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie voči osobám, ktoré sú povinné platiť príspevky na starobné dôchodkové sporenie, pohľadávky na preplatkoch na náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dávkach sociálneho poistenia, dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia, prídavku na dieťa, pohľadávky náhrady za príspevok na výživu dieťaťa a príspevok na úhradu potrieb dieťaťa zvereného do pestúnskej starostlivosti, pohľadávky úhrady za sociálne služby poskytované podľa osobitného predpisu.

Ako dlho sa z dôchodku vykonávajú exekučné zrážky?

Sociálna poisťovňa môže prestať vykonávať zrážky z dôchodku iba vtedy, keď orgán, ktorý nariadil zrážky, oznámi, že pohľadávka spolu s príslušenstvom bola uhradená alebo exekúcia bola zastavená z iného dôvodu.

Aká je základná suma, ak je poberateľ dôchodku v zariadení sociálnych služieb?

Ak poberateľ dôchodku platí úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, exekúcii nepodlieha suma potrebná na úhradu pobytu v tomto zariadení a suma vreckového v zariadení. Výška vreckového závisí od toho, či sa v zariadení sociálnych služieb poskytuje stravovanie. Od 1. júla 2018 po zaplatení úhrady za pobyt v zariadení sociálnych služieb musí poberateľovi dôchodku, ktorému sa v zariadení poskytuje stravovanie, zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 25 % zo sumy životného minima (52,55 eura). V zariadení bez poskytovania stravovania musí prijímateľovi zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 75 % zo sumy životného minima (157,65 eura).

Príklad určenia sumy, ktorú nie je možné zraziť: Poberateľ invalidného dôchodku v sume 333,60 eura mesačne uhrádza náklady za pobyt v zariadení 170,80 eura, pričom v zariadení sa mu poskytuje stravovanie. Takzvaná nezraziteľná suma: 170,80 + 52,55 = 223,35 eura.

Je možné exekúcii predísť? Ako?

Pred vydaním nariadenia výkonu rozhodnutia, prípadne pred začatím exekučného konania, môže dlžník predísť nútenému výkonu rozhodnutia. Ak chce uhrádzať svoje podlžnosti, avšak jeho finančná situácia mu to nedovoľuje, mal by sa čo najskôr skontaktovať s veriteľom a požiadať ho napríklad o odklad, splátkový kalendár alebo zníženie splátky dlžnej sumy. Ak si neuvedomuje svoje záväzky alebo trvá na tom, že neexistujú, v prípade začatia exekučného konania má možnosť v zákonnej lehote vzniesť námietky alebo podať odvolanie. Treba zdôrazniť, že povinného musí o začatí exekučného konania informovať orgán, ktorý nariaďuje výkon rozhodnutia. Ak nie je o začatí exekučného konania informovaný, mal by sa obrátiť na súdneho exekútora alebo komoru súdnych exekútorov, prípadne iný subjekt, ktorý nariaďuje výkon rozhodnutia, pretože došlo k porušeniu jeho práv. Sociálna poisťovňa ako platiteľ dôchodku nie je v postavení, aby mohla takto vzniknuté situácie riešiť za dlžníka.

Každý poberateľ dôchodku by sa mal vo vlastnom záujme snažiť predchádzať núteným výkonom rozhodnutia. Ak si totiž nesplní svoje povinnosti dobrovoľne, v exekučných konaniach sa môže dlžná suma niekoľkonásobne zvýšiť, napríklad o úrok z omeškania, náklady spojené s núteným výkonom rozhodnutia či trovy exekučného konania.

Môže pohľadávky vymáhať aj Sociálna poisťovňa?

Áno, môže. Od 1. júla 2017 novela zákona o sociálnom poistení zaviedla nový spôsob vymáhania pohľadávok. Ide o vymáhanie, ktoré vykonáva a riadi Sociálna poisťovňa prostredníctvom tzv. správneho výkonu.

Sociálna poisťovňa môže dlh fyzickej osoby vymáhať: prikázaním pohľadávky z účtu v banke, zrážkami zo mzdy, zrážkami z dávok vyplácaných Sociálnou poisťovňou. V súlade s týmto spôsobom vymáhania sú banky povinné oznamovať čísla účtov dlžníkov a zostatky na nich. Ďalšie spôsoby vymáhania pohľadávok sú: exekúcie, mandátna správa, splátkové kalendáre, uplatnenie v konkurzoch, uplatnenie v reštruktura­lizáciách, uplatnenie v procese oddlženia fyzickej osoby, prihlásenie do likvidácie, prihlásenie do dedičského konania, uplatnenie v trestných konaniach.

Často sa stáva, že účet, na ktorý chodí dôchodcovi dôchodok, exekútor zablokuje, a dôchodca si myslí, že účet zablokovala Sociálna poisťovňa. Dôchodca tak ostane bez finančných prostriedkov. Má v takomto prípade nejakú možnosť dostať sa k svojmu dôchodku? Ako má postupovať, aby sa dostal aspoň k základnej sume potrebnej na živobytie?

Zo zákona o sociálnom poistení má dôchodca možnosť vybrať si spôsob poukazovania dôchodku. Jedným z nich je poukazovanie dôchodku na jeho účet (prípadne na účet jeho manžela/manželky) v banke alebo pobočke zahraničnej banky. V prípade, že dôchodca nie je spokojný s poukazovaním dôchodku na účet, má možnosť požiadať Sociálnu poisťovňu o poukazovanie dôchodku prostredníctvom pošty v mieste bydliska. Sociálna poisťovňa vykoná zmenu v spôsobe poukazovania dôchodku najneskôr od splátky splatnej v treťom kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu spôsobu výplaty dôchodku doručená Sociálnej poisťovni.

Prečo sa naďalej vykonávajú zrážky, aj keď dlžník Sociálnej poisťovni oznámil, že dlžnú sumu už poukázal oprávnenému?

Sociálna poisťovňa po nariadení exekúcie zrážkami z dôchodkovej dávky môže prestať vykonávať zrážky len na základe oznámenia, že pohľadávka oprávneného s príslušenstvom je uhradená, resp. na základe oznámenia o zastavení exekúcie z iného dôvodu. Uvedené Sociálnej poisťovni oznamuje orgán, ktorý exekúciu nariadil. Prestať vykonávať zrážky z dôchodkovej dávky výlučne na základe oznámenia o uhradení pohľadávky nie je možné.

Je výška zrážky po celý čas rovnaká?

Exekučné zrážky sa prepočítavajú vždy k 1. januáru kalendárneho roka. K tomuto dátumu sa pravidelne valorizujú dôchodky a pri prepočítaní sa zvýši aj suma exekučnej zrážky. Sociálna poisťovňa nemôže výšku zrážky z dôchodku meniť len na základe žiadosti povinného (dlžníka) ani s prihliadnutím na nepriaznivú životnú situáciu, v ktorej sa nachádza.

Je možné zníženie, resp. zvýšenie mesačnej zrážky z dôchodku?

Je. Ide o situáciu, keď sa dôchodca s inštitúciou, voči ktorej má dlh dohodnú na zrážkach v nižšej sume. Uzatvorenie dohody o uspokojení so zrážkami v nižšej sume musia obidvaja oznámiť exekútorovi. Následne exekútor vyzve Sociálnu poisťovňu, aby zrážala z dôchodku dlžníka mesačne len sumu, s ktorou sa dotknutá inštitúcia uspokojí. Príkaz exekútora na vykonávanie nižších zrážok stráca účinnosť dňom, keď sa Sociálnej poisťovni doručí ďalší príkaz na začatie exekúcie, resp. upovedomenie exekútora o tom, že dotknutá inštitúcia odvolala svoj súhlas s vykonávaním nižších zrážok. Zrážky z dôchodku vo väčšom rozsahu je prípustné vykonávať len v prípade, ak s tým povinný súhlasí a vymáhanie pohľadávky je nariadené podľa Exekučného poriadku alebo Daňového poriadku. V žiadnom prípade však nie je možné na základe súhlasu postihnúť výkonom rozhodnutia základnú sumu.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Koľko musí ostať dôchodcovi pri exekúcii?

Základná suma = suma životného minima (ŽM) = 210,20 eura mesačne

  • 50 % sumy ŽM = 105,10 eura – zvýšenie na každú exekvovaným dôchodcom vyživovanú osobu

Pohľadávka na výživnom pre maloleté dieťa:

  • základná suma je 88,28 eura (70 % zo 60 % sumy ŽM)
  • 25 % zo 70 % sumy ŽM = 36,78 eura – zvýšenie na každú vyživovanú osobu

Dôchodcovi, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb:

  • základná suma = suma potrebná na platenie úhrady za poskytnutú starostlivosť
  • 25 % sumy ŽM = 52,55 eura – zvýšenie (suma vreckového), ak sa povinnému v tomto zariadení poskytuje stravovanie
  • 75 % sumy ŽM = 157,65 eura – zvýšenie (suma vreckového), ak sa povinnému v tomto zariadení neposkytuje stravovanie

© Autorské práva vyhradené

25 debata chyba
Viac na túto tému: #dlhy #dlhy dôchodcov #exekúcie dôchodkov