Viac druhov penzií, rôzne podmienky

Prehľad všetkých typov penzií, ktoré na Slovensku môžete dostať a podmienok, ktoré na to musíte splniť.

27.02.2020 06:00
dôchodkyňa, počítač, práca, radosť Foto:
Dôchodkový vek po 31. decembri 2019 je uvedený v prehľadnej tabuľke, ktorá tvorí prílohu zákona o sociálnom poistení.
debata

Starobný dôchodok

Nárok na starobný dôchodok má každý, kto odpracoval najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek. Od 1. januára 2020 nadobudol účinnosť zákon, ktorým sa mení právna úprava dôchodkového veku a ktorý stanovuje dôchodkový vek všetkým poistencom. Zákon bol prijatý na vykonanie ústavného zákona, ktorým sa zaviedla hranica, ktorú nemožno v súvislosti s určením podmienky veku potrebného na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe presiahnuť. Dôchodkový vek po 31. decembri 2019 je uvedený v prehľadnej tabuľke, ktorá tvorí prílohu zákona o sociálnom poistení. Znížený dôchodkový vek poistencov, ktorí odpracovali potrebný počet rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie a I. a/alebo II. kategórie funkcií, zostáva zachovaný.

Predčasný dôchodok

Nárok naň má poistenec, ak odpracoval najmenej 15 rokov dôchodkového poistenia, chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku, suma predčasného dôchodku ku dňu, od ktorého požiadal o jej priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú osobu, teda je vyššia ako 252,30 eura mesačne, a nemá nijaký pracovný pomer (od 1. júla 2018 okrem dohodára s mesačným príjmom do 200 eur s odvodovou úľavou). V porovnaní so starobným dôchodkom sa predčasný kráti o 0,5 % za každých začatých 30 dní od vzniku nároku na výplatu predčasného dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku. To znamená, že ak poistenec o predčasný starobný dôchodok požiada presne dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, skráti sa o 12,5 %. Ak oň požiada napríklad presne rok pred dovŕšením dôchodkového veku, skráti sa o 6,5 %.

Invalidný dôchodok

Môže ho dostať človek, ktorý je invalidný, odpracoval potrebný počet rokov a ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný alebo mu nebol priznaný predčasný dôchodok. Za osobitne stanovených podmienok ho môže dostať aj osoba, ktorá sa stala invalidnou pred dovŕšením veku, v ktorom sa končí povinná školská dochádzka, alebo v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom.

Vdovský a vdovecký dôchodok

Dostane žena po manželovi alebo manžel po manželke, ktorý/á ku dňu smrti poberal/a starobný alebo invalidný dôchodok, alebo ku dňu smrti splnil/a podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo získal/a počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok, mal/a nárok na predčasný starobný dôchodok alebo zomrel/a v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Jeho výška je 60 % starobného, predčasného alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel ku dňu smrti.

Nárok na jeho výplatu trvá jeden rok od smrti manžela/ky. Po uplynutí jedného roka zaniká iba nárok na výplatu, samotný nárok na dôchodok však trvá aj naďalej. Po uplynutí jedného roka nárok na výplatu trvá iba vtedy, ak sa vdova/vdovec: stará sa aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok alebo ktoré bolo v rodine zomretého vychovávané; je invalidná/ý z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %; vychoval/a aspoň tri deti (táto podmienka sa uplatňuje najskôr od 1. augusta 2006); dovŕšil/a vek 52 rokov a vychovala dve deti (táto podmienka sa uplatňuje najskôr od 1. augusta 2006); dovŕšil/a dôchodkový vek.

Penzia z druhého piliera

Ľudia, ktorí odchádzajú do dôchodku a prispievali aj do druhého piliera, môžu požiadať o výplatu penzie aj z neho. Žiadosť môžu podať v dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS) alebo v pobočke Sociálnej poisťovne miestne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu alebo podľa miesta prechodného pobytu, ak sa žiadateľ prechodne zdržiava mimo svojho trvalého pobytu a zo zdravotných dôvodov nemôže podať žiadosť o dôchodok z druhého piliera v pobočke príslušnej podľa miesta trvalého pobytu, v ústredí, ak žiadateľ nemá na území Slovenska trvalý pobyt a žiada o dôchodok v Sociálnej poisťovni alebo prostredníctvom ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody v pobočke príslušnej podľa sídla ústavu.

Sociálna poisťovňa prostredníctvom Centrálneho informačného ponukového systému (CIPS) sprostredkuje ponuky dôchodkov z II. piliera od životných poisťovní, z ktorých si sporiteľ môže vybrať dôchodok. Ak si klient vyberie z ponuky, kontaktuje životnú poisťovňu alebo DSS, ktorej ponuku si vybral. Sporiteľ podpíše zmluvu o poistení dôchodku (v ŽP), prípadne dohodu o vyplácaní dôchodku (v DSS). Ak si sporiteľ nevyberie z ponuky dôchodkov, požiada o dôchodok kedykoľvek neskôr (začne potom od prvého kroku podaním žiadosti).

Minimálny dôchodok

Dostane ho človek, ktorý odpracuje aspoň 30 rokov, výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a požiada o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napríklad poberateľka starobného dôchodku vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku). Za 30 odpracovaných rokov patrí minimálny dôchodok 334,30 eura mesačne, čo predstavuje 33 % priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve. Za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia nad základnú hranicu 30 rokov sa minimálny dôchodok zvýši: o 2 % sumy životného minima za 31. až 39. rok obdobia dôchodkového poistenia a o 3 % sumy životného minima za 40. a ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia. Maximálnu výšku minimálneho dôchodku zákon nestanovuje.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #II. pilier #predčasný dôchodok #starobný dôchodok #invalidný dôchodok #vdovský dôchodok #minimálny dôchodok