Otázky a odpovede: Invalidný, vdovský a minimálny dôchodok

Dá sa žiadosť o starobný dôchodok vziať späť? Čo robiť, ak chcete zmeniť banku? A prečo vdove znížili vdovský dôchodok? Otázky 9-17 z 20.

10.03.2020 08:00
dôchodkyňa, otáznik Foto:
Som vdova, zvýši sa mi vdovský dôchodok na minimálny dôchodok?
debata

9. Som poberateľom starobného dôchodku. Pracoval som na dohodu s pravidelným príjmom od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019, keď som si uplatnil aj výnimku z platenia poistného. V mesiacoch august, október a november 2019 môj príjem prekročil sumu 200 eur. Zvýši sa mi za toto obdobie dôchodok?

Áno. Váš zamestnávateľ v mesiacoch, keď ste prekročili sumu 200 eur, za vás odviedol poistné z rozdielu medzi skutočne dosiahnutým príjmom a sumou 200 eur. Za obdobie, keď ste boli povinne dôchodkovo poistený, vám patrí zvýšenie starobného dôchodku. Tento vám bude zvýšený automaticky od 1. 1. 2020. Písomné rozhodnutie o zvýšení dôchodku vám bude doručené začiatkom apríla.

10. Môžem žiadosť o dôchodok vziať späť?

Áno, je to možné. Ak si to poistenec rozmyslí a chce naďalej iba pracovať a nepoberať penziu, stačí, ak napíše ústrediu Sociálnej poisťovne list. Uvedie v ňom svoje meno, priezvisko, rodné číslo a adresu. Z listu musí jednoznačne vyplývať, že poistenec berie svoju žiadosť o dôchodok späť. List musí byť vlastnoručne podpísaný. Urobiť tak môžete do 30 dní od doručenia rozhodnutia o dôchodku, to znamená dovtedy, kým rozhodnutie nie je právoplatné.

11. Dôchodok je poukazovaný na môj účet v banke. Chcem zmeniť banku. Ako mám postupovať, aby neprišlo k prerušeniu výplaty dôchodku?

Poberateľ dôchodku môže o zmenu poukazovania penzie na nový účet požiadať prostredníctvom tlačiva, ktoré dostane v každej banke, s ktorou má SP uzatvorenú príkaznú zmluvu, ďalej je tlačivo k dispozícii v ústredí SP, v každej pobočke alebo ho nájde na webovej stránke www.socpoist.sk v časti Formuláre. Vyplnené, podpísané a bankou overené tlačivo predloží SP, ktorá je povinná vykonať túto zmenu najneskôr od splátky dôchodku splatnej v treťom mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu SP doručená. O vykonanej zmene informuje dôchodcu listom. Aby neprišlo k prerušeniu výplaty dôchodku, je potrebné, aby poberateľ dôchodku zrušil svoj pôvodný účet až po tom, ako mu bude dôchodok prvýkrát vyplatený na zmenený účet.

12. Môj manžel zomrel. Poberal starobný dôchodok v sume 423,10 eura. Ja poberám starobný dôchodok v sume 313,20 eura. Sociálna poisťovňa mi priznala vdovský dôchodok v sume 127 eur, čo predstavuje 30 % manželovho dôchodku. Prečo, keď podľa zákona je vdovský dôchodok 60 % z dôchodku manžela?

Suma vdovského dôchodku predstavuje 60 % starobného dôchodku, na ktorý mal zomretý manžel nárok ku dňu smrti. To znamená, že ak váš manžel ku dňu smrti poberal starobný dôchodok v sume 423,10 eura, vdovský dôchodok je 60 % z tejto sumy. To je 253,90 eura. Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu starobného a vdovského dôchodku, vypláca sa vyšší dôchodok v plnej sume a nižší dôchodok sa vypláca v sume jednej polovice. To znamená, že váš starobný dôchodok 313,20 eura, ktorý je vyšší ako vdovský dôchodok, sa vypláca v plnej sume a vdovský dôchodok sa vypláca v sume jednej polovice, t.j. v sume 127 eur (253,90 : 2 = 126,95 po zaokrúhlení 127 eur).

13. Som poberateľ invalidného dôchodku. Dňa 17. júna 2020 dovŕšim dôchodkový vek. Môžem požiadať o starobný dôchodok?

Poberateľ invalidného dôchodku môže odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku požiadať o starobný dôchodok. Sociálna poisťovňa určí sumu starobného dôchodku a porovná ju so sumou vyplácaného invalidného dôchodku. Vyplácať bude tú penzia, ktorej suma bude vyššia. Nárok na nižšiu penziu zanikne.

14. Som vdova a dostávam vdovský dôchodok. Dovŕšením dôchodkového veku som požiadala o starobný dôchodok. Sociálna poisťovňa mi ho priznala, ale zároveň mi znížila vdovský dôchodok. Prečo?

Keď dôchodcovi vznikne súčasne nárok na výplatu starobného aj vdovského/resp. vdoveckého dôchodku, vypláca sa v súlade so zákonom o sociálnom poistení vyšší dôchodok v plnej sume a nižší z dôchodkov sa vypláca v sume jeho jednej polovice. Keďže váš starobný dôchodok bol vyšší ako vdovský, starobný dôchodok vám patrí v plnej sume a nižší vdovský dôchodok patrí v sume jeho jednej polovice.

15. Som poberateľka starobného dôchodku v sume 317,20 eura. Po smrti manžela mi bol priznaný vdovský dôchodok, pričom môj starobný dôchodok bol znížený na polovicu. Nemal byť na polovicu upravený vdovský dôchodok? Manžel poberal ku dňu smrti starobný dôchodok v sume 628,40 eura.

Váš starobný dôchodok bol upravený správne. Ak sú súčasne splnené podmienky na výplatu starobného a vdovského/resp. vdoveckého dôchodku, vypláca sa v súlade so zákonom o sociálnom poistení vyšší dôchodok v plnej sume a nižší z dôchodkov sa vypláca v sume jeho jednej polovice.

Vdovský dôchodok je 60 % z dôchodku zomretého (628,40 × 60 %), teda 377,10 eura. Váš starobný dôchodok je 317,20 eura a je teda nižší ako vdovský dôchodok. Preto vám patrí vdovský dôchodok v plnej výške – 377,10 eura a starobný dôchodok v sume jeho jednej polovice, čo je 158,60 eura.

16. Som vdova, zvýši sa mi vdovský dôchodok na minimálny dôchodok?

Nie, nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má iba poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Iné dôchodkové dávky sa na minimálny dôchodok nezvyšujú.

17. Mám dôchodok vyšší ako 334,30 eura, budem mať nárok na minimálny dôchodok?

To, či máte nárok na zvýšenie starobného dôchodku na sumu minimálneho dôchodku, závisí od počtu získaných rokov obdobia dôchodkového poistenia, ako aj od skutočnosti, či je Vám vyplácaný len tento starobný dôchodok, alebo aj ďalšie dôchodky. Suma minimálneho dôchodku je odstupňovaná v závislosti od počtu získaných rokov obdobia dôchodkového poistenia. Za 30 rokov obdobia patrí minimálny dôchodok 334,30 eura mesačne, čo predstavuje 33 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa určuje suma dôchodku. Za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia nad základnú hranicu 30 rokov sa minimálny dôchodok zvýši o dve percentá sumy životného minima, za 31. až 39. rok obdobia dôchodkového poistenia, a o tri percentá sumy životného minima za 40. a ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia.

Poberateľ starobného dôchodku, ktorý získal 30 období dôchodkového poistenia, a suma jeho starobného dôchodku by bola nižšia ako suma 334,30 eur mesačne, má nárok na zvýšenie sumy starobného dôchodku na sumu minimálneho dôchodku v sume 334,30 eura mesačne.

Ak napríklad poberáte starobný dôchodok v sume 340,50 eura mesačne a získali ste 40 rokov obdobia dôchodkového poistenia, starobný dôchodok vám bude zvýšený na sumu 378,50 eura mesačne, čo je suma minimálneho dôchodku zodpovedajúca vami získanému počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vdovský dôchodok #žiadosť o dôchodok #minimálny dôchodok