Ako sa vo výpočte starobného dôchodku zohľadní skutočnosť, že som sporiteľom?

Ako dlho potrvá Sociálnej poisťovni zmeniť spôsob výplaty dôchodku? Ako sa líši dôchodok sporiteľa od nesporiteľa? Čo ešte je dobré vedieť? Otázky 18-20 z 20.

12.03.2020 09:00
otáznik, peniaze, Foto:
Ako sa vo výpočte starobného dôchodku zohľadní skutočnosť, že som sporiteľom?
debata

18. Ak požiadam o zmenu v spôsobe výplaty dôchodku, ako dlho trvá, kým mi Sociálna poisťovňa vyplatí dôchodok novým spôsobom?

Podľa zákona musí Sociálna poisťovňa postupovať tak, aby bol dôchodok vyplatený novým spôsobom najneskôr od splátky dôchodku platnej v treťom mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu spôsobu výplaty dôchodku doručená Sociálnej poisťovni. Sociálna poisťovňa žiadosti o zmenu v spôsobe výplaty vybavuje bezodkladne, pričom zákonom stanovená maximálna lehota na vykonanie zmeny v spôsobe poukazovania dôchodku vychádza z možností technológie spracovania výplaty dôchodkov.

19. Ako sa vo výpočte starobného dôchodku zohľadní skutočnosť, že som sporiteľom? Vypočíta sa mi potom dôchodok z prvého piliera z nižšej sumy vymeriavacieho základu?

Suma starobného dôchodku sa aj sporiteľovi vypočíta z plnej sumy vymeriavacieho základu. Zníži sa však o sumu patriacu za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení, ktorej určenie závisí od obdobia, v ktorom sporiteľ získal obdobie účasti na starobnom dôchodkom sporení.

Suma starobného dôchodku sporiteľa sa za obdobie účasti na starobnom dôchodkom sporení získané pred 1. septembrom 2012 zníži o 36/91 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Ak sporiteľ získa obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2016, suma starobného dôchodku sa zníži o 16/91 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Za obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 sa zníži o 17/91 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Za obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 sa zníži o 18/91 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 sa zníži o 19/91 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení.

Postup stanovený zákonom o sociálnom poistení si môžeme priblížiť na nasledovnom príklade: Ak poistenec získa 44 rokov dôchodkového poistenia, pričom v období od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2019 bol sporiteľom podľa osobitného predpisu:

Najprv sa vypočíta suma starobného dôchodku tak, ako keby poistenec nebol sporiteľ, tzn. zohľadní sa celých 44 rokov dôchodkového poistenia. Vypočítajú sa zvlášť sumy dôchodku, ktoré by zo sumy starobného dôchodku určenej podľa bodu 1 patrili za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2016 (ďalej len „pomerná suma dôchodku za obdobie od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2016), od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017, od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 a od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.

Od sumy starobného dôchodku patriaceho za 44 rokov dôchodkového poistenia sa potom odpočíta suma určená ako 16/91 pomernej sumy dôchodku za obdobie od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2016 , 17/91 pomernej sumy dôchodku za obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017, 18/91 pomernej sumy dôchodku za obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 a 19/91 pomernej sumy dôchodku za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019, počas ktorých bol poistenec sporiteľom podľa osobitného predpisu.

20. Som vdova. Patrí mi minimálny dôchodok?

Nie, nárok na minimálny dôchodok má iba poberateľ starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Iné dôchodkové dávky sa na minimálny dôchodok nezvyšujú.

mali by ste vedieť, že…

Pri zamestnanom dôchodcovi nezáleží na tom, či má náš alebo zahraničný dôchodok. Výnimky sú rovnaké

Výnimky z platenia poistného, ktoré sa vzťahujú na poberateľov starobných dôchodkov, sa vzťahujú aj na zamestnanca, ktorý vykonáva činnosť v SR a pritom má priznaný starobný dôchodok podľa právnych predpisov iného členského štátu EÚ. Priznanie starobného dôchodku podľa právnych predpisov iného členského štátu EÚ sa na účely platenia poistného na sociálne poistenie posudzuje rovnako ako priznanie slovenského starobného dôchodku. Na takýchto zamestnancov s pravidelným príjmom sa nevzťahuje poistenie v nezamestnanosti a ani poistné na invalidné poistenie. Ak ide o dohodára, za neho zamestnávateľ vykoná zrážku len na starobné poistenie.

V tejto súvislosti Sociálna poisťovňa upozorňuje, že od 1. 1. 2020 je pre neplatenie poistného rozhodujúci deň vydania rozhodnutia o dôchodku, teda už nie deň, od ktorého je dôchodok priznaný. Zamestnanec by mal vo vlastnom záujme rozhodnutie o dôchodku zamestnávateľovi preukázať, pričom suma dôchodku nemusí byť viditeľná. Uvedené platí aj o invalidných dôchodkoch, v prípade invalidného dôchodku je potrebné preukázať mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #vdovský dôchodok #minimálny dôchodok #práca popri dôchodku