Čo je dobré vedieť o dôchodkoch a kedy ich vyplatia?

, 12.04.2020 09:00
seniori, manželia, radosť
Posun vo vyplácaní dôchodkov bude aj v máji. Možno dostanete dôchodok o deň skôr. Autor:

Kedy vám bude vyplatený dôchodok tento mesiac? Odpovedáme na vaše otázky v súvislosti s výškou dôchodkov, druhým pilierom či opatrovateľským príspevkom.

Vyplatené dávky v nezamestnanosti sa pri výpočte dôchodku do úvahy neberú

Budú sa mi pre výpočet sumy starobného dôchodku hodnotiť aj vyplatené dávky v nezamestnanosti?

Na výpočet sumy starobného dôchodku sa nehodnotí suma vyplatenej dávky v nezamestnanosti ako vymeriavací základ. Hodnotí sa iba obdobie (ako náhradná doba do odpracovaných rokov), počas ktorého bol občan evidovaný na úrade práce ako nezamestnaný, a to takto: obdobie evidencie do 31. decembra 2000 sa hodnotí v plnom rozsahu, v období od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003 sa hodnotí iba doba evidencie, počas ktorej bola občanovi vyplácaná dávka v nezamestnanosti (za tieto obdobia patrí osobný mzdový bod v hodnote 0,3, ak toto obdobie trvalo celý rok, alebo pomerná časť z hodnoty 0,3, ak toto obdobie trvalo len časť kalendárneho roka).

Po 31. decembri 2003 doba evidencie na úrade práce nie je obdobím dôchodkového poistenia. Ak však poistenec bol od 1. januára 2004 dobrovoľne dôchodkovo poistený (prihlásil sa a dobrovoľne platil poistné na dôchodkové poistenie, resp. si za toto obdobie môže aj v čase odchodu do dôchodku dodatočne, teda aj spätne, doplatiť poistné na dôchodkové poistenie), tak sa mu toto obdobie po 31. decembri 2003 bude hodnotiť z vymeriavacích základov, z ktorých bolo zaplatené poistné na dobrovoľné dôchodkové poistenie alebo dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie.

V týchto prípadoch je rozhodujúca suma vymeriavacích základov, z ktorých bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie alebo dodatočne bude zaplatené poistné na dôchodkové poistenie.

Druhý pilier a penzia

Môžete mi vysvetliť, ako sa vo výpočte starobného dôchodku zohľadní skutočnosť, že som sporiteľom? Vypočíta sa mi potom dôchodok z prvého piliera z nižšej sumy vymeriavacieho základu?

Suma starobného dôchodku sa aj sporiteľovi vypočíta z plnej sumy vymeriavacieho základu. Zníži sa však o sumu patriacu za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení, ktorej určenie závisí od obdobia, v ktorom sporiteľ získal obdobie účasti na starobnom dôchodkom sporení. Suma starobného dôchodku sporiteľa sa za obdobie účasti na starobnom dôchodkom sporení získané pred 1. septembrom 2012 zníži o 36/91 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Ak sporiteľ získa obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2016, suma starobného dôchodku sa zníži o 16/91 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Za obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 sa zníži o 17/91 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Za obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 sa zníži o 18/91 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 sa zníži o 19/91 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení.

Postup stanovený zákonom o sociálnom poistení si môžeme priblížiť na tomto príklade:
Ak poistenec získa 44 rokov dôchodkového poistenia, pričom v období od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2019 bol sporiteľom podľa osobitného predpisu: Najprv sa vypočíta suma starobného dôchodku tak, ako keby poistenec nebol sporiteľ, tzn. zohľadní sa celých 44 rokov dôchodkového poistenia.

Vypočítajú sa zvlášť sumy dôchodku, ktoré by zo sumy starobného dôchodku určenej podľa bodu 1 patrili za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2016 (ďalej len „pomerná suma dôchodku za obdobie od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2016"), od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 (ďalej len „pomerná suma dôchodku za obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017"), od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 (ďalej len „pomerná suma dôchodku za obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018") a od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 (ďalej len „pomerná suma dôchodku za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019").

Od sumy starobného dôchodku patriaceho za 44 rokov dôchodkového poistenia sa potom odpočíta suma určená ako 16/91 pomernej sumy dôchodku za obdobie od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2016, 17/91 pomernej sumy dôchodku za obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017, 18/91 pomernej sumy dôchodku za obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 a 19/91 pomernej sumy dôchodku za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019, počas ktorých bol poistenec sporiteľom podľa osobitného predpisu.

Odpracované roky a opatrovateľský príspevok

Počíta sa do odpracovaných rokov na účely dôchodku obdobie poberania opatrovateľského príspevku za opatrovanie rodiča, keď je jeho poberateľ súčasne uchádzač o zamestnanie evidovaný na úrade práce? Ak áno, musí sa ísť zaregistrovať do Sociálnej poisťovne?

Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie môže byť povinne dôchodkovo poistená ako poistenec štátu (dôchodkové poistenie za ňu platí štát) za predpokladu, že nie je povinne dôchodkovo poistená (napr. ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba), nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, nedovŕšila dôchodkový vek. Podľa súčasne platných právnych predpisov fyzická osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené podmienky je v Sociálnej poisťovni evidovaná ako poistenec štátu automatiky (bez povinnosti podať prihlášku), na základe údajov, ktoré poskytne Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Skutočnosť, či je fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, evidovaná na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie, nemá na uvedené vplyv.

Zmena výplaty dôchodkov počas veľkonočných sviatkov

Sociálna poisťovňa upozorňuje dôchodcov, ktorým je vyplácaný dôchodok v hotovosti prostredníctvom pošty s výplatným termínom 10. a 12. dňa v mesiaci, že počas veľkonočných sviatkov dochádza k zmene týchto výplatných termínov. Dôchodcom, ktorí poberajú dôchodok 10. dňa v mesiaci, bol dôchodok vyplatený vo štvrtok 9. apríla. Tým, ktorí poberajú dôchodok 12. dňa v mesiaci, bude dôchodok vyplatený v utorok 14. apríla.

Ďalší presun výplatného termínu dôchodkov vyplácaných v hotovosti prostredníctvom pošty bude v mesiaci máj 2020 keď dôchodcovia s výplatným termínom 2. deň v kalendárnom mesiaci dostanú dôchodok 4. mája 2020 a dôchodcovia s výplatným termínom 8. deň v kalendárnom mesiaci dostanú dôchodok 7. mája 2020.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#opatrovateľský príspevok #II. pilier #dávky v nezamestnanosti
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku