Dôchodky: Každý druh má svoje podmienky

Ako sa v porovnaní s minulým rokom zmenil dôchodkový systém? Akým spôsobom treba v súčasnosti žiadať o dôchodkové dávky?

22.04.2020 06:00
seniori, dôchodcovia, manželia, tablet, úsmev Foto:
Dôchodkový vek poistenky narodenej v roku 1959 je 62 rokov a 5 mesiacov.
debata

Starobný dôchodok

Neplatí už každoročné vypočítavanie dôchodkového veku podľa strednej dĺžky života zistenej Štatistickým úradom SR. Nahradila ho jedna tabuľka, ktorá bude spoločná pre ženy a aj mužov. Tabuľka zohľadňuje aj počet vychovaných detí.

Príklad 1: Žena, ktorá sa narodila v roku 1959 a vychovala dve deti. Kedy pôjde do penzie? Dôchodkový vek poistenky narodenej v roku 1959 je 62 rokov a 5 mesiacov.

Príklad 2: Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok. Zarábal priemernú mzdu v hospodárstve, odpracoval 43,6768 roka, aktuálna dôchodková hodnota je 13,6361 eura. Suma penzie: 1,0012 × 43,6­768 × 13,6361 = 596,30 eura mesačne. Táto suma bude následne valorizovaná o 17,30 eura mesačne na 613,60 eura mesačne.

Predčasný dôchodok

Dostať ho môže ten, kto odpracoval najmenej 15 rokov, chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a výška jeho predčasnej penzie ku dňu, od ktorého o ňu požiadal, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú osobu, teda vyššia ako 252,30 eura (táto suma platí do 30. júna 2020). Suma predčasnej penzie sa zníži o 0,5 % za každých začatých 30 dní obdobia od vzniku nároku.

Minimálny dôchodok

Ak ste odpracovali najmenej 30 rokov a výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a požiadate o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by ste mohli mať nárok (napríklad poberateľka starobného dôchodku vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku), máte nárok na penzijné minimum. Za 30 odpracovaných rokov patrí minimálny dôchodok 334,30 eura mesačne, čo predstavuje 33 % priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve.

Za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia nad základnú hranicu 30 rokov sa minimálny dôchodok zvýši: o 2 % sumy životného minima za 31. až 39. rok obdobia dôchodkového poistenia a o 3 % sumy životného minima za 40. a ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia. Maximálnu výšku minimálneho dôchodku zákon nestanovuje.

Pozostalostná dávka

Je dôchodková dávka, ktorej účelom je zabezpečiť vdove alebo vdovcovi príjem v prípade úmrtia manžela či manželky. Suma pozostalostnej penzie je 60 % z dôchodku, ktorý poberal zomretý manžel alebo manželka.

Ako žiadať o dôchodkovú dávku (skrátený návod)

  • elektronicky cez webovú stránku Sociálnej poisťovne v časti Rezervačný systém označiť druh dôchodku, ktorý potrebuje žiadateľ vybaviť, a elektronicky sa zaevidovať priamo vo zvolenej pobočke (e-mailom) cez tento systém; alebo
  • vyplniť na webovej stránke Sociálnej poisťovne tlačivo s názvom Žiadosť o spísanie žiadosti o dôchodok a vyplnené ho zaslať buď cez e-schránku, alebo e-mailom, alebo poštou na adresu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne podľa trvalého pobytu poistenca: Kontakty – pobočky; alebo
  • vyplnené tlačivo Žiadosť o spísanie žiadosti o dôchodok vhodiť do schránky osobne v priestoroch pobočky Sociálnej poisťovne v jej obmedzených úradných hodinách
  • Pobočky žiadosti o spísanie žiadosti o dôchodok a rezervácie spracúvajú postupne, priebežne.

Postup pobočky vo vzťahu k žiadateľovi o dôchodok je potom takýto:

  • Zamestnanec pobočky žiadosť o spísanie žiadosti o dôchodok alebo rezerváciu zaeviduje, žiadateľa o penziu individuálne kontaktuje.
  • Zamestnanec pobočky žiadateľa o dôchodok opätovne kontaktuje a oznámi mu, že mu zasiela do e-schránky alebo e-mailom, alebo poštou tlačivo „Odsúhlasenie údajov“. V nasledujúci pracovný deň ho zamestnanec opätovne kontaktuje, aby získal jeho vyjadrenie k správnosti údajov v žiadosti, resp. skonzultoval s ním prípadné otázky a dohodol s ním ďalší postup pre skompletizovanie žiadosti.
  • Ak žiadateľ o dôchodok nemá zriadenú e-schránku, zamestnanec s ním dohodne aj dátum a presný čas, kedy príde do pobočky osobne podpísať žiadosť o dôchodok.
  • V určený deň žiadateľ o dôchodok podpíše v pobočke svoju žiadosť. Musí sa pritom preukázať občianskym preukazom, resp. pasom. Zamestnanec mu vysvetlí ďalší postup. Žiadateľ dostane žiadosť o dôchodok, ktorú vlastnoručne podpíše, vloží späť do obálky a zalepenú ju vhodí do určenej schránky v priestoroch pobočky.
  • Následne pobočka kompletnú žiadosť o dávku zaeviduje a zašle do ústredia Sociálnej poisťovne na ďalšie konanie.
  • Po posúdení všetkých zákonných podmienok na priznanie dávky vydá Sociálna poisťovňa, ústredie, rozhodnutie o dôchodku, ktoré poštou alebo do e-schránky doručí žiadateľovi.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #starobný dôchodok #žiadosť o dôchodok #minimálny dôchodok