Minimálna penzia: Čím viac odpracovaných rokov, tým vyššie minimum

Všetky dôležité informácie ohľadne minimálneho dôchodku, druhého piliera či valorizácie, nájdete ich tu. Kto má naň nárok? Ako oň žiadať v čase pandémie?

30.04.2020 06:00
dôchodkyňa, úsmev, ukazovanie Foto:
Minimálny dôchodok je 378,50 eura mesačne. Ak je váš dôchodkový príjem nižší, máte nárok na zvýšenie.
debata (16)

Kto ho dostane

 • Účelom minimálneho dôchodku je poistencovi zabezpečiť dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. O priznanie minimálneho dôchodku netreba žiadať. O nároku na zvýšenie penzie na minimálny dôchodok rozhodne Sociálna poisťovňa z vlastnej iniciatívy. Dôchodcovia, ktorí naň majú nárok, o tom dostanú písomné rozhodnutie.
 • Výška minimálneho dôchodku je u každého dôchodcu individuálna.
 • Nárok naň má poberateľ starobného dôchodku (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný starobný dôchodok) alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Podmienky nároku splníte vtedy, ak

 • odpracujete najmenej 30 rokov,
 • výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a
 • požiadate o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by ste mohli mať nárok (napríklad poberateľka starobného dôchodku vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).

Obdobím dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku je

 • obdobie dôchodkového poistenia,
 • obdobie, ktoré sa pripočítalo k obdobiu dôchodkového poistenia na určenie sumy invalidného dôchodku a
 • obdobie dôchodkového poistenia získané v cudzine.

Minimálny dôchodok a II. pilier

Poberateľovi starobného dôchodku – sporiteľovi – sa minimálny dôchodok úmerne znižuje:
1) za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení, ktoré bolo získané v období dôchodkového poistenia a
2) podľa rovnakých pravidiel, ako sa znižuje starobný dôchodok sporiteľovi.

Uvedené neplatí u poberateľa invalidného dôchodku – sporiteľa, ktorému sa po dovŕšení dôchodkového veku dôchodok zvýšený na minimálny dôchodok neznižuje za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení.

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
sporenie, šetrenie, prasiatko, dôchodkyňa Ilustračné foto.

Minimálny dôchodok a pozostalostné dôchodky

 • Vdovský, vdovecký alebo sirotský dôchodok sa na minimálny dôchodok nezvyšujú.
 • Ak zomrie poberateľ dôchodku, ktorému bol vyplácaný minimálny dôchodok, pozostalostné dôchodky sa budú určovať z pôvodného dôchodku bez zvýšenia na minimálny dôchodok.

Výška minimálneho dôchodku a životné minimum

 • Výšku minimálneho dôchodku ovplyvňuje aj životné minimum a zmena sumy priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa určuje suma minimálneho dôchodku. Ak sa od 1. júla zvýši životné minimum (stanovuje to rezort práce), zvýši sa od 1. januára nasledujúceho roka aj výška minimálneho dôchodku.
 • Ak dôjde k zmene sumy priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa určuje suma minimálneho dôchodku, zvýši sa od 1. januára aj výška minimálneho dôchodku.

Za 30 odpracovaných rokov patrí minimálny dôchodok 334,30 eura mesačne, čo predstavuje 33 % priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve.

Za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia nad základnú hranicu 30 rokov sa minimálny dôchodok zvýši:
o 2 % sumy životného minima za 31. až 39. rok obdobia dôchodkového poistenia a
o 3 % sumy životného minima za 40. a ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia.

Maximálnu výšku minimálneho dôchodku zákon nestanovuje.

Počet rokov dôchodkového poistenia 33 % priemernej mesačnej mzdy za rok 2018 (1 013 eur) % ŽM 2019 percentuálne vyjadrenie sumy ŽM Minimálny dôchodok po zaokrúhlení (eur)
30 334,29 334,30
31 334,29 2 % 4,204 338,50
32 334,29 4 % 8,408 342,70
33 334,29 6 % 12,612 347,00
34 334,29 8 % 16,816 351,20
35 334,29 10 % 21,02 355,40
36 334,29 12 % 25,224 359,60
37 334,29 14 % 29,428 363,80
38 334,29 16 % 33,632 368,00
39 334,29 18 % 37,836 372,20
40 334,29 21 % 44,142 378,50
41 334,29 24 % 50,448 384,80
42 334,29 27 % 56,754 391,10
43 334,29 30 % 63,06 397,40
44 334,29 33 % 69,366 403,70
45 334,29 36 % 75,672 410,00
46 334,29 39 % 81,978 416,30
47 334,29 42 % 88,284 422,60
48 334,29 45 % 94,59 428,90
49 334,29 48 % 100,896 435,20
50 334,29 51 % 107,202 441,50

Zvýšenie dôchodku na minimálny

Podmienkou zvýšenia dôchodku na minimálny dôchodok je, že výška celkového dôchodkového príjmu poberateľa dôchodku je nižšia ako minimálny dôchodok. Zvýšenie sa určí ako rozdiel medzi minimálnym dôchodkom a vyplácaným dôchodkom, respektíve celkovým dôchodkovým príjmom poberateľa dôchodku:

Zvýšenie dôchodku = výška minimálneho dôchodku – celkový dôchodkový príjem

Príklad č. 1

Poberateľ starobného dôchodku 255,60 eura mesačne odpracoval 40 rokov. Minimálny dôchodok je 378,50 eura mesačne. Nemá žiadne iné dôchodkové príjmy, preto mu Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok o 122,90 eura (378,50 – 255,60 = 122,90), na minimálny dôchodok 378,50 eura mesačne.

Príklad č. 2

Poberateľ dôchodku mal nízky plat a po 45 odpracovaných rokoch mu Sociálna poisťovňa priznala penziu v sume 395 eur. Minimálny dôchodok je za 45 odpracovaných rokov v sume 410 eur. Sociálna poisťovňa, keďže nemá žiadne iné príjmy, zvýši penziu tohto dôchodcu o 15 eur, na 410 eur mesačne.

Príklad č. 3

Penzista, ktorý požiadal o priznanie starobného dôchodku má odpracovaných 35 rokov. Penzia, ktorú mu vypočítala Sociálna poisťovňa, je v sume 269 eur. Minimálny dôchodok za 35 odpracovaných rokov je 355,40 eura. Keďže penzista splnil podmienky na priznanie minimálnej penzie, starobný dôchodok mu zvýšia o 86,40 eura, na 355,40 eura.

Ako žiadať o dôchodkovú dávku v čase pandémie

 • elektronicky cez webovú stránku Sociálnej poisťovne v časti Rezervačný systém označiť druh dôchodku, ktorý potrebujete vybaviť, a elektronicky sa zaevidovať priamo vo zvolenej pobočke (e-mailom) cez tento systém; alebo vyplniť tlačivo na webovej stránke Sociálnej poisťovne: Žiadosť o spísanie žiadosti o dôchodok a vyplnené ho zaslať buď cez e-schránku, alebo e-mailom alebo poštou na adresu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne podľa trvalého pobytu poistenca: Kontakty – pobočky; alebo vyplnené tlačivo Žiadosť o spísanie žiadosti o dôchodok vhodiť do schránky osobne v priestoroch pobočky Sociálnej poisťovne v jej obmedzených úradných hodinách.

Pobočky žiadosti o spísanie žiadosti o dôchodok a rezervácie spracúvajú postupne, priebežne.

Postup pobočky je potom takýto:

 • Zamestnanec pobočky žiadosť o spísanie žiadosti o dôchodok alebo rezerváciu zaeviduje.
 • Zamestnanec pobočky žiadateľa o dôchodok individuálne kontaktuje za účelom prípravy žiadosti o dôchodok.
 • Po kompletnej príprave žiadosti zamestnanec pobočky žiadateľa opätovne kontaktuje a oznámi mu, že mu zasiela do e-schránky alebo e-mailom, alebo poštou tlačivo „Odsúhlasenie údajov“.
 • V nasledujúci pracovný deň zamestnanec pobočky žiadateľa opätovne kontaktuje, aby získal jeho vyjadrenie k správnosti údajov v žiadosti, resp. skonzultoval s ním prípadné otázky a dohodol s ním ďalší postup pre skompletizovanie žiadosti.
 • Ak žiadateľ o dôchodok nemá zriadenú e-schránku, zamestnanec pobočky s ním dohodne aj dátum a presný čas, kedy si príde do pobočky osobne podpísať žiadosť o dôchodok.
 • V určený deň žiadateľ o dôchodok podpíše v pobočke svoju žiadosť. Musí sa pritom preukázať občianskym preukazom, resp. pasom. Zamestnanec mu vysvetlí ďalší postup. Žiadateľ dostane žiadosť o dôchodok, ktorú vlastnoručne podpíše, vloží späť do obálky a zalepenú ju vhodí do určenej schránky v priestoroch pobočky.
 • Následne pobočka kompletnú žiadosť o dávku zaeviduje a zašle do ústredia Sociálnej poisťovne na ďalšie konanie.
 • Po posúdení všetkých zákonných podmienok na priznanie dávky vydá Sociálna poisťovňa, ústredie, rozhodnutie o dôchodku, ktoré poštou alebo do e-schránky doručí žiadateľovi.

Valorizácia penzijného minima

Dôchodok vyplácaný po dovŕšení dôchodkového veku upravený na sumu minimálneho dôchodku sa zvyšuje tak, že suma zvýšenia sa pripočíta k sume dôchodku nezvýšenej na sumu minimálneho dôchodku. „Po zvýšení sumy starobného alebo invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku sa vždy od januára znovu prehodnotí nárok na zvýšenie starobného alebo invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku na sumu minimálneho dôchodku,“ vysvetlil riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Suma zvýšenia sa pripočíta k pôvodne priznanému dôchodku nezvýšenému na minimálny dôchodok. Po zvýšení pôvodne priznaného dôchodku sa následne opäť prehodnotí nárok na jeho zvýšenie na minimálny dôchodok. Ak po zvýšení dôchodku (bez zvýšenia na minimálny dôchodok) je penzia: nižšia ako suma minimálneho dôchodku platná od 1. 1. 2020, dôchodok sa zvýši na sumu minimálneho platnú od 1. 1. 2020, vyššia ako suma minimálneho dôchodku platná od 1. 1. 2020, nárok na minimálny dôchodok zanikne – vypláca sa vyšší dôchodok.

Príklad:

Starobný dôchodok (určený z vymeriavacích základov poistenca) 275,00 eura
Zvýšenie dôchodku na hranicu zákonom garantovaného minimálneho dôchodkového príjmu 59,30 eura
Starobný dôchodok zvýšený na sumu minimálneho dôchodku 334,30 eura

Zvýšenie od 1. januára 2020 – priznaný starobný dôchodok

zvýšenie o 2,9 % zo sumy 275,00 eura – 8,00 eura mesačne

zvýšenie o pevnú sumu o 9,00 eura mesačne

Starobný dôchodok sa zvýši o 9,00 eura mesačne na sumu 286,00 eura (275,00 + 9,00)

Od 1. januára 2020 sa suma minimálneho dôchodku zodpovedajúca 42 rokom kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia zvýši zo sumy 334,30 eura mesačne na sumu 391,10 eura mesačne.

Znovuposúdenie nároku na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku
286,00 eur < 391,10 eura

Od 1. januára

Starobný dôchodok (určený z vymeriavacích základov poistenca) 286,00 eura
Zvýšenie dôchodku na hranicu zákonom garantovaného minimálneho dôchodkového príjmu – na sumu minimálneho dôchodku 105,10 eura
Tomuto penzistovi sa bude aj naďalej vyplácať starobný dôchodok zvýšený na sumu minimálneho 391,10 eura
Príklad je len informatívny.

© Autorské práva vyhradené

16 debata chyba
Viac na túto tému: #II. pilier #minimálny dôchodok #minimálna penzia