Penziu vám môžu zvýšiť aj dobrovoľné odvody

Kto sa môže dobrovoľne poistiť? Aké výhody so sebou prináša druhý a tretí pilier?

11.06.2020 06:00
dôchodok, penzia, dôchodca, penzista Foto:
Výška mesačného poistného závisí od zvoleného vymeriavacieho základu.
debata (2)

Kto sa môže dobrovoľne poistiť?

Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba môže byť fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ktorá má na Slovensku trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt. Zároveň tento človek nesmie mať priznaný predčasný dôchodok.

Poistenie vzniká odo dňa prihlásenia sa na tieto poistenia, najskôr odo dňa podania prihlášky, a zaniká dňom odhlásenia sa z tohto poistenia, najskôr odo dňa podania odhlášky. Dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe zaniká dôchodkové poistenie aj dňom priznania predčasného dôchodku. Zanikne automaticky aj ľuďom, ktorí ho prestanú platiť. V prípade, že niekto dva mesiace po sebe poistenie nezaplatí, jeho poistenie zanikne k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý prvýkrát poistenie neuhradil.

Na dobrovoľné dôchodkové poistenie sa prihlasuje prostredníctvom tlačiva Registračný list fyzickej osoby v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta bydliska. V registračnom liste je v hornom riadku potrebné vyznačiť, že ide o prihlášku za dobrovoľne poistenú osobu (DPO). Ďalej sa vypĺňa bod 2 – identifikácia FO. Uvedieme sem titul, meno a priezvisko. V bode 3 vypíšeme adresu a v bode 6 názov banky a číslo účtu. Dobrovoľne poistená osoba musí vypísať aj bod 10, do ktorého uvedie dátum vzniku dôchodkového poistenia a vymeriavací základ v rozmedzí od minimálneho do maximálneho vymeriavacieho základu. Zvlášť sa sem píše vymeriavací základ a dátum vzniku pre dôchodkové poistenie, nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

Kto chce uzatvoriť len dôchodkové poistenie, nechá ostatné kolónky prázdne. V spodnej časti je potrebné uviesť dátum zmeny, teda v tomto prípade dátum vzniku poistenia a dátum vyplnenia formulára. Ten je potrebné aj podpísať. Neoddeliteľnou súčasťou Registračného listu fyzickej osoby v prípade dobrovoľného poistenia aj Vyhlásenie dobrovoľne poistenej osoby. Obidve tlačivá možno získať buď v pobočkách Sociálnej poisťovne, alebo si ich možno stiahnuť z internetovej stránky www.socpoist.sk v časti Formuláre.

Výška mesačného poistného závisí od zvoleného vymeriavacieho základu. Kto uzatvorí dôchodkové poistenie, musí okrem starobného a invalidného poistenia platiť aj odvod do rezervného fondu v celkovej výške 28,75 percenta z vymeriavacieho základu.

Minimálny vymeriavací základ je na úrovni 50 percent priemernej mzdy spred dvoch rokov, čo je v súčasnosti 506,50 eura. Kto si zvolí minimálnu sumu, bude musieť platiť mesačné odvody vo výške 178,02 eura.
Maximálny vymeriavací základ dosahuje 7-násobok priemernej mzdy spred dvoch rokov. V tomto roku tak možno platiť odvody maximálne zo sumy 7 091 eur. Ak by si niekto zvolil takýto vymeriavací základ, bude musieť do Sociálnej poisťovne posielať mesačne 2 492,48 eura.
Celkový vymeriavací základ z dobrovoľného a povinného poistenia by nemal byť vyšší, ako je maximálny vymeriavací základ. Na poistné zaplatené v súčte nad rámec maximálneho vymeriavacieho základu Sociálna poisťovňa pri výpočte dávok neprihliada.

Dodatočné zaplatenie poistného z minimálneho vymeriavacieho základu

Zákon o sociálnom poistení umožňuje zaplatiť poistné na dôchodkové poistenie dodatočne iba v striktne vymedzených prípadoch, a to najskôr od roku 2004 za obdobie, počas ktorého fyzická osoba bola zaradená do evidencie nezamestnaných občanov alebo sa sústavne pripravovala na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole po dovŕšení 16 rokov veku. Takisto je možné dodatočne zaplatiť poistné za obdobie, keď mala fyzická osoba prerušené poistenie napr. z dôvodu čerpania pracovného voľna bez náhrady mzdy, alebo z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky, alebo bola zamestnancom, ktorý si uplatňoval odvodovú úľavu. V prípade dodatočného zaplatenia poistného sú za jednotlivé roky od roku 2004 stanovené minimálne vymeriavacie základy, pričom maximálny vymeriavací základ stanovený nie je. Fyzická osoba pri dodatočnom zaplatení poistného platí poistné z nej určeného vymeriavacieho základu – 18 % na starobné poistenie a 6 % na invalidné poistenie.

Dobrovoľné platby aj do druhého piliera

Každý, kto vstúpil do druhého piliera, si môže na svoj dôchodkový účet posielať aj dobrovoľné príspevky. Nasporí si tak vyššiu sumu, ako keby mu sem smerovala len časť jeho dôchodkových odvodov.

Jednotlivé dôchodkové spoločnosti nemajú stanovenú minimálnu alebo maximálnu sumu, ktorú treba na dôchodkové sporenie posielať. Každý, kto si chce sporiť dobrovoľne, môže posielať ľubovoľne vysokú sumu vtedy, keď sa mu to hodí. Netreba sporiť každý mesiac, stačí poslať peniaze raz za rok či niekoľko rokov.

Výhodou dobrovoľného sporenia v druhom pilieri v porovnaní s podielovými fondmi je, že zákon určuje maximálne poplatky, ktoré si dôchodkové spoločnosti môžu od svojich klientov pýtať. Toto investovanie tak vyjde lacnejšie, ako keby sme si sporili v podielovom fonde. Nevýhodou takéhoto sporenia je, že keď pošleme peniaze na dôchodkový účet, môžeme sa k nim dostať až po splnení podmienok na získanie dôchodku.

Kto si chce posielať dobrovoľné príspevky na druhý pilier, musí si to s dôchodkovou spoločnosťou dohodnúť v zmluve alebo môže uzatvoriť dodatok k zmluve.

Tretí pilier šetrí dane

Každý, kto si sporí na penziu v treťom pilieri, si môže po splnení podmienok odpočítať zaplatené príspevky. Zníženie základu dane o príspevky na tretí pilier sa môže uplatniť iba zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti alebo základu dane z príjmov z podnikania, alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo z ich úhrnu v preukázateľne zaplatenej výške v úhrne najviac 180 eur za rok.

Aby si daňovník mohol odpočítať túto nezdaniteľnú časť základu dane, musí spĺňať tieto podmienky: príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. 12. 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu, a zároveň nesmie mať uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkom sporení.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #II. pilier #III. pilier #dobrovoľné dôchodkové poistenie