ŤZP: Aké budú nové sumy opakovaných príspevkov?

O koľko porastú a koľkých ľudí sa týkajú? Za akých podmienok je možné získať príspevok na kúpu pomôcky?

, 23.06.2020 06:00
ťzp, nevidiaci muž, slepecký pes, akita inu,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Ak chcete žiadať o niektorý z peňažných príspevkov na kompenzáciu svojho ŤZP, musíte mať mieru funkčnej poruchy najmenej 50 %, čím sa stávate osobou s ŤZP a v posudku vydanom oddelením posudkových činností príslušného úradu práce vám musí byť navrhnutý príspevok na kompenzáciu. Presné podmienky nájdete v zákone č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP

Od júla dostane 158 540 ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí poberajú opakované peňažné príspevky, ktorých výška je stanovená ako percento sumy životného minima, viac peňazí. V rámci jednotlivých peňažných príspevkov na kompenzáciu sa to dotkne týchto skupín:

  • na prepravu – 3 250 poberateľov,
  • na kompenzáciu zvýšených výdavkov – na diétne stravovanie I. skupina – 13 183 ľudí, II. skupina – 35 185 zdravotne postihnutých, III. skupina – 2 013 poberateľov,
  • na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia – 84 010 zdravotne znevýhodnených,
  • na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla – 68 900 ľudí,
  • na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom – 56 poberateľov.
O akú sumu porastú jednotlivé peňažné príspevky na kompenzáciu mesačne:
na prepravu o 2,36 eura
na kompenzáciu zvýšených výdavkov  
na diétne stravovanie I. skupina o 0,86 eura
II. skupina 0,43 eura
III. skupina 0,26 eura
na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia 0,43 eura
na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného auta 0,77 eura
na kompenzáciu zvýšených výdavkov so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom 1,03 eura
Koľko to bude stáť (v eurách)
Peňažný príspevok 2 020 2 021 2 022 2 023
PP na prepravu 38 350 54 186 34 485 85 719
PP na kompenzáciu ZV na diétne stravovanie 134 952 190 171 120 209 297 424
PP na kompenzáciu ZV súvisiacich s hygienou alebo s opotreb. šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia 180 622 253 231 159 980 398 301
PP na kompenzáciu ZV súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla 265 265 382 690 245 820 615 888
PP na kompenzáciu ZV súvisiacich súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom 288 433 273 673
Kompenzácie sociálnych dôsledkov ŤZP 619 477 880 711 560 767 1 398 005
Zdroj: UPSVAR, zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, opatrenie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny o úprave súm životného minima.

Peňažný príspevok na prepravu

Možno poskytnúť tomu, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom. Vypláca sa mesačne najviac v sume 104,63 eura, od júla porastie na 109,61 eura

Na kompenzáciu zvýšených výdavkov

Možno poskytnúť príspevok tomu, kto je odkázaný na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie, súvisiace s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, so zabezpečením prevádzky auta, so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom výška príspevku: na diétne stravovanie: I. skupina 38,07 eura (od júla 39,88), II. skupina 19,04 eura (od júla 19,94 eura), III. skupina 11,43 eura (od júla 11,97), na kompenzáciu výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotreb. šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia 19,04 eura mesačne (od júla 19,94 eura), na kompenzáciu výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky auta 34,25 eura (od júla 35,88), na kompenzáciu výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom 45,67 eura (od júla 47,85 eura).

Na kúpu pomôcky, na výcvik používania pomôcky a na jej úpravu

Možno poskytnúť príspevok, len ak sa pomôcka neposkytuje ani nepožičiava na základe zdravotného poistenia, s výnimkou druhého mechanického alebo elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu, druhý mechanický vozík je aj druhý jednoduchý kočík alebo druhý špeciálne upravený kočík. Jeho suma sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od jej ceny a príjmu osoby s ŤZP, najviac v sume 8 630,42 eura, výška príspevku na kúpu druhého mechanického vozíka je najviac 1 659,70 eura, druhého elektrického vozíka najviac 4 979,09 eura a druhého načúvacieho aparátu je najviac 331,94 eura

Za akých podmienok je možné získať príspevok na kúpu pomôcky?

Peňažné príspevky poskytované v zmysle zákona č. 447/2008 sa neposkytujú automaticky všetkým osobám s ŤZP (teda nie sú príspevkami nárokovými). Je možné ich poskytnúť za splnenia určitých podmienok, po posúdení ťažkého zdravotného postihnutia po medicínskej stránke (lekárska posudková činnosť), ako aj sociálnych dôsledkov vyplývajúcich zo zdravotného postihnutia, pričom sa v rámci sociálnej posudkovej činnosti okrem iného zisťuje, či je žiadateľ skutočne na kompenzáciu odkázaný.

Žiadosť o peňažný príspevok na kúpu pomôcky: Podáva ju fyzická osoba, v prípade maloletého dieťaťa osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.

Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť, môže v jej mene a s jej súhlasom a na základe potvrdenia lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria o zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast, podať žiadosť aj iná fyzická osoba, ak je spôsobilá na právne úkony.

Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko osoby, ktorá žiada o priznanie príspevku, dátum jej narodenia, adresu jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, doklad o tom, že ide o účastníka právnych vzťahov podľa § 3, jej rodné číslo, ak je pridelené. Súčasťou žiadosti je aj aktuálny lekársky nález. Žiadosť musí obsahovať aj potvrdenie o jej príjme za predchádzajúci rok pred podaním žiadosti a vyhlásenie o majetku osoby s ŤZP. K žiadosti patrí aj vyplnené tlačivo Lekársky nalez doplnené o fotokópie odborných lekárskych nálezov od ošetrujúcich lekárov. Na výzvu je fyzická osoba povinná predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie. V žiadosti musí byť uvedený druh príspevku na kompenzáciu, o ktorý žiada, a odôvodnenie žiadosti. Fyzická osoba k žiadosti o priznanie príspevku na kompenzáciu predkladá aj potvrdenie o príjme osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú s jej príjmom.

Podkladom na rozhodnutie o príspevku na kompenzáciu je komplexný posudok, okrem prípadov, keď na základe lekárskeho posudku nejde o osobu s ŤZP. V týchto prípadoch je podkladom pre rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu lekársky posudok.

Na opravu pomôcky

Ak si pomôcka vyžaduje opravu alebo ak je osoba s ŤZP odkázaná na úpravu pomôcky a táto úprava vyžaduje opravu, suma príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy a príjmu osoby s ŤZP

Na kúpu zdvíhacieho zariadenia

Môže dostať príspevok ten, kto je odkázaný na zdvíhacie zariadenie, ak sa neposkytuje ani nepožičiava na základe zdravotného poistenia, najviac 11 617,88 eura

Na kúpu auta

Môže dostať príspevok ten, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom, ale žiadateľ oň nesmie mať viac ako 65 rokov a neposkytuje sa na auto staršie ako päť rokov. Cena auta sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 eura, príspevok je najviac 6 638,79 eura a na auto s automatickou prevodovkou je najviac 8 298,48 eura

Na úpravu auta

Ten, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom, môže dostať príspevok na úpravu auta, ktorého je vlastníkom alebo spoluvlastníkom, a ktoré nie je staršie ako päť rokov. Vypláca sa v sume najviac 6 638,79 eura, úhrn príspevkov na úpravu auta za sedem rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 eura

Na úpravu bytu, rodinného domu a na úpravu garáže

Možno poskytnúť príspevok osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na úpravu bytu, domu alebo garáže s cieľom dosiahnuť ich bezbariérovosť. Úhrn poskytnutých príspevkov počas siedmich rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 eura, na úpravu garáže 1 659,70 eura

Zdroj: UPSVAR, dh, zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, opatrenie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny o úprave súm životného minima.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #ZŤP #príspevky na kompenzáciu #zdravotne postihnutí ľudia
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy