Otázky a odpovede: Exekúcie dôchodkov

Odpovedáme na vaše otázky ohľadne exekúcií. Informuje Sociálna poisťovňa o začatí exekúcie? Sú zrážky vždy rovnaké? Ako je možné exekúcii predísť?

, 29.06.2020 08:00
muž, penzista, ukazovanie, otázka Foto:
Každý poberateľ dôchodku by sa mal vo vlastnom záujme snažiť predchádzať núteným výkonom rozhodnutia. Aj vy.

Od čoho závisí mesačná zrážka z dôchodku?

Mesačná suma zrážky z dôchodku závisí od: sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu platnej v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa zrážky z dôchodku vykonávajú, mesačnej sumy dôchodku povinného, počtu vyživovaných osôb povinným, celkovej sumy vymáhanej pohľadávky s príslušenstvom, skutočnosti, či ide o prednostnú alebo neprednostnú pohľadávku, pohľadávku výživného pre maloleté dieťa alebo pohľadávku na pokute za vybrané priestupky, sumy, za ktorú sa poskytuje povinnému starostlivosť v zariadení sociálnych služieb (ak je poskytovaná).

Kedy Sociálna poisťovňa začne vykonávať zrážky z dôchodku?

Po doručení uznesenia o nariadení exekúcie alebo príkazu na začatie exekúcie. Sociálna poisťovňa o výkone exekučných zrážok z dôchodku sama nerozhoduje, len plní povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákona ako platiteľovi dôchodku. Sumy zrazené z dôchodku musí poukázať oprávnenému alebo súdnemu exekútorovi. Zrážky vykonáva nielen do výšky pohľadávky, ale aj do výšky jej príslušenstva a náhrady trov exekučného konania.

Informuje Sociálna poisťovňa o začatí exekúcie?

Áno, zašle poberateľovi dôchodku písomné oznámenie aj s dátumom, od ktorého dostane dôchodok prvýkrát vyplatený v nižšej sume. Navyše informuje povinného o sume zrážky a vždy, keď sa jej výška zmení.

Ktoré pohľadávky sú prednostnými?

Prednostnými pohľadávkami sú: pohľadávky výživného, náhrady škody spôsobenej poškodenému ublížením na zdraví, náhrady škody spôsobenej úmyselnými trestnými činmi, pohľadávky daní, poplatkov a ciel, pohľadávky na poistnom voči osobám, ktoré sú povinné platiť poistné na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie voči osobám, ktoré sú povinné platiť príspevky na starobné dôchodkové sporenie, pohľadávky na preplatkoch na náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dávkach sociálneho poistenia, dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia, prídavku na dieťa, pohľadávky náhrady za príspevok na výživu dieťaťa a príspevok na úhradu potrieb dieťaťa zvereného do pestúnskej starostlivosti, pohľadávky úhrady za sociálne služby poskytované podľa osobitného predpisu.

Ako dlho sa z dôchodku vykonávajú exekučné zrážky?

Sociálna poisťovňa môže prestať vykonávať zrážky z dôchodku iba vtedy, keď orgán, ktorý nariadil zrážky, oznámi, že pohľadávka spolu s príslušenstvom bola uhradená alebo exekúcia bola zastavená z iného dôvodu.

Aká je základná suma, ak je poberateľ dôchodku v zariadení sociálnych služieb?

Ak poberateľ dôchodku platí úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, exekúcii nepodlieha suma potrebná na úhradu pobytu v tomto zariadení a suma vreckového v zariadení. Výška vreckového závisí od toho, či sa v zariadení sociálnych služieb poskytuje stravovanie. Od 1. júla 2018 po zaplatení úhrady za pobyt v zariadení sociálnych služieb musí poberateľovi dôchodku, ktorému sa v zariadení poskytuje stravovanie, zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 25 % zo sumy životného minima (od júla 53,70 eura). V zariadení bez poskytovania stravovania musí prijímateľovi zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 75 % zo sumy životného minima (od júla 161,12 eura).

Príklad určenia sumy, ktorú nie je možné zraziť: Poberateľ invalidného dôchodku v sume 333,60 eura mesačne uhrádza náklady za pobyt v zariadení 170,80 eura, pričom v zariadení sa mu poskytuje stravovanie. Takzvaná nezraziteľná suma: 170,80 + 53,70 = 224,50 eura.

Je možné exekúcii predísť? Ako?

Pred vydaním nariadenia výkonu rozhodnutia, prípadne pred začatím exekučného konania, môže povinný predísť nútenému výkonu rozhodnutia. Ak povinný chce uhrádzať svoje podlžnosti, ale jeho finančná situácia mu to nedovoľuje, mal by sa čo najskôr skontaktovať s veriteľom a požiadať ho napríklad o odklad, splátkový kalendár alebo zníženie splátky dlžnej sumy.

Ak si povinný neuvedomuje svoje záväzky alebo trvá na tom, že neexistujú, v prípade začatia exekučného konania má možnosť v zákonnej lehote vzniesť námietky alebo podať odvolanie. Treba zdôrazniť, že povinného musí o začatí exekučného konania informovať orgán, ktorý nariaďuje výkon rozhodnutia. Ak povinný nie je o začatí exekučného konania informovaný, mal by sa obrátiť na súdneho exekútora alebo komoru súdnych exekútorov, prípadne iný subjekt, ktorý nariaďuje výkon rozhodnutia, pretože došlo k porušeniu jeho práv. Sociálna poisťovňa ako platiteľ dôchodku nie je v postavení, aby mohla takto vzniknuté situácie riešiť za povinného.

Každý poberateľ dôchodku by sa mal vo vlastnom záujme snažiť predchádzať núteným výkonom rozhodnutia. Ak si totiž nesplní svoje povinnosti dobrovoľne, v exekučných konaniach sa môže dlžná suma niekoľkonásobne zvýšiť, napríklad o úrok z omeškania, náklady spojené s núteným výkonom rozhodnutia či trovy exekučného konania.

Môže pohľadávky vymáhať aj Sociálna poisťovňa?

Áno, môže. Od 1. júla 2017 novela zákona o sociálnom poistení zaviedla nový spôsob vymáhania pohľadávok. Ide o vymáhanie, ktoré vykonáva a riadi Sociálna poisťovňa prostredníctvom tzv. „správneho výkonu“.

Sociálna poisťovňa môže dlh fyzickej osoby vymáhať: prikázaním pohľadávky z účtu v banke, zrážkami zo mzdy, zrážkami z dávok vyplácaných Sociálnou poisťovňou. V súlade s týmto spôsobom vymáhania sú banky povinné oznamovať čísla účtov dlžníkov a zostatky na nich. Ďalšie spôsoby vymáhania pohľadávok sú: exekúcie, mandátna správa, splátkové kalendáre, uplatnenie v konkurzoch, uplatnenie v reštruktura­lizáciách, uplatnenie v procese oddlženia fyzickej osoby, prihlásenie do likvidácie, prihlásenie do dedičského konania, uplatnenie v trestných konaniach.

Často sa stáva, že účet, na ktorý chodí dôchodcovi dôchodok, exekútor zablokuje, a dôchodca si myslí, že účet zablokovala Sociálna poisťovňa. Dôchodca tak ostane bez finančných prostriedkov. Má v takomto prípade nejakú možnosť dostať sa k svojmu dôchodku? Ako má postupovať, aby sa dostal aspoň k základnej sume potrebnej na živobytie?

Zo zákona o sociálnom poistení má dôchodca možnosť vybrať si spôsob poukazovania dôchodku. Jedným z nich je poukazovanie dôchodku na jeho účet (prípadne na účet jeho manžela/manželky) v banke alebo pobočke zahraničnej banky. V prípade, že dôchodca nie je spokojný s poukazovaním dôchodku na účet, má možnosť požiadať Sociálnu poisťovňu o poukazovanie dôchodku prostredníctvom pošty v mieste bydliska. Sociálna poisťovňa vykoná zmenu v spôsobe poukazovania dôchodku najneskôr od splátky splatnej v treťom kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu spôsobu výplaty dôchodku doručená Sociálnej poisťovni.

Je výška zrážky po celý čas rovnaká?

Exekučné zrážky sa prepočítavajú vždy k 1. januáru kalendárneho roka. K tomuto dátumu sa pravidelne valorizujú dôchodky a pri prepočítaní sa zvýši aj suma exekučnej zrážky. Sociálna poisťovňa nemôže výšku zrážky z dôchodku meniť len na základe žiadosti povinného (dlžníka) ani s prihliadnutím na nepriaznivú životnú situáciu, v ktorej sa nachádza.

Je možné zníženie, resp. zvýšenie mesačnej zrážky z dôchodku?

Exekučný poriadok pripúšťa možnosť vykonávania zrážok z dôchodku v nižšej sume, než je suma určená postupom uvedeným v tomto zákone. Ide o situáciu, keď sa oprávnený s povinným dohodne na tom, že sa uspokojí so zrážkami v nižšej sume. Uzatvorenie dohody o uspokojení so zrážkami v nižšej sume musí povinný aj oprávnený oznámiť exekútorovi. Následne exekútor vyzve Sociálnu poisťovňu, aby zrážala z dôchodku povinného mesačne len sumu, s ktorou sa oprávnený uspokojí.

Príkaz exekútora na vykonávanie nižších zrážok stráca účinnosť dňom, keď sa Sociálnej poisťovni doručí ďalší príkaz na začatie exekúcie, resp. upovedomenie exekútora o tom, že oprávnený odvolal svoj súhlas s vykonávaním nižších zrážok. Zrážky z dôchodku vo väčšom rozsahu ako dovoľuje Exekučný poriadok, je prípustné vykonávať len v prípade, ak s tým povinný súhlasí. Povinnému musí byť v každej situácii z jeho dôchodku vyplatená suma, ktorú nie je možné postihnúť výkonom rozhodnutia.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #otázky a odpovede #exekúcie dôchodkov