Opatrovateľom môže byť aj príbuzný. Kde žiadať o príspevok

Všetko, čo potrebujete vedieť, ak sa chcete postarať o svojho blízkeho, ktorý je odkázaný na pomoc iných. Pozor, v poskytovaní príspevku nastala zmena.

09.07.2020 08:00
opatrovanie, rodina, dôchodca, dcéra Foto:
Je potrebné splniť viaceré podmienky, aby ste mali nárok na tento príspevok.
debata

O peňažný príspevok na opatrovanie môže požiadať člen rodiny, ktorý chce opatrovať príbuzného s hendikepom, na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Príspevok však dostane iba vtedy, ak jeho príbuzný, ktorý potrebuje opatrovanie, nemá priznanú opatrovateľskú službu alebo osobného asistenta. Záujemca o príspevok musí k žiadosti doložiť potvrdenie o svojom príjme zo zamestnania za mesiac, v ktorom žiadosť podáva.

Ak poberá starobný alebo výsluhový dôchodok, doloží rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní príslušnej dávky. Pretože výška príspevku je naviazaná na životné minimum, vždy v júli sa príspevok aj spolu s príjmom poberateľa prehodnocuje. Platí potom vždy do júna nasledujúceho roka.

Príspevok na opatrovanie

  • slúži na zabezpečenie každodennej pomoci osobe s ŤZP pri: úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí
  • poskytuje sa za stanovených podmienok osobe, ktorá osobne opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie
  • oprávnenou osobou na peňažný príspevok je osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP a: je manžel, manželka, rodič, náhradný rodič, súdom ustanovený opatrovník, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta (aj ovdovená žena po synovi svokry alebo svokra), zať (aj ovdovený muž po dcére svokry alebo svokra), svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec fyzickej osoby s ŤZP alebo býva s fyzickou osobou s ŤZP
  • peňažný príspevok sa poskytuje: len jednej oprávnenej osobe
  • ak osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, vykonáva zamestnanie a jej mesačný príjem z tohto zamestnania nie je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima. Vykonávanie zamestnania nesmie byť v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania fyzickej osoby s ŤZP
  • ak si osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo externého štúdia a v čase svojej neprítomnosti z dôvodu zvyšovania kvalifikácie zabezpečí opatrovanie osoby s ŤZP inou osobou.

Osoba môže vykonávať opatrovanie, ak: je plnoletá, má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je fyzicky a psychicky schopná vykonávať opatrovanie a osoba s ŤZP jej udelila písomný súhlas s opatrovaním.

Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, je dôchodkovo poistená, ak: nie je poistená z iných dôvodov (napríklad zamestnanie, výkon samostatnej zárobkovej činnosti) a nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok alebo nedovŕšila dôchodkový vek.

Podmienky nároku

Peňažný príspevok sa poskytne, ak: opatrovanie vykonáva oprávnená osoba, opatrovanie sa poskytuje fyzickej osobe s ŤZP, ktorá dovŕšila 64 rokov veku a je odkázaná na opatrovanie, ak úrad práce vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Peňažný príspevok na opatrovanie sa neposkytne, ak sa osobe s ŤZP poskytuje: peňažný príspevok na osobnú asistenciu, opatrovateľská služba viac ako osem hodín mesačne, týždenná pobytová sociálna služba alebo celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou sociálnej služby v útulku, domove na pol ceste alebo v zariadení núdzového bývania).

Osoba s ŤZP je podľa komplexného posudku odkázaná na opatrovanie, ak je odkázaná na pomoc inej osoby pri jednotlivých činnostiach (stravovanie a pitný režim, vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, osobná hygiena, celkový kúpeľ, obliekanie, vyzliekanie, zmena polohy, sedenie a státie, pohyb po schodoch, pohyb po rovine, orientácia v prostredí, dodržiavanie liečebného režimu, potreba dohľadu) a rozsah tejto pomoci je aspoň 8 hodín denne.

Žiadosť o príspevok

  • sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Nárok na príspevok si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie.
  • je vhodné sa pred podaním žiadosti informovať na príslušnom úrade práce o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.

Konanie o príspevku

  • sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie je komplexný posudok. Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu.
  • ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.

Zmena od júla:

Zákonom č. 391/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, sa od 1. júla menia niektoré podmienky poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie. Touto novelou zákona bolo vypustené znižovanie peňažného príspevku na opatrovanie z dôvodu poskytovania ambulantnej formy sociálnej služby fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorú opatruje osoba v produktívnom ve­ku.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #príspevok na opatrovanie #príbuzní #opatrovateľský príspevok