Aké sú povinnosti dôchodcu a žiadateľa o dôchodok?

, 22.07.2020 06:00
manželia, prekvapenie
Ilustračné foto. Autor:

O aké typy dôchodkov môžete žiadať? Aké skutočnosti musíte pri žiadosti preukázať? Dokedy treba Sociálnej poisťovni oznámiť zmenu mena či bydliska?

Žiadateľ o dôchodok:

 • je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce pri vzniku a zániku nároku na dôchodkovú dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu,
 • v prípade, ak žiada o invalidný dôchodok, je povinný zúčastniť sa na posudzovaní poklesu schopnosti pracovať,
 • má nárok a môže žiadať o: starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok.

Dôchodca a príjemca dôchodku je povinný:

 • preukázať skutočnosti rozhodujúce pri vzniku a zániku nároku na dôchodkovú dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu, zúčastniť sa na posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť,
 • vyhovieť v lehote do ôsmich dní písomnej výzve Sociálnej poisťovne, aby poberateľ dôchodkovej dávky, osobitný príjemca alebo zákonný zástupca preukázali rozhodujúce skutočnosti, ak Sociálna poisťovňa neurčila inú lehotu,
 • každú zmenu v údajoch uvedených v žiadosti o dôchodok do ôsmich dní oznámiť Sociálnej poisťovni,
 • do ôsmich dní Sociálnej poisťovni, ústredie v Bratislave, písomne oznámiť zmenu mena, priezviska a adresy, na ktorej sa zdržiava,
 • poberateľka invalidného dôchodku je povinná Sociálnej poisťovni oznámiť prípadnú zmenu počtu detí, ktorých podmienku výchovy spĺňala v čase priznania invalidného dôchodku (napr. ak po priznaní invalidného dôchodku splní podmienku výchovy dieťaťa/detí, ktoré nebolo/neboli uvedené v žiadosti o dôchodok).

Príjemca dôchodkovej dávky je povinný vrátiť dôchodkovú dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila v poskytovanej sume, ak:

 • nesplnil povinnosť uloženú zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení,
 • prijímal dôchodkovú dávku alebo jej časť, hoci vedel alebo musel z okolností predpokladať, že sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume, ako mu patrila,
 • vedome inak spôsobil, že dôchodková dávka alebo jej časť sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume, ako mu patrila.

Otázky a odpovede o vyplácaní penzie aj spôsobe výplaty

Aké najdôležitejšie povinnosti musím voči Sociálnej poisťovni splniť ako príjemca dôchodku?

Každý príjemca dôchodku je okrem iného povinný písomne oznámiť zmenu mena a priezviska, zmenu adresy, na ktorej sa zdržiava, a v písomnom styku uviesť rodné číslo osoby, ktorej sa vec týka (svoje alebo inej osoby). Ďalšie povinnosti závisia od druhu poberaného dôchodku. Napríklad pri poberaní predčasného dôchodku vzniká povinnosť oznámiť vznik povinného dôchodkového poistenia alebo ukončenie jeho prerušenia, aj keď takéto poistenie vznikne v zahraničí, pri poberaní vdovského a vdoveckého dôchodku vzniká povinnosť oznámiť zmenu stavu (opätovné uzavretie manželstva) a ukončenie starostlivosti o nezaopatrené dieťa, pri poberaní sirotského dôchodku vzniká povinnosť oznámiť ukončenie alebo prerušenie štúdia na strednej škole alebo na vysokej škole v prípade, že škola neposkytuje údaje o študentoch do informačného systému ministerstva školstva a Sociálna poisťovňa si nedokáže automaticky overiť návštevu školy (ide napr. o školy patriace do pôsobnosti rezortov obrany a vnútra). Príjemca dôchodku je povinný oznámiť tieto skutočnosti v lehote ôsmich dní.

Za aké obdobie patrí mesačná suma dôchodku?

Dôchodky sa vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách. Deň splatnosti dôchodku určuje Sociálna poisťovňa. Ak sa dôchodok vyplatí napríklad 20. júla, je to dôchodok vyplatený za obdobie od 20. júla do 19. augusta.

Sme manželia a máme založený jeden bankový účet patriaci môjmu manželovi, ktorý využívame spoločne. Môže byť môj dôchodok poukazovaný na účet môjho manžela?

Áno. Ak podáte písomnú žiadosť, dôchodok sa môže poukazovať na účet vášho manžela, ak máte v čase poberania penzie právo disponovať s finančnými prostriedkami na tomto účte a ak s týmto spôsobom poukazovania dôchodku súhlasí váš manžel.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

0 debata debata
Viac na túto tému: #žiadosť o penziu #žiadosť o dôchodok #vyplácanie penzie #otázky a odpovede