Minimálna penzia: Čím viac odpracovaných rokov, tým vyššie minimum

Všetko, čo potrebujete vedieť o súčasnej a budúcej minimálnej penzii. Kto má na ňu nárok? Aké sú súčasné a budúce sumy? Ako je to so sporiteľmi v II. pilieri?

, 30.07.2020 06:00
dôchodcovia, penzisti, manželia, úsmev Foto:
Ilustračné foto.
10

Kto ho dostane

 • Účelom minimálneho dôchodku je poistencovi zabezpečiť dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. O priznanie minimálneho dôchodku netreba žiadať. O nároku na zvýšenie penzie na minimálny dôchodok rozhodne Sociálna poisťovňa z vlastnej iniciatívy. Dôchodcovia, ktorí naň majú nárok, o tom dostanú písomné rozhodnutie.
 • Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má poberateľ starobného (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný dôchodok) alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Podmienky nároku splní poberateľ dôchodku vtedy, ak

 • má odpracovaných najmenej 30 rokov,
 • výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a
 • požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napríklad poberateľka starobného dôchodku – vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).

Aká bude výška minimálneho dôchodku

Do celkového dôchodkového príjmu sa zahŕňajú

 • starobný alebo invalidný dôchodok,
 • vdovský alebo vdovecký dôchodok,
 • výsluhový dôchodok,
 • invalidný výsluhový dôchodok,
 • vdovský alebo vdovecký výsluhový dôchodok,
 • čiastočný invalidný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení,
 • vdovský alebo vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok z II. piliera
 • dôchodok z cudziny, ak je obdobný niektorému z vyššie uvedených dôchodkov.

Pri invalidnom dôchodku sa do celkového dôchodkového príjmu zahŕňa aj starobný a predčasný starobný dôchodok z II. piliera.

Pozostalostné dôchodky: Vdovský, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok sa nebudú zvyšovať na minimálny dôchodok. Ak zomrie poberateľ dôchodku zvýšeného na minimálny dôchodok, pozostalostné dôchodky sa budú určovať z dôchodku bez zvýšenia na minimálny dôchodok.

Za 30 odpracovaných rokov patrí minimálny dôchodok 334,30 eura mesačne, čo predstavuje 33 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve za rok, ktorý dva roky predchádza roku, v ktorom sa určuje suma dôchodku (v roku 2018 bola priemerná mzda 1 013 eur).

Za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia nad základnú hranicu 30 rokov sa minimálny dôchodok zvýši:
2 % sumy životného minima za 31. až 39. rok obdobia dôchodkového poistenia a
3 % sumy životného minima za 40. a ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia.

Maximálnu výšku minimálneho dôchodku zákon nestanovuje.

Minimálny dôchodok teraz a od januára 2021
Obdobie DP v rokoch Mesačná suma MIDO v roku 2020 Mesačná suma MIDO v roku 2021 rozdiel 2021 – 2020
30 334,30 360,40 26,10
31 338,50 364,70 26,20
32 342,70 369,00 26,30
33 347,00 373,30 26,30
34 351,20 377,60 26,40
35 355,40 381,90 26,50
36 359,60 386,20 26,60
37 363,80 390,50 26,70
38 368,00 394,80 26,80
39 372,20 399,10 26,90
40 378,50 405,50 27,00
41 384,80 412,00 27,20
42 391,10 418,40 27,30
43 397,40 424,90 27,50
44 403,70 431,30 27,60
45* 410,00 437,70 27,70
Vysvetlivky: DP – kvalifikované obdobie dôchodkového poistenia, ŽM – životné minimum, MIDO – minimálny dôchodok
* Suma pre 45 rokov je uvedená ako posledná, ale nejde o maximálnu sumu minimálneho dôchodku, pretože pre získaných 46 rokov dôchodkového poistenia bude zodpovedať 1,75-násobku sumy ŽM atď.

Zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok

Podmienkou zvýšenia dôchodku na minimálny dôchodok je, že výška celkového dôchodkového príjmu poberateľa dôchodku je nižšia ako minimálny dôchodok. Zvýšenie sa určí ako rozdiel medzi minimálnym dôchodkom a vyplácaným dôchodkom, respektíve celkovým dôchodkovým príjmom poberateľa dôchodku:

Zvýšenie dôchodku = výška minimálneho dôchodku – celkový dôchodkový príjem

Príklad č. 1
Pánovi Jurajovi Sociálna poisťovňa vypočítala dôchodok 245,60 eura mesačne, získal 40 rokov obdobia dôchodkového poistenia. Minimálny dôchodok je 378,50 eura mesačne. Nemá žiadne iné dôchodkové príjmy, preto mu Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok o 132,90 eura (378,50 – 245,60 = 132,90 eura) na minimálny dôchodok 378,50 eura mesačne.

Príklad č. 2
Pani Jolana dostala výmer na dôchodok v sume 245,60 eura mesačne aj dôchodok z Rakúska v sume 50,50 eura mesačne. Celkový dôchodkový príjem tak má 296,10 eura mesačne (245,60 + 50,50). Za 40 rokov obdobia má nárok na minimálny dôchodok 378,50 eura mesačne. Suma minimálneho dôchodku je vyššia ako celkový dôchodkový príjem, preto Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok o 82,40 eura mesačne, to znamená o rozdiel medzi minimálnym dôchodkom a výškou celkového dôchodkového príjmu (378,50 – 296,10 = 82,40). Nová suma penzie bude 328,00 eur mesačne (245,60 + 82,40). Naďalej bude dostávať aj dôchodok z Rakúska v nezmenenej sume 50,50 eura mesačne. Celkový dôchodkový príjem sa tak zvýši o 82,40 eura na sumu 378,50 eura mesačne (328,00 + 50,50).

Minimálny dôchodok a II. pilier

Na minimálny dôchodok má vplyv aj to, či ide o sporiteľa v II. pilieri.

Poberateľovi starobného dôchodku – sporiteľovi sa bude minimálny dôchodok primerane znižovať

 • za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení, ktoré bolo získané v období a
 • podľa rovnakých pravidiel, ako sa znižuje starobný dôchodok sporiteľovi, to znamená, že sa zníži za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení pred 1. septembrom 2012 o 36/91 pomernej sumy minimálneho dôchodku patriacej za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení a za obdobie od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2016 o 16/91 pomernej sumy minimálneho dôchodku patriacej za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení, za obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 o 17/91 pomernej sumy minimálneho dôchodku patriacej za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení, za obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 o 18/91 pomernej sumy minimálneho dôchodku patriacej za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení a za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 o 19/91 pomernej sumy minimálneho dôchodku patriacej za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení.

Príklad:
Pán Karol po odchode do penzie mal dostávať penziu v sume 245,60 eura mesačne. Avšak bol aj v druhom pilieri, pred 1. septembrom 2012 1 542 dní a od 1. januára 2018 480 dní. Odpracoval 44 rokov a 142 dní obdobia, t. j. 16 202 dní. Minimálny dôchodok za 44 rokov obdobia je 403,70 eura mesačne. Keďže ide o sporiteľa, minimálny dôchodok sa primerane zníži, a to nasledovne:

 • určí sa pomerná výška minimálneho dôchodku patriaca za jeden deň obdobia dôchodkového poistenia: 403,70 eur /16 202 = 0,02491667,
 • určí sa 36/91 pomernej výšky minimálneho dôchodku patriaca za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení pred 1. septembrom 2012: 1 542 × 0,024­91667 eur x 36/91 = 15,19971631,
 • určia sa 18/91 pomernej výšky minimálneho dôchodku patriace za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení od 1. januára 2018: 480 × 0,02491­667 eur x 18/91 = 2,36571460,
 • určí sa hodnota zníženia: 15,19971631 eur + 2,36571460 eur = 17,56543091,
 • zníži sa minimálny dôchodok o 17,56543091 eura.

Pán Karol, dôchodca – sporiteľ tak bude mať nárok na minimálny dôchodok 386,20 eura mesačne (403,70 – 17,56543091 = 386,134569093 = 386,20). Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok o 140,60 eura. Nová výška starobného dôchodku bude 386,20 eura mesačne (245,60 + 140,60 = 386,20).

Dôchodok z II. piliera (s výnimkou pozostalostného dôchodku) sa do celkového dôchodkového príjmu nezahŕňa.

Poberateľovi invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku – sporiteľovi sa minimálny dôchodok neznižuje.

Do celkového dôchodkového príjmu takéhoto poberateľa sa zahŕňa aj dôchodok z II. piliera.

Valorizácia penzijného minima

Dôchodok vyplácaný po dovŕšení dôchodkového veku upravený na sumu minimálneho dôchodku sa zvyšuje tak, že suma zvýšenia sa pripočíta k sume dôchodku nezvýšenej na sumu minimálneho dôchodku.

"Po zvýšení sumy starobného alebo invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku sa vždy od januára znovu prehodnotí nárok na zvýšenie starobného alebo invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku na sumu minimálneho dôchodku,“ vysvetlil riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Suma zvýšenia sa pripočíta k pôvodne priznanému dôchodku nezvýšenému na minimálny dôchodok. Po zvýšení pôvodne priznaného dôchodku sa následne opäť prehodnotí nárok na jeho zvýšenie na minimálny dôchodok. Ak po zvýšení dôchodku (bez zvýšenia na minimálny dôchodok) je penzia nižšia ako suma minimálneho dôchodku platná od 1. 1. daného roku, dôchodok sa zvýši na sumu minimálneho platnú od 1. 1. daného roku, ak je vyššia ako suma minimálneho dôchodku platná od 1. 1. daného roku, nárok na minimálny dôchodok zanikne – vypláca sa vyšší dôchodok.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
10 debata chyba
Viac na túto tému: #zvýšenie dôchodku #valorizácia #príklad #minimálna penzia #II. pilier