Pozostalostné dávky: Stratu príjmu po smrti blízkeho čiastočne kompenzuje štát

Strata blízkeho človeka rodinu vždy nepríjemne zasiahne. A aj keď len čiastočne, ale zhoršenú ekonomickú situáciu kompenzuje štát vyplácaním pozostalostných dávok. Tie dostáva takmer 290-tisíc vdov a 29-tisíc vdovcov, ale aj 18-tisíc sirôt. Avšak iba v tom prípade, ak sú na to splnené podmienky.

, 19.08.2020 06:00
vdova, žena, smútok, dôchodkyňa Foto:
Suma pozostalostnej penzie je 60 percent z dôchodku zomretého.
debata

Prvým krokom k tomu, aby pozostalí dostali túto dávku, je podanie písomnej žiadosti. Ako však upozornil riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder, nárok na pozostalostnú penziu má iba manželka.

"Rozvedenej žene ani družke táto dávka nepatrí. Vdova má nárok na výplatu vdovského dôchodku počas jedného roka od smrti manžela. Po roku má nárok vtedy, ak spĺňa niektorú z ďalších podmienok: stará sa o nezaopatrené dieťa, alebo je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %, alebo dovŕšila zákonom stanovený dôchodkový vek. Od 1. augusta 2006 boli podmienky rozšírené o ďalšie dve možnosti: ak vdova vychovala tri deti, alebo ak vychovala dve deti a dovŕšila 52 rokov veku,“ vysvetlil Višváder.

Uzavretím manželstva, úmrtím alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého úmyselným trestným činom spôsobila smrť manžela, nárok na túto dávku zaniká. "Ak vdove zanikne nárok na výplatu vdovského dôchodku a s odstupom času opäť začne spĺňať niektorú z podmienok, nárok na jeho výplatu ústredie Sociálnej poisťovne obnoví na základe neformálnej písomnej žiadosti vdovy, ku ktorej predloží aj doklady o splnení podmienok,“ konštatoval.

Nárok na vdovecký dôchodok po zomretej manželke sa posudzuje rovnako ako na vdovský dôchodok. Aj podmienky pre jeho trvanie sú totožné s podmienkami, aké musí spĺňať vdova.

Aby bola žiadosť vybavená čo najskôr, treba k žiadosti po človeku, ktorý bol starobným či predčasným dôchodcom alebo bol na invalidnom dôchodku, predložiť platný občiansky preukaz, sobášny list, respektíve výpis z knihy manželstiev a úmrtný list. Ak zomretý popri poberaní dôchodku aj pracoval, treba doložiť aj evidenčný list dôchodkového poistenia.

Komplikovanejšia je situácia po človeku, ktorý v čase smrti pracoval a nepoberal žiadny dôchodok. "V takom prípade sa vypočítava z predpokladaného invalidného dôchodku, na ktorý by zosnulý človek splnil nárok, teda získal potrebný počet odpracovaných rokov,“ upozornil Višváder.

Suma invalidného dôchodku zosnulého sa počíta podobne ako pri starobnom dôchodku podľa počtu odpracovaných rokov a zárobkov získaných do smrti poistenca, ku ktorým sa pripočíta obdobie dôchodkového poistenia od smrti do dovŕšenia dôchodkového veku poistenca.

Suma pozostalostnej penzie je 60 percent z dôchodku zomretého. Ak má však pozostalá manželka nárok na dve penzie (starobný aj vdovský dôchodok), ide o takzvaný súbeh, a teda sa vypláca ten nižší v sume jednej polovice a vyšší v plnej sume. Napríklad, ak pozostalá manželka dostáva penziu v sume 200 eur a vdovský dôchodok je vypočítaný v sume 300 eur, bude dostávať vdovský dôchodok v plnej výške a jej penzia bude skrátená o polovicu, teda na sumu 100 eur. Spolu tak bude dostávať 400 eur.

Na Slovensku je aj 18-tisíc sirôt. "Nárok na sirotský dôchodok vzniká nezaopatrenému dieťaťu po zomretom rodičovi alebo osvojiteľovi, ktorý ku dňu smrti poberal starobný, predčasný starobný alebo invalidný dôchodok, ku dňu smrti nepoberal žiadny dôchodok, ale získal potrebný počet odpracovaných rokov, ktorý je nutný na nárok na invalidný dôchodok alebo ku dňu smrti nepoberal žiadny dôchodok, ale splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania,“ vysvetľuje dôvody jeho vyplácania Peter Višváder. Dieťa ho môže dostávať po každom z rodičov alebo osvojiteľov, čo znamená, že môže mať nárok naraz na dva sirotské dôchodky.

Mohlo by vás zaujímať

Súbeh sirotského a invalidného dôchodku nie je možný v každej situácii

Ak žiadateľ o sirotský dôchodok už poberá invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %, nárok na sirotský dôchodok mu nevznikne, pretože sa na účely dôchodkového poistenia nepovažuje za nezaopatrené dieťa.

Tzv. súbeh nárokov na výplatu sirotského a invalidného dôchodku vznikne vtedy, ak sirota, ktorej sa priznáva sirotský dôchodok, už poberá invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o menej ako 70 %. V plnej výške bude vtedy dostávať vyšší dôchodok a z nižšieho bude poberať polovicu. Ak je výška oboch dôchodkov rovnaká, jednu polovicu bude dostávať zo sirotského dôchodku.

Sociálna poisťovňa rovnako postupuje aj v prípade, ak žiadateľ o sirotský dôchodok poberá takýto invalidný dôchodok spolu s niektorou, resp. niektorými ďalšími dôchodkovými dávkami. Aj vtedy sa bude v plnej sume vyplácať vyšší, resp. najvyšší dôchodok. Sirota, ktorá poberá dva sirotské dôchodky (po otcovi aj po matke, dostáva obidva sirotské dôchodky v plnej sume).

Siroty už nemusia predkladať potvrdenie o štúdiu

Poberatelia sirotského dôchodku, ktorí študujú na strednej alebo vysokej škole na Slovensku, už nemusia Sociálnej poisťovni na priznanie alebo výplatu tejto dávky predkladať potvrdenia o návšteve školy. Údaje o štúdiu bude Sociálna poisťovňa získavať z informačného systému ministerstva školstva. Tento krok je výsledkom tzv. zákona proti byrokracii.

Nie všetky školy však poskytujú údaje o študentoch do informačného systému ministerstva školstva. Sociálna poisťovňa si tak nedokáže automaticky overiť návštevu školy všetkých poberateľov, resp. žiadateľov o sirotský dôchodok. Preto, ak škola neposkytuje údaje ministerstvu školstva, poberateľ, resp. žiadateľ o sirotský dôchodok musí predložiť potvrdenie o návšteve školy. Dôvodom je skutočnosť, že Sociálna poisťovňa môže vyplácať resp. priznať sirotský dôchodok, len ak má preukázané, že sirota študuje, teda spĺňa podmienku nezaopatrenosti.

Sociálna poisťovňa upozorňuje aj na fakt, že školy aktualizujú údaje v registri študentov po zápise študentov do prvého ročníka štúdia v prvom mesiaci príslušného školského roka, pričom ich dostupnosť je spravidla v nasledujúci mesiac. To znamená, že údaje o študentoch v prvom ročníku budú v registri študentov stredných škôl v októbri a v registri študentov vysokých škôl v novembri. V takýchto prípadoch sa odporúča predložiť potvrdenie o návšteve školy počas spisovania žiadosti o sirotský dôchodok. Predložením potvrdenia o štúdiu tak sám poistenec môže prispieť k skoršiemu vybaveniu svojej žiadosti. Skutočnosť, či sa dieťa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, bude naďalej vždy potrebné preukázať potvrdením o návšteve školy aj v prípade, ak dieťa študuje v zahraničí.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vdovský dôchodok #sirotský dôchodok #vdovecký dôchodok #pozostalostná dávka