Pozostalostné penzie: Čo o nich treba vedieť?

Ako si môžete uplatniť nárok na pozostalostnú penziu? A ako sa vypočíta jej výška? Ukážeme vám na príkladoch.

20.08.2020 07:00
vdovec, smútok, trúchlenie, dôchodca Foto:
Ilustračné foto.
debata (4)

Žiadosť: konanie o priznanie pozostalostnej penzie sa začína písomnou žiadosťou na predpísanom tlačive a spisuje ju pobočka Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu pozostalého. Spísaním žiadosti o priznanie dôchodku sa považuje žiadosť za podanú.

Údaje a doklady: tlačivo si vyžaduje identifikačné údaje manželov a údaje, ktoré majú priamy vplyv na nárok a výšku dôchodku. Ak presne neviete, čo potrebujete, obrátiť sa môžete na poisťovňu cez jej bezplatnú linku 0800 123 123 alebo môžete priamo zájsť do svojej pobočky.

Predložiť musíte originály alebo úradne overené kópie rôznych dokladov. Ide predovšetkým o nasledovné doklady: občiansky preukaz alebo cestovný pas, sobášny list, resp. výpis z knihy manželstiev, úmrtný list manžela/ky, doklad o ukončení vzdelania zomretého manžela/ky (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom, a podobne), pozostalá manželka predkladá vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou, potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých občan bol evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001, poberal podporu v nezamestnanosti, doklad či potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu, z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie.

Ako dlho trvá konanie: aby nárok na pozostalostný dôchodok, o ktorého priznanie sa žiada, mohol byť posúdený čo najrýchlejšie, je potrebné údaje uvedené v žiadosti preukázať hodnovernými dokladmi. Žiadosť nedoložená potrebnými dokladmi si vyžaduje dodatočné zisťovanie chýbajúcich údajov, čo spravidla konanie predĺži. Sociálna poisťovňa musí rozhodnúť do 60 dní od podania žiadosti, v mimoriadne zložitých prípadoch však môže túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní, ale musí to žiadateľovi písomne oznámiť

Príklady: Pozostalí nedostanú celý dôchodok, ale len časť z neho

Vdovský či vdovecký dôchodok sa vypláca v sume 60 percent starobného alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel či manželka ku dňu smrti. Ak má však pozostalá manželka alebo manžel nárok na dva dôchodky, vypláca sa ten nižší len v sume jednej polovice. Ide o takzvaný súbeh nárokov.

A tak ak je napríklad suma starobného dôchodku pozostalej manželky či manžela nižšia ako Sociálnou poisťovňou vypočítaných 60 % pozostalostného dôchodku po zosnulom partnerovi, v plnej výške sa vypláca pozostalostný dôchodok a suma riadnej starobnej penzie sa zníži na polovicu. Ak teda pozostalá manželka dostáva penziu v sume 400 eur a vdovský dôchodok jej Sociálna poisťovňa vypočíta v sume 300 eur, bude dostávať v plnej výške svoju penziu a pozostalostná sa jej bude krátiť o polovicu, teda na sumu 150 eur. Spolu tak bude dostávať 550 eur.

Príklad č. 1

Zomretý manžel nebol poberateľom žiadneho dôchodku. Ku dňu smrti mal nárok na invalidný dôchodok. Získal 7 988 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie odo dňa smrti do dňa, keď by dovŕšil dôchodkový vek, predstavuje 4 635 dní, spolu to je 12 623 dní, to znamená 34,5644 roku obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (12 623 : 365 = 34,5836). Hodnota priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,6565. Aktuálna dôchodková hodnota 2020 je 13,6361 eura.

Suma invalidného dôchodku sa určí takto: 0,6565 × 34,5­836 × 13,6361 = 309,60 eura mesačne. Suma vdovského dôchodku predstavuje 60 % tejto sumy: 60 % x 309,60 = 185,80 eura mesačne.

Príklad č. 2

Manžel zomrel 10. júla. Pretože bol poberateľom starobného dôchodku, od uvedeného dátumu vznikol vdove nárok na vdovský dôchodok. Ku dňu smrti poberal zomretý manžel starobný dôchodok v sume 419,20 eura mesačne.

Suma vdovského dôchodku predstavuje 60 % uvedenej sumy: 60 % x 419,20 = 251,60 eura mesačne.

Príklad č. 3

Manžel zomrel 15. júla. Pretože bol poberateľom starobného dôchodku, od uvedeného dátumu vznikol vdove nárok na vdovský dôchodok. Ku dňu smrti poberal zomretý manžel starobný dôchodok v sume 419,20 eura mesačne, vdova je tiež starobná dôchodkyňa, jej penzia je 220 eur.

Suma vdovského dôchodku predstavuje 60 % uvedenej sumy: 60 % x 419,20 = 251,60 eura mesačne.

Keďže v tomto prípade ide o súbeh dôchodkov, vdovský dôchodok sa jej bude vyplácať v plnej sume (pretože je vyšší ako jej starobný dôchodok) a jej starobný dôchodok bude znížený na polovicu – 110 eur. Spolu tak bude dostávať 361,60 eura.

Príklad č. 4

Manželka, ktorá nebola poberateľkou žiadneho dôchodku, zomrela 1. augusta. K tomuto dňu získala počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, preto vdovcovi vznikol nárok na vdovecký dôchodok. Ku dňu smrti zomretá manželka získala 14 026 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie odo dňa smrti do dňa, keď by dovŕšila dôchodkový vek, predstavuje 1 058 dní, spolu to je 15 084 dní, to znamená 41,3261 roku obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (15 084 : 365 = 41,3261). Hodnota priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,9616. Aktuálna dôchodková hodnota 2020 je 13,6361 eura.

Suma invalidného dôchodku, na ktorý by mala zomretá manželka nárok, sa určí ako: 0,9616 × 41,3­261 × 13,6361 = 541,90 eura mesačne.

Suma vdoveckého dôchodku predstavuje 60 % tejto sumy: 60 % x 541,90 = 325,20 eura mesačne.

Príklad č. 5

Poistenka zomrela 28. júla. Pretože bola poberateľkou starobného dôchodku, od uvedeného dátumu vznikol vdovcovi nárok na vdovecký dôchodok. Ku dňu smrti poberala zomretá manželka starobný dôchodok v sume 365,90 eura mesačne.

Suma vdoveckého dôchodku predstavuje 60 % uvedenej sumy: 60 % x 365,90 = 219,60 eura mesačne.

Príklad č. 6

Manželka zomrela 8. augusta. Pretože bola poberateľkou starobného dôchodku, od uvedeného dátumu vznikol vdovcovi nárok na vdovecký dôchodok. Ku dňu smrti poberala zomretá manželka starobný dôchodok v sume 365,90 eura mesačne, jej pozostalý manžel je tiež starobný dôchodca a dostáva dôchodok v sume 550 eur.

Suma vdoveckého dôchodku predstavuje 60 % uvedenej sumy: 60 % x 365,90 = 219,60 eura mesačne.

Keďže v tomto prípade ide o súbeh dôchodkov, vdovecký dôchodok sa mu bude vyplácať v sume jednej polovice – 109,80 (pretože je nižší ako jeho starobný dôchodok) a starobný dôchodok bude dostávať v plnej sume. Spolu tak bude dostávať 659,80 eura.

Zdroj: Sociálna poisťovňa
Príklady sú len informatívne.

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #výpočet dôchodku #pozostalostné dôchodky