Otázky a odpovede o pozostalostných penziách

Kto má nárok na tieto penzie? Čo sa deje s nevyplateným dôchodkom po zomretom? A prečo sa vdovský dôchodok niekedy počíta podľa invalidného dôchodku manžela?

21.08.2020 08:00
vdova, vdovský, dôchodok Foto:
Ilustračné foto.
debata (7)

Kto má nárok na vdovský či vdovecký dôchodok

Nárok na pozostalostnú dávku má vdova/vdovec po manželovi/manželke, ktorý/ktorá

  • ku dňu smrti poberal/a starobný, invalidný dôchodok alebo mal/a nárok na predčasný dôchodok,
  • ku dňu smrti splnil/a podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo
  • ku dňu smrti získal/a počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok, alebo
  • zomrel/a v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania (to znamená, že zomretý/zomretá manžel/ka nemusel/a získať potrebný počet rokov dôchodkového poistenia – zamestnania).

Po splnení týchto podmienok u zomretého/zom­retej vdova/vdovec poberá dôchodok minimálne jeden rok, ak sa nevydá/neožení.

Nárok na vdovský/vdovecký dôchodok vzniká dňom smrti manžela/manželky (uvedenom v úmrtnom liste alebo v právoplatnom rozhodnutí súdu o vyhlásení manžela/manželky za mŕtveho/mŕtvu).

Ako dlho možno poberať vdovský/vdovecký dôchodok?

Možno ho poberať počas jedného roka od smrti manžela/manželky. Po uplynutí jedného roka trvá nárok na výplatu alebo sa po čase obnoví iba vtedy, ak vdova/vdovec spĺňa aj niektorú z týchto podmienok:

  • stará sa aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok alebo ktoré bolo v rodine zomretého/zomretej vychovávané (teda vlastné dieťa vdovy/vdovca, osvojené dieťa vdovy/vdovca alebo dieťa, ktoré bolo rozhodnutím príslušného orgánu počas trvania manželstva vdove/vdovcovi alebo zomretému/zomretej manželovi/manželke zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov),
  • je invalidná/invalidný z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %,
  • vychovala/vychoval aspoň tri deti,
  • dovŕšila/dovŕšil vek 52 rokov a vychovala/vychoval dve deti,
  • dovŕšila/dovŕšil dôchodkový vek.

Môže sa vdove/vdovcovi po čase obnoviť výplata vdovského/vdo­veckého dôchodku?

Áno. Ak vdove/vdovcovi zanikne nárok na výplatu vdovského/vdo­veckého dôchodku, pretože uplynie jeden rok a prestane spĺňať niektorú z uvedených podmienok a neskôr, s odstupom času, začne niektorú z týchto podmienok znovu spĺňať, nárok na výplatu vdovského/vdo­veckého dôchodku sa jej/mu obnoví. O uvoľnenie výplaty vdovského/vdo­veckého dôchodku treba požiadať neformálnou žiadosťou (listom) ústredie Sociálnej poisťovne, v ktorom uvedie meno, priezvisko, rodné číslo, adresu a skutočnosť, že žiada o uvoľnenie výplaty pozostalostnej dávky. Žiadosť musí byť podpísaná. K žiadosti treba predložiť čestné vyhlásenie o tom, že je naďalej vdovou/vdovcom po zomretom/zomretej manželovi/manželke (že sa napr. znovu nevydala/neoženil), prípadne preukázať splnenie niektorej z ďalších uvedených podmienok.

Čo sa deje s nevyplateným dôchodkom po zomretom?

Ak poistenec splnil podmienky nároku na dôchodok, uplatnil si nárok na dôchodok a jeho výplatu a následne zomrel alebo ak bol dôchodok pred smrťou poistenca priznaný, Sociálna poisťovňa vyplatí sumy splatné ku dňu smrti poistenca postupne manželovi/manželke, deťom a rodičom, a to bez ohľadu na to, či žili v spoločnej domácnosti alebo nie. Treba však o to Sociálnu poisťovňu požiadať čestným vyhlásením, ktoré obsahuje identifikačné údaje žiadateľa aj zomretého dôchodcu, ich príbuzenský vzťah a vyhlásenie, že žiadateľ si je vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých údajov.

Podpis žiadateľa na vyhlásení musí byť úradne osvedčený (notárom, pracovníkom obce alebo okresného úradu).

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Penzia len po manželovi či manželke

So svojím druhom som žila v spoločnej domácnosti viac ako 18 rokov. Vychovávali sme spoločné dieťa. Dostanem vdovský dôchodok a dieťa sirotský?

Nárok na vdovský dôchodok má žena, ktorej zomrel manžel, teda len vdova, za predpokladu, že sú splnené aj ďalšie podmienky. Ako družka nemáte preto nárok na vdovský dôchodok po druhovi, ale vaše spoločné dieťa má nárok na sirotský dôchodok po svojom otcovi. Ak má menej ako 15 rokov, požiadajte o sirotský dôchodok v jeho mene. Ak už dovŕšilo 15 rokov, môže požiadať o tento dôchodok v pobočke Sociálnej poisťovne podľa trvalého bydliska samo. K žiadosti je potrebné priložiť okrem úmrtného listu zosnulého aj rodný list dieťaťa. Potvrdenie o návšteve strednej či vysokej školy už nie je potrebné.

Manžel zomrel vo veku 46 rokov. Prečo mi bol vdovský dôchodok vypočítaný z invalidného dôchodku manžela?

Vdova má nárok na vdovský dôchodok po manželovi, ktorý ku dňu smrti bol poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku alebo mal nárok na predčasný dôchodok; ku dňu smrti splnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo odpracoval potrebný počet rokov na nárok na invalidný dôchodok alebo zomrel v dôsledku pracovného úrazu. Suma vdovského dôchodku je 60% starobného alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel ku dňu smrti. Váš manžel ku dňu smrti nebol poberateľom žiadneho z uvedených dôchodkov, nemal nárok na predčasný dôchodok ani nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok. Získal však počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, a preto bol vdovský dôchodok vypočítaný z invalidného dôchodku, na ktorý by mal váš manžel nárok v čase smrti.

Som vdovec a poberám vdovecký dôchodok. Ak budem so svojou partnerkou žiť ako druh a družka, zanikne mi nárok na pozostalostnú penziu?

Nárok na vdovecký dôchodok zaniká uzatvorením manželstva. Pokiaľ so svojou družkou neuzatvoríte manželstvo, nárok na vdovecký dôchodok vám nezanikne.

Môj manžel zomrel 3. júla. Poberal starobný dôchodok v sume 423,10 eura. Ja mám dôchodok v sume 313,20 eura. Sociálna poisťovňa mi priznala vdovskú penziu v sume 127 eur, čo predstavuje 30 % manželovho dôchodku. Prečo?

Suma vdovského dôchodku predstavuje 60 % starobného dôchodku, na ktorý mal zomretý manžel nárok ku dňu smrti. To znamená, že ak váš manžel poberal dôchodok v sume 423,10 eura, vdovský dôchodok je 60 % tejto sumy. To je 253,90 eura. Ak sú súčasne splnené podmienky na výplatu starobného a vdovského dôchodku, vypláca sa vyšší dôchodok v plnej sume a nižší dôchodok sa vypláca v sume jednej polovice. To znamená, že váš dôchodok 313,20 eura, ktorý je vyšší ako vdovský dôchodok, sa vypláca v plnej sume a vdovský dôchodok sa vypláca v sume jednej polovice, teda v sume 127 eur (253,90 : 2 = 126,95, po zaokrúhlení 127 eur).

© Autorské práva vyhradené

7 debata chyba
Viac na túto tému: #vdovský dôchodok #otázky a odpovede #vdovecký dôchodok #pozostalostné dôchodky