Všetko dôležité o II. pilieri

Druhý pilier alebo starobné dôchodkové sporenie (SDS). Je dobrovoľný alebo povinný? Aké príspevky sa z neho vyplácajú? Ako často sa bude vyplácať?

, 09.09.2020 08:00
euro, mince, peniaze, stĺp, pilier Foto:
Sporiteľ, ktorý sa rozhodne pre sporenie v II. pilieri, tak bude poberať dôchodok z dvoch zdrojov.
1
  • predstavuje kapitalizačný, tzv. II. pilier dôchodkového systému, ktorý je príspevkovo definovaný. To znamená, že výška dôchodkovej dávky bude závisieť od zaplatených príspevkov do II. piliera a ich zhodnotenia. Finančné prostriedky sporiteľov spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS).
  • má spolu s dôchodkovým poistením (I. pilierom) zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe a pozostalým v prípade jeho úmrtia.
  • aj keď je vstup do druhého piliera pre osoby mladšie ako 35 rokov dobrovoľný, po vstupe do tohto piliera sa starobné dôchodkové sporenie stáva povinné a spolu s prvým pilierom tvorí základný systém dôchodkového zabezpečenia. Ak vstúpite do II. piliera, povinné odvody na dôchodkové poistenie v celkovej výške 18 % sa rozdelia na dve časti.
  • sporiteľ, ktorý sa rozhodne pre sporenie v II. pilieri, tak bude poberať dôchodok z dvoch zdrojov. Prvým bude primerane krátený dôchodok z I. piliera, ktorý vypláca Sociálna poisťovňa a druhým bude dôchodok z II. piliera, ktorého výška bude závisieť od zaplatených príspevkov, ako aj ich zhodnotenia a od zvoleného spôsobu poberania dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia.
Aktuálne o II. pilieri hovorí Miroslav Kotov, predseda predstavenstva Allianz – Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (ASDSS) - publikované 20. mája.

Starobné dôchodkové sporenie pozostáva z dvoch základných fáz:

  • sporiacej fázy – v ktorej sa časť povinných odvodov sporiteľa odvádza na jeho osobný dôchodkový účet spravovaný vybranou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. V tejto fáze starobného dôchodkového sporenia si okrem DSS môže sporiteľ slobodne vyberať aj dôchodkové fondy, v ktorých chce svoje príspevky zhodnocovať. Sporiteľ má v tejto fáze možnosť odvádzať si aj dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie.
  • výplatnej fázy – v tejto fáze sa sporiteľovi zo zhodnotených príspevkov vypláca starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pozostalým sa môže vyplácať pozostalostný dôchodok. Podľa zvolenej formy výplaty dôchodku z II. piliera poberateľovi jeho dôchodok vypláca ním vybraná poisťovňa (doživotný a dočasný dôchodok) alebo DSS (programový výber).

V súčasnosti na Slovensku pôsobí päť dôchodkových správcovských spoločností: Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, AXA d. s. s., DSS Poštovej banky d. s. s., NN dôchodková správcovská spoločnosť, VÚB Generali d. s. s.

Výška dôchodku z II . piliera závisí od: zaplatenej výšky príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, dĺžky sporenia, veku odchodu do dôchodku, miery zhodnotenia týchto príspevkov a od zvoleného spôsobu poberania dôchodku starobného dôchodkového sporenia.

Z druhého piliera sa vypláca: starobný, predčasný a pozostalostný dôchodok (vdovský, vdovecký, sirotský)

Formy výplaty dôchodku z druhého piliera: doživotný dôchodok, dočasný dôchodok, programový výber.

Doživotný dôchodok sa vypláca poberateľovi tohto dôchodku do jeho smrti, na základe zmluvy o poistení dôchodku, ktorú sporiteľ uzatvorí so životnou poisťovňou. V tejto zmluve sa môže dohodnúť aj pozostalostné krytie a zvyšovanie dôchodku. Popri doživotnom dôchodku môže sporiteľ, za podmienok ustanovených zákonom o starobnom dôchodkovom sporení, poberať aj dočasný dôchodok a programový výber. O splnení podmienok na vyplácanie dôchodku formou dočasného dôchodku, resp. programového výberu je informovaný prostredníctvom ponukového listu.

Dočasný dôchodok sa vypláca poberateľovi tohto dôchodku počas obdobia dohodnutého v zmluve o poistení dôchodku, ktorú uzatvorí so životnou poisťovňou (5, 7 alebo 10 rokov).

Programový výber sa vypláca sporiteľovi na základe dohody, ktorú uzatvorí s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. V tejto dohode sporiteľ určí mesačnú sumu tohto dôchodku, ktorú chce poberať, alebo dobu jeho vyplácania. Jedinou podmienkou na poberanie programového výberu (vrátane jednorazového vyplatenia nasporenej sumy príspevkov) je doživotné dôchodkové zabezpečenie minimálne na úrovni referenčnej sumy. To znamená, že súčet doživotne poberaných dôchodkov z I. piliera (starobný dôchodok z I. piliera, pozostalostný a invalidný dôchodok), výsluhových dôchodkov, prípadne dôchodkov z cudziny je vyšší ako referenčná suma platná v danom kalendárnom roku, tento rok 464,40 eura.

Dedenie vo výplatnej fáze starobného dôchodkového sporenia

Doživotný dôchodok

Nevyčerpaný doživotný dôchodok. Ak poberateľ doživotného dôchodku zomrie počas prvých siedmich rokov jeho poberania, zostatok sumy, ktorá mala byť vyplatená počas týchto siedmich rokov, životná poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe, ktorú si sporiteľ určí v zmluve o poistení dôchodku. Ak takáto osoba nebola určená, nevyplatená suma je predmetom dedenia.

Pozostalostné krytie. Sporiteľ môže v zmluve o poistení dôchodku dohodnúť aj pozostalostné krytie. V prípade úmrtia poberateľa doživotného dôchodku životná poisťovňa vypláca pozostalej osobe (vdova, vdovec, sirota) pozostalostný dôchodok počas dohodnutej doby, a to jeden alebo dva roky.

Dočasný dôchodok. Ak poberateľ dočasného dôchodku zomrie skôr, ako mu bude vyplatená celá dohodnutá suma, nevyplatená suma nie je predmetom dedenia.

Programový výber. Ak poberateľ programového výberu zomrie skôr, ako mu bude vyplatená celá dohodnutá suma, nedočerpaná suma sa vyplatí oprávnenej osobe, ktorú si sporiteľ určil v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení. Ak takáto osoba nebola určená, nevyplatená suma je predmetom dedenia.

Pýtate sa

Kedy môžem požiadať o dôchodok z II. piliera?

Na dôchodok z II. piliera budete mať nárok od prvého dňa mesiaca, v ktorom dovŕšite dôchodkový vek. O predčasný dôchodok môžete žiadať najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku. Podmienkou poberania predčasného dôchodku z II. piliera je poberanie predčasnej penzie z I. piliera alebo v úhrne s predčasným dôchodkom z II. piliera v sume vyššej ako 1,2 násobok sumy životného minima, tento rok 257,80 eura.

Čo ak ani jedna poisťovňa neponúkne doživotný dôchodok?

Ak vám žiadna z poisťovní neponúkne doživotný dôchodok, znamená to, že nasporená suma nepostačuje na nákup takéhoto dôchodku. Ak je suma vašich doživotne poberaných dôchodkov nižšia ako referenčná suma, budete mať nárok na špecifický programový výber alebo dočasný dôchodok určený pre sporiteľov, ktorí majú nasporenú malú sumu.

Kedy mám nárok na jednorazové vyplatenie nasporenej sumy príspevkov?

Jedinou podmienkou pre poberanie programového výberu (vrátane jednorazového vyplatenia nasporenej sumy príspevkov) alebo dočasného dôchodku je vaše doživotné dôchodkové zabezpečenie minimálne na úrovni referenčnej sumy. To znamená, že súčet vašich doživotne poberaných dôchodkov z I. piliera (starobný dôchodok z I. piliera, pozostalostný dôchodok, invalidný dôchodok), výsluhových dôchodkov, prípadne dôchodkov z cudziny je vyšší ako referenčná suma platná v danom roku.

Ako si zvýšim šancu, že budem môcť poberať programový výber alebo dočasný dôchodok?

Jednou z možností je doplatenie poistného na dôchodkové poistenie napr. za obdobie štúdia, zaradenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie alebo za obdobie čerpania rodičovskej dovolenky a pod., ktoré vám môže zvýšiť dôchodok z I. piliera. V prípade, že vám bol priznaný dôchodok z I. piliera a ďalej pracujete, môžete raz ročne požiadať Sociálnu poisťovňu o tzv. prepočet sumy dôchodku, čo vám umožní zvýšiť si sumu penzie vyplácanej z I. piliera.

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK

Aký dôchodok môžem očakávať v prípade malej nasporenej sumy?

Každá poisťovňa bude vyplácať doživotné dôchodky od určitej minimálnej sumy. Z týchto minimálnych súm vyplácaných doživotných dôchodkov sa vyberie prostredná hodnota, ktorá bude zároveň maximálnou sumou dôchodkov vyplácaných v režime malá nasporená suma. Túto hodnotu Sociálna poisťovňa každoročne k 1. januáru určí a zverejní na svojom webovom sídle ako medián najnižších vyplácaných súm. Táto suma bude platiť pre všetkých, ktorí si dohodnú výplatu dôchodkov v režime malá nasporená suma v danom roku. Dohodnutá suma vyplácaného dôchodku v režime malá nasporená suma sa poberateľovi počas obdobia výplaty nemení.

Ako dlho sa mi bude takýto dôchodok vyplácať?

V prípade dočasného dôchodku v režime malá nasporená suma uvidíte dĺžku obdobia výplaty priamo v ponukovom liste. Tá bude závisieť od výšky vašej nasporenej sumy a od maximálnej výšky mesačného dôchodku vyplácaného v tomto režime. Pri programovom výbere v režime malá nasporená suma vaše prostriedky zostávajú v dôchodkovom fonde v DSS. Hodnota vašich úspor sa teda v závislosti od zhodnotenia fondu každodenne mení. Z tohto dôvodu vám DSS nevie zmluvne garantovať dĺžku obdobia výplaty. Programový výber v režime malá nasporená suma vám bude vyplácať dovtedy, kým sa vám úspory na osobnom dôchodkovom účte nevyčerpajú.

Môžem po uzatvorení zmluvy s poisťovňou svoj výber zmeniť?

V prípade, že si z ponukového listu vyberiete ponuku, na základe ktorej uzatvoríte zmluvu s poisťovňou, svoj výber poisťovne ako aj dôchodkového produktu už nemôžete zmeniť.

Môžem si vybrať ponuku od ľubovoľnej poisťovne?

Výber poisťovne je len vaše rozhodnutie. Nezáleží na tom, v ktorej DSS ste si sporili.

Môžem poberať viac ako jeden doživotný alebo dočasný dôchodok?

Poberať môžete najviac jeden doživotný a jeden dočasný dôchodok. Ak chcete mať doživotný aj dočasný dôchodok, nemusíte tieto dva dôchodky poberať z tej istej poisťovne.

Môžem poberať programový výber od ľubovoľnej DSS?

Programový výber môžete vždy poberať od DSS, v ktorej ste sporiteľom. V prípade, že nedostanete ponuku na programový výber od DSS, z ktorej by ste si chceli dať vyplácať programový výber, môžete do tejto DSS prestúpiť po uplynutí platnosti ponúk takto: osobne požiadajte Sociálnu poisťovňu o vydanie akceptačného listu, pri uzatváraní zmluvy s novou DSS predložte originál akceptačného listu, vaša nová DSS vás bude informovať o úspešnom prestupe.

Čo ak som si platil aj dobrovoľné príspevky?

Obdobne ako pri doživotnom a dočasnom dôchodku môžete mať uzatvorenú iba jednu dohodu, na základe ktorej sa vám bude vyplácať programový výber. Výnimkou z tohto pravidla je prípad, ak ste si platili aj dobrovoľné príspevky. Tieto si môžete dať vyplatiť programovým výberom, ak ste už dovŕšili dôchodkový vek alebo poberáte predčasný dôchodok. V tomto prípade môžete mať dve dohody, na základe ktorých sa vám bude vyplácať dôchodok programovým výberom.

Čo ak si počas 30 dní platnosti ponukového listu nestihnem vybrať žiadnu ponuku?

Ak si z ponukového listu nestihnete v lehote platnosti ponúk vybrať žiadnu ponuku, môžete opätovne požiadať o dôchodok. To isté platí, ak sa rozhodnete svoj odchod do dôchodku odložiť.

Ako často sa mi dôchodok z II. piliera bude vyplácať?

Dôchodok z II. piliera sa vám bude vyplácať mesačne – tak ako to je i v I. pilieri. Na rozdiel od I. piliera sa dôchodky z II. piliera nevyplácajú mesačne popredu, ale mesačne pozadu.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
1 debata chyba
Viac na túto tému: #otázky a odpovede #II. pilier #dôchodkový systém