III. dôchodkový pilier: Aké výhody so sebou prináša?

Ide o doplnkové dôchodkové sporenie (DDS). Vstup do tretieho piliera je dobrovoľný. Prečo sa oplatí v ňom sporiť? Aké pravidlá tu platia? Odpovedáme na vaše otázky o ňom.

, 10.09.2020 10:00
peniaze, dôchodok, sporenie, vklad,... Foto:
Pre zamestnanca, ktorý vykonáva tzv. rizikové práce, je vstup do III. piliera povinný.
3

Doplnkové dôchodkové sporenie je dobrovoľný, tzv. tretí pilier dôchodkového systému, v ktorom sú finančné prostriedky účastníkov spravované doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami.

Doplnkové dôchodkové sporenie umožňuje získať: doplnkový dôchodkový príjem v starobe

Vstup do tretieho piliera:

 • pre zamestnanca, ktorý vykonáva tzv. rizikové práce, je vstup do III. piliera povinný, a to do 30 dní od začatia výkonu týchto prác. Znamená to, že zamestnanec je povinný uzatvoriť účastnícku zmluvu a jeho zamestnávateľ je povinný uzatvoriť do 30 dní zamestnávateľskú zmluvu s DDS, ktorú si zamestnanec vyberie.
 • pre ostatných zamestnancov a osoby staršie ako 18 rokov je vstup do III. piliera dobrovoľný. Ak sa zamestnanec, resp. iná osoba staršia ako 18 rokov rozhodne pre sporenie v III. pilieri, musí s vybranou DSS uzatvoriť účastnícku zmluvu. Zamestnávateľ takýchto osôb nie je povinný zamestnávateľskú zmluvu uzatvoriť.
 • V sporiacej fáze platia účastníci, prípadne zamestnávatelia za svojich zamestnancov – účastníkov, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré môžu účastníci investovať v jednom alebo vo viacerých príspevkových fondoch vybranej DDS. Prestup medzi jednotlivým fondmi v rámci jednej DDS pritom nie je spoplatnený.
 • Za zamestnancov vykonávajúcich tzv. rizikové práce, ktorí majú uzatvorenú účastnícku zmluvu, platí príspevky zamestnávateľ, a to od prvého dňa výkonu danej práce. Zamestnanec počas obdobia vykonávania týchto prác príspevky môže, ale nemusí platiť.
 • Ostatní zamestnanci si ako účastníci doplnkového dôchodkového sporenia platia príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie sami. Za týchto zamestnancov môže príspevky platiť aj ich zamestnávateľ, ak uzatvoril zamestnávateľskú zmluvu.

Účastníci doplnkového dôchodkového sporenia

Účastníkom sa môže stať:

 • zamestnanec, ktorý uzatvoril zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (účastnícka zmluva),
 • iná osoba, ktorá ku dňu uzatvorenia účastníckej zmluvy dovŕšila najmenej 18 rokov veku.

Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

 • Účastník si sporí finančné prostriedky v DDS, ktorá tieto prostriedky investuje za účelom ich zhodnotenia. Výsledná suma závisí od výšky finančných prostriedkov, ktoré účastník, resp. jeho zamestnávateľ, odviedli počas celého obdobia sporenia do DDS a od miery ich zhodnotenia.
 • Výška mesačných príspevkov účastníka na doplnkové dôchodkové sporenie je dohodnutá v účastníckej zmluve.
 • Výška príspevkov zamestnávateľa, ktorý platí príspevky za svojich zamestnancov – účastníkov – je súčasťou zamestnávateľskej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom a DDS. Platenie príspevkov zamestnávateľa a ich výšku možno dohodnúť v kolektívnej zmluve alebo ich zamestnávateľ dohodne so splnomocnenými zástupcami zamestnancov.
 • Ak ide o zamestnancov, ktorí nevykonávajú tzv. rizikové práce, zamestnávateľ si v zamestnávateľskej zmluve dohodne podmienky, výšku, lehotu splatnosti a spôsob platenia príspevkov za svojich zamestnancov, ktorí sú účastníci doplnkového dôchodkového sporenia. Zamestnávateľ nie je povinný zamestnávateľskú zmluvu uzatvoriť. Zamestnávateľ má právo platenie príspevkov podmieniť príspevkami zamestnancov.
 • Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva účastníkov vykonávajúcich uvedené rizikové práce, je povinný uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu a platí za týchto zamestnancov príspevky povinne. Výška jeho príspevkov je najmenej 2 % z vymeriavacieho základu zamestnanca alebo príjmu zúčtovaného na výplatu. Účastník vykonávajúci rizikové práce počas obdobia výkonu uvedených prác príspevky platiť môže, ale nemusí.

Doplnkové dôchodkové spoločnosti

V súčasnosti na Slovensku ponúkajú svoje služby doplnkové dôchodkové spoločnosti: AXA d. d. s., NN Tatry-Sympatia, d. d. s., Stabilita, d. d. s., Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a. s.

Dávky vyplácané z III. piliera

Účastníkom, ktorí uzavreli účastnícku zmluvu od 1. 1. 2014 (nemajú dávkový plán) sa vyplácajú: doplnkový starobný dôchodok, a to vo forme doživotného alebo dočasného doplnkového starobného dôchodku, doplnkový výsluhový dôchodok, a to vo forme doživotného alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku, jednorazové vyrovnanie, predčasný výber.

Podmienky výplaty týchto dávok sú upravené v zákone č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení.

Účastníkom, ktorí uzavreli účastnícku zmluvu do 31. 12. 2013 (majú dávkový plán) sa vyplácajú: doplnkový starobný dôchodok, a to vo forme doživotného alebo dočasného doplnkového starobného dôchodku, doplnkový výsluhový dôchodok, a to vo forme doživotného alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku, jednorazové vyrovnanie, odstupné.

Podmienky výplaty týchto dávok sú upravené priamo v dávkovom pláne, ktorý je súčasťou účastníckej zmluvy.

Podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku

Účastníkovi, ktorý požiada DDS o vyplácanie doplnkového starobného dôchodku, sa tento dôchodok vypláca, ak

 • mu vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku z I. piliera alebo,
 • mu vznikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku z I. piliera alebo,
 • dovŕšil 62 rokov veku. Dočasný doplnkový starobný dôchodok sa vypláca najmenej päť rokov.

Dôvody vyplatenia jednorazového vyrovnania

 • vyplácanie invalidného dôchodku pre pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, ak o vyplatenie jednorazového vyrovnania požiada,
 • splnenie podmienok na vyplácanie doplnkového starobného alebo výsluhového dôchodku, ak o ich vyplácanie požiada a ak suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka je nižšia ako dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za predchádzajúci rok,
 • zrušenie príspevkového doplnkového dôchodkového fondu alebo zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s likvidáciou, ktorému predchádza zrušenie všetkých doplnkových dôchodkových fondov.

Účastníkovi sa vyplatí jednorazové vyrovnanie aj vtedy, ak spĺňa podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku a v žiadosti požiada o vyplácanie doplnkového starobného dôchodku a o vyplatenie jednorazového vyrovnania.

Žiadosť o výplatu dávok z III. piliera

Ak si sporíte v treťom pilieri, podávate žiadosť o výplatu dávok doplnkového dôchodkového sporenia v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, s ktorou máte uzatvorenú účastnícku zmluvu Žiadosť o výplatu dávok doplnkového dôchodkového sporenia obsahuje:

 • meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska účastníka,
 • druh dávky alebo dávok, ktoré účastník žiada vyplatiť alebo vyplácať, a ak ide o doplnkový starobný dôchodok alebo doplnkový výsluhový dôchodok, aj formu týchto dôchodkov (doživotný / dočasný),
 • požadovanú výšku jednorazového vyrovnania vyjadrenú percentuálne alebo pevnou sumou, ak účastník žiada jednorazové vyrovnanie súčasne s doplnkovým starobným dôchodkom,
 • vyhlásenie účastníka, že je oboznámený s tým, že doživotný doplnkový starobný a výsluhový dôchodok sa nestávajú predmetom dedenia ak účastník žiada o prevod sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu do poisťovne,
 • číslo účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý má byť dávka prevedená, ak účastník nežiada zaslanie poštovou poukážkou,
 • prílohy, z ktorých vyplýva preukázanie skutočností nevyhnutných na posúdenie splnenia podmienok vyplácania dávok.
Zdroj: ministerstvo práce

Otázky a odpovede O treťom pilieri

Ako sa určí suma doplnkového starobného dôchodku?

Suma doživotného doplnkového starobného dôchodku sa určí v závislosti od aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka (resp. od aktuálnej hodnoty jeho osobného účtu po vyplatení jednorazového vyrovnania, ak oň účastník súčasne požiada) a od veku účastníka, od ktorého sa mu začne vyplácať doživotný doplnkový starobný dôchodok. Suma dočasného doplnkového starobného dôchodku sa určí v závislosti od aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka (resp. od aktuálnej hodnoty jeho osobného účtu po vyplatení jednorazového vyrovnania, ak oň účastník súčasne požiada) a od počtu rokov (najmenej však 5 rokov), počas ktorých sa mu dočasný doplnkový starobný dôchodok bude vyplácať.

V akej sume sa vyplatí jednorazové vyrovnanie?

Ak účastník požiada o jednorazové vyrovnanie súčasne so žiadosťou o vyplácanie doživotného doplnkového starobného dôchodku, jednorazové vyrovnanie sa vyplatí najviac v sume zodpovedajúcej 50 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu prevodu sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka do poisťovne, ktorá vypláca doživotný doplnkový starobný dôchodok.

Ak účastník požiada o jednorazové vyrovnanie súčasne so žiadosťou o vyplácanie dočasného doplnkového starobného dôchodku, jednorazové vyrovnanie sa vyplatí najviac v sume zodpovedajúcej 25 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu jej vyplatenia.

Pri splnení podmienok sa jednorazové vyrovnanie vyplatí v sume zodpovedajúcej 100 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka. Jednorazové vyrovnanie sa vyplatí aj v prípade smrti účastníka, poberateľa dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku oprávnenej osobe určenej v účastníckej zmluve v sume zodpovedajúcej 100 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka.

Kto mi bude vyplácať dávky doplnkového dôchodkového sporenia?

Dočasný doplnkový starobný dôchodok, dočasný doplnkový výsluhový dôchodok, jednorazové vyrovnanie a predčasný výber, vypláca priamo DDS ak o ne účastník požiada po splnení podmienok na ich vyplácanie. Doživotný doplnkový starobný a doživotný doplnkový výsluhový dôchodok vypláca poisťovňa, a to na základe poistnej zmluvy uzatvorenej medzi poisťovňou a účastníkom.

Ako sa dedia finančné prostriedky na osobnom účte účastníka?

Aktuálna hodnota osobného účtu účastníka, poberateľa dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku je predmetom dedenia, ak zomretý účastník, poberateľ dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku v účastníckej zmluve neurčil ako oprávnenú osobu na vyplatenie aktuálnej hodnoty osobného účtu inú fyzickú alebo právnickú osobu.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
3 debata chyba
Viac na túto tému: #III. pilier #doplnkové dôchodkové sporenie