Penzijné minimum: Čo by sa malo zmeniť od januára 2021?

Zmrazenie minimálnych dôchodkov prinesie do dôchodkového systému spravodlivosť. Počet poberateľov nebude tak rapídne narastať. Koľko peňazí sa takto ušetrí?

30.09.2020 08:00
žena, dôchodkyňa, rozmýšľanie Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)
  • Od 1. januára 2020 sa naviazala základná suma minimálneho dôchodku (patriaca za 30 odpracovaných rokov) na priemernú mzdu. Suma minimálneho dôchodku tento rok za 30 rokov predstavuje 33 % priemernej mzdy spred dvoch rokov, teda 334,30 eura. V súvislosti s očakávaným vývojom rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov a priemernej mzdy v hospodárstve SR, je možné predpokladať, že sumy minimálneho dôchodku by podľa dnes platného zákona rástli význame rýchlejším tempom ako suma „zásluhových“ invalidných a starobných dôchodkov, čo by spôsobilo, že počet poberateľov minimálneho dôchodku by každým rokom narastal.
  • Naviazanie valorizácie minimálneho dôchodku na priemernú mzdu predstavuje v systéme dôchodkového poistenia založenom na princípe zásluhovosti výrazné oslabenie tohto princípu, pričom sa potiera aj samotný účel zavedenia minimálneho dôchodku, teda zabezpečiť poistencovi dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi.
  • V záujme zavedenia spravodlivosti v podmienkach poskytovania minimálneho dôchodku sa navrhuje zafixovať sumu minimálneho dôchodku na úroveň roku 2020. To znamená, že napríklad za 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia bude patriť poberateľovi starobného alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku minimálny dôchodok v sume 334,30 eura mesačne.
  • Navrhuje sa opätovne zaviesť tzv. podmienku kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, ktorá bola vlaňajšou novelou vypustená. Na účely vzniku nároku na minimálny dôchodok sa tak navrhuje opätovne zohľadňovať iba obdobia dôchodkového poistenia získané v roku, v ktorom poistenec získal osobný mzdový bod najmenej na úrovni 0,241, čo predstavuje zárobok najmenej na úrovni 24,1% priemernej mzdy v hospodárstve v príslušnom kalendárnom roku.
  • Nastavenie hranice zárobku pri posudzovaní kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku vo výške aspoň 24,1 % priemernej mzdy má svoje logické odôvodnenie, ktoré vychádza okrem iného zo zámeru vylúčiť obdobia dôchodkového poistenia bez významnejších príjmov, aby nedochádzalo k demotivácii poistencov platiť poistné na dôchodkové poistenie tak, aby platila zásada, že „pracovať a platiť poistné sa oplatí“.
  • V záujme zachovania právnej istoty a získaných nárokov sa ustanovuje, že dôchodcom, ktorým bolo v roku 2020 na účely priznania minimálneho dôchodku zohľadnené aj obdobie dôchodkového poistenia s osobným mzdovým bodom nižším ako 0,241, sa toto obdobie výhradne pre účely už priznaných minimálnych dôchodkov bude zohľadňovať aj po 31. decembri 2020.
  • Nakoľko sa suma minimálneho dôchodku skokovo zvýšila na úroveň, ktorú by prirodzeným rastom sumy životného minima dosiahla až v priebehu niekoľkých rokov, je dôvodné, aby sa v súlade s pôvodným účelom minimálneho dôchodku k opätovnému zvyšovaniu sumy minimálneho dôchodku pristúpilo až po tom, keď suma predstavujúca 136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu prekročí sumu 334,30 eura.

Ako sa to dotkne penzistov

  • Pri kvantifikácii úspory na výdavkoch v súvislosti so zmrazením súm životného minima na nominálnych hodnotách platných v roku 2020 boli použité údaje o vyplatených dávkach z dôchodkového poistenia na tzv. mikroúrovni za mesiac február 2020. Na základe týchto údajov bol kvantifikovaný priemerný mesačný počet poberateľov minimálneho dôchodku a priemerná mesačná suma doplatku do minimálneho dôchodku.
  • Výpočet predpokladá priemernú úmrtnosť poberateľov minimálneho dôchodku na úrovni približne 2 % ročne – východiskom je priemerný vek poberateľov minimálneho dôchodku, ktorý v roku 2020 predstavuje približne 69 rokov.
  • Nábeh nových poberateľov minimálneho dôchodku sa odhaduje pri súčasnom právnom stave na úrovni cca 6– až 7-tisíc ľudí ročne; v prípade zmrazenia súm minimálneho dôchodku sa odhaduje nábeh nových poberateľov na úrovni cca 5– až 6-tisíc penzistov ročne.
Koľko peňazí by sa malo novelou zákona ušetriť
rok 2020 2021 2022 2023
Úspora vo výdavkoch 0 58 737 006 76 378 379 103 090 930
Počet poberateľov 166 669 139 860 141 059 130 782
Počet poberateľov* 166 669 216 040 234 449 250 820
*súčasný právny stav
Zdroj: ministerstvo práce

Ovplyvnená skupina poberateľov penzijného minima

Negatívny vplyv: priemerný pokles doplatku do minimálneho dôchodku sa u dotknutej skupiny penzistov odhaduje na úrovni 22,70 eura v roku 2021, na úrovni 27,10 eura v roku 2022 a na úrovni 34,30 eura v roku 2023.

Počet dotknutých poberateľov minimálneho dôchodku sa v roku 2021 odhaduje na úrovni približne 216-tisíc osôb; v roku 2022 približne 234-tisíc a v roku 2023 približne 251-tisíc penzistov.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #minimálny dôchodok #zmeny v roku 2021