Aké budú podmienky a sumy trinástej penzie po novom

, 07.10.2020 08:00
manželia, seniori, penzisti, radosť
Ilustračné foto. Autor:

Kto má nárok na trinásty dôchodok? A aká bude výška toho vášho?

 • maximálna suma 13. dôchodku by mala byť 300 eur a dostanú ju tí poberatelia dôchodkových dávok, ktorých suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov, ktoré zakladajú nárok na 13. penziu, je najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, v súčasnosti 214,83 eura.
 • ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je vyšší ako suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, suma 13. dôchodku sa určuje podľa vzorca. So stúpajúcou výškou dôchodku, resp. úhrnu súm dôchodkov sa výška 13. dôchodku lineárne znižuje, pričom sa navrhuje garantovať minimálnu sumu 13. dôchodku vo výške najmenej 50 eur.
 • do úhrnu dôchodkov sa navrhujú započítavať aj dôchodky vyplácané z cudziny, výsluhové dôchodky, dôchodky vyplácané zo starobného dôchodkového sporenia, vyrovnávací príplatok a dávka vyplácaná z cudziny, ktorá je obdobná vyrovnávaciemu príplatku.
 • vyplácať ho bude Sociálna poisťovňa, príslušný útvar sociálneho zabezpečenia podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia v závislosti od toho, kto vypláca dôchodok, ku ktorému sa 13. dôchodok poskytuje. V prípade, ak poberateľovi dôchodku vypláca dôchodok súčasne Sociálna poisťovňa aj úrad, navrhuje sa, aby sa 13. dôchodok poskytol k dôchodku, ktorý je najvyšší. Ak je suma dôchodkov rovnaká, 13. dôchodok poskytne Sociálna poisťovňa.

Vzorec, podľa ktorého si jednoducho vypočítate výšku vašej 13. penzie:

ak D ≤ ŽM (pásmo 1) 300
   
ak D > ŽM (pásmo 2) max {300 – 0,36*(D – ŽM); 50}

pričom: TD je suma 13. dôchodku, D je výška dôchodkových príjmov, ŽM je suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu

 • 13. dôchodok by mal mať charakter štátnej sociálnej dávky.
 • nárok naň budú mať poberatelia starobného, predčasného, invalidného, sociálneho, vdovského a vdoveckého alebo sirotského dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou a poberatelia vybraných dôchodkov vyplácaných príslušným orgánom výsluhového zabezpečenia.
 • vzhľadom na charakter 13. dôchodku, ktorý nepodlieha exekučnému konaniu, sa navrhuje, aby sa 13. dôchodok nezlučoval s dôchodkom, s ktorým sa vypláca.
 • v prípade poberania dvoch alebo viacerých dôchodkov, teda tých, ktoré sa vyplácajú v súbehu sa navrhuje, aby sa vyplácal len jeden 13. dôchodok. Navrhuje sa, aby 13. dôchodok bol vyplatený v deň splatnosti dôchodku v novembri príslušného kalendárneho roka poberateľom uvedených dôchodkov.
 • navrhuje sa, aby 13. dôchodok, ktorý bol vyplatený neprávom alebo vo vyššej sume ako patril, bol poberateľ dôchodku povinný vrátiť. Navrhuje sa, aby nárok na jeho vrátenie zanikol uplynutím jedného roka odo dňa, keď Sociálna poisťovňa alebo úrad túto skutočnosť zistili, najneskôr uplynutím troch rokov odo dňa neoprávnenej výplaty 13. dôchodku. Navrhuje sa, aby sa na vymáhanie pohľadávky na 13. dôchodku, vzťahovali ustanovenia všeobecného predpisu o sociálnom poistení upravujúce konanie vo veciach vymáhania pohľadávok. Zároveň sa navrhuje, aby 13. dôchodok, ktorý bol vyplatený neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril, Sociálna poisťovňa alebo úrad zúčtovali s vyplácaným dôchodkom. Znížená suma vyplácaného dôchodku v úhrne s inými dávkami vyplácanými podľa osobitných predpisov nesmie byť nižšia ako suma, ktorú nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia.
Porovnanie súm vianočného príspevku v roku 2019 a 13. dôchodku v roku 2020
Dôchodok (v eurách) vianočný príspevok v 2019 (v eurách)* 13. dôchodok v roku 2020 (v eurách) rozdiel (v eurách)
do 214,82 200 300 100
300 169,34 269,34 100
400 133,34 233,34 100
500 71,86 197,34 125,48
600 35,86 161,34 125,48
700 10 125,34 115,34
800 0 89,34 89,34
900 0 53,34 53,34
950 0 50 50
Zdroj: MPSVR SR  
*vzorec na výpočet VP v roku 2019 sa použije aj na 13. dôchodky v roku 2020  
 • v prípade dôchodkov vyplácaných z cudziny a dávky vyplácanej z cudziny, ktorá je obdobná vyrovnávaciemu príplatku, sa navrhuje, aby jeho poberateľ mesačnú sumu naposledy vyplateného dôchodku a dávky oznámil najneskôr do 31. augusta kalendárneho roka príslušnému orgánu spôsobom ním určeným.
 • v súvislosti s dĺžkou trvania legislatívneho procesu predkladaného návrhu zákona sa navrhuje upraviť lehoty súvisiace s poskytovaním 13. dôchodku tak, aby bol v roku 2020 vyplatený v decembrovej splátke dôchodku. Posun lehôt sa týka aj lehoty na splnenie povinnosti poberateľov zahraničných dôchodkov a poberateľov dávky vyplácanej z cudziny, ktorá je obdobná vyrovnávaciemu príplatku oznámiť príslušnému orgánu verejnej správy, ktorý 13. dôchodok priznáva, sumu aktuálne poberanej dôchodkovej dávky zo zahraničia, ktorá trvá do 15. novembra 2020. Vzhľadom na posunutie uvedenej povinnosti sa navrhuje uplatniť na prepočet zahraničného dôchodku a dávky vyplácanej z cudziny, ktorá je obdobná vyrovnávaciemu príplatku do meny euro výmenný kurz aktuálne platný v deň nasledujúci po poslednom dni lehoty na splnenie oznamovacej povinnosti o výške zahraničného dôchodku dôchodcu, t. j. 16. novembra 2020.
 • zavedením 13. dôchodku ako štátnej sociálnej dávky, ktorým zároveň dochádza k zrušeniu 13. dôchodku ako dávky sociálneho poistenia (dôchodkovej dávky) sa dotknuté ustanovenia exekučného poriadku stanú nadbytočné. Vzhľadom na navrhovanú povahu 13. dôchodku (nepôjde o príjem, ktorý nahrádza odmenu za prácu) je automaticky vylúčený z príjmov, ktoré môžu byť predmetom zrážok pri výkone exekúcie.
 • Vládny návrh zákona zavádza poskytovanie trinásteho dôchodku s tým, že vzorec na výpočet sumy je navrhnutý tak, aby boli sumy navýšené v porovnaní s prípadným uplatnením mechanizmu vianočného príspevku z roku 2019 a bol vyplatený všetkým dôchodcom.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

0 debata debata
Viac na túto tému: #trináste dôchodky