Zľavy pre dôchodcov: Vlaky, diaľnice a lieky

Ako vybaviť preukaz na vlakovú dopravu zadarmo? Ako požiadať o oslobodenie od platenia za diaľničnú známku? A ktorý limit doplatku na lieky sa vás týka?

15.10.2020 08:00
manželia, seniori, dôchodcovia Foto:
Zákon presne definuje podmienky, za akých zdravotná poisťovňa uhradí doplatky za lieky.
debata (3)

Vlaky zadarmo? S preukazom

Dôchodcovia vo veku menej ako 62 rokov

  • nutná bezplatná registrácia
  • nárok na bezplatnú prepravu získali poberatelia starobného, predčasného, sirotského, vdovského, vdoveckého, invalidného, dôchodku manželky či sociálneho dôchodku a poberatelia sociálneho výsluhového dôchodku
  • na registráciu a získanie preukazu je okrem preukazu totožnosti potrebné aj potvrdenie o výplate dôchodkových dávok nie staršie ako 30 dní a fotografia (2 × 3 cm). V pokladnici ZSSK zákazník získa preukaz pre poberateľa dôchodku do 62 rokov. Platnosť preukazu je obmedzená na 12 mesiacov alebo menej podľa platnosti ohraničenej Sociálnou poisťovňou
  • vo vlaku sa cestujúci preukazuje preukazom s fotografiou vydaným pri registrácii. Okrem toho je potrebné zabezpečiť si cestovný lístok na bezplatnú prepravu do cieľovej stanice

Seniori vo veku 62 a viac rokov

  • nutná bezplatná registrácia
  • stačí, ak v pokladnici predložia občiansky preukaz a fotografiu (2 × 3 cm)
  • pri kontrole sa preukazujú preukazom pre zákazníka a cestovným lístkom na bezplatnú prepravu
Viac informácií na Slovakrail.sk

Ako čo najrýchlejšie získate potvrdenie o dôchodku pre železnice

Pre bezplatné cestovanie vlakom je potrebné železničnej spoločnosti predložiť potvrdenie o poberaní dôchodku, nie však o sume poberaného dôchodku. Takéto potvrdenie vyhotoví Sociálna poisťovňa vždy na počkanie, nie je preto potrebné žiadať potvrdenie listom prostredníctvom pošty, lebo ide o zdĺhavú formu.

Najrýchlejšie potvrdenie o poberaní dôchodku získa penzista návštevou ktorejkoľvek pobočky Sociálnej poisťovne alebo kontaktovaním informačno-poradenského centra ústredia. Potvrdenie je tiež možné žiadať telefonicky na bezplatnej linke Sociálnej poisťovne 0800 123 123; elektronicky prostredníctvom formulára pre otázky na webovej stránke www.socpoist.sk, prípadne prostredníctvom elektronickej adresy podatelna@socpoist.sk. V takomto prípade bude potvrdenie zaslané dôchodcovi na adresu domov do troch dní.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Zdravotné postihnutie a diaľnice

Každý, kto je držiteľom parkovacieho preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, môže požiadať o oslobodenie od platenia úhrady za diaľničnú známku. Postup pri podaní žiadosti nájdete priamo na stránke www.eznamka.sk v časti žiadosti, podnety, reklamácie.

Ako si vybavím oslobodenie od úhrady elektronickej diaľničnej známky pre ŤZP?

Ak ste držiteľom parkovacieho preukazu ŤZP, registrácia oslobodenia od úhrady elektronickej diaľničnej známky (eDZ) je možná elektronicky na webovej stránke www.eznamka.sk. V časti Podať žiadosť, podnet, reklamáciu si v rolete vyberiete Žiadosť a následne zvolíte Žiadosť o oslobodenie vozidla.

K dispozícii je aj Zákaznícka linka: +421 2 32 777 777, ktorá poskytuje komplexné informácie o povinnosti uhradiť eDZ a o výške eDZ za užívanie vymedzených úsekov ciest na Slovensku. Zákaznícka linka, okrem vyššie uvedených informácií, poskytuje aj bezplatnú službu overenia obdobia platnosti uhradenej eDZ, opakované odoslanie potvrdenia o úhrade eDZ, ako aj príjem reklamácií, sťažností a podnetov od motoristov.

Ako dlho oslobodenie od úhrady elektronickej diaľničnej známky pre ŤZP platí?

Oslobodenie od úhrady elektronickej diaľničnej známky, ak ste držiteľom parkovacieho preukazu ŤZP a ste zaregistrovaný, platí po dobu platnosti parkovacieho preukazu ŤZP, resp. ak by nastala zmena v platnej legislatíve.

V prípade už registrovaného vozidla platí, že ak sa zmenia podstatné údaje požadované zákonom (číslo parkovacieho preukazu, evidenčné číslo vozidla, bydlisko, číslo OP, príp. iné) je potrebné podať novú žiadosť o oslobodenie od úhrady.

Môžem jazdiť po diaľnici s vozidlom oslobodeným od úhrady elektronickej diaľničnej známky aj vtedy, ak sa vo vozidle nenachádza osoba ŤZP?

Spoplatnené diaľnice môžete po registrácii vozidla využívať aj vtedy, ak vo vozidle nesedí držiteľ parkovacieho preukazu ŤZP. Podmienkou však je, aby toto vozidlo bolo riadne zaregistrované ako oslobodené od úhrady elektronickej diaľničnej známky.

Ilustračné foto.

Lieky: Týka sa vás limit doplatku 12 alebo 30 eur?

Limit vo výške 12 eur sa vzťahuje na: poistenca, ktorý je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP alebo ŤZP so sprievodcom, poberateľov invalidného alebo invalidného výsluhového dôchodku, poistenca, ktorý je invalidný a nevznikol mu nárok na invalidný dôchodok.

Limit vo výške 30 eur sa vzťahuje na: poberateľov starobného dôchodku, dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov vo veku ustanovenom na vznik nároku na starobný dôchodok, poberateľov dôchodku z iného členského štátu Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu, Švajčiarska – ak nie je takáto osoba poistená v tomto členskom štáte, nie je poberateľom dôchodku z tretieho štátu, poistenca, ktorý dovŕšil dôchodkový vek a nevznikol mu nárok na starobný dôchodok, poistenca, ktorý je poberateľom predčasného dôchodku a nevznikol mu nárok na starobný dôchodok.

Limit spoluúčasti je suma, ktorou sa poistenec spolupodieľa na úhrade lieku, dietetickej potraviny a zdravotníckej pomôcky hradenej z verejného zdravotného poistenia. To znamená, že ak úhrnná výška úhrad poistenca za doplatky za lieky, za dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky prekročí v kalendárnom štvrťroku limit spoluúčasti (tzv. ochranný limit) 12 eur, 30 eur, 10 eur alebo 0 eur, zdravotná poisťovňa mu uhradí sumu, o ktorú bol limit spoluúčasti prekročený. Zákon presne definuje podmienky, za akých zdravotná poisťovňa uhradí doplatky za lieky.

Do úhrnnej výšky úhrad poistenca sa započítavajú doplatky poistenca za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia vo výške prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek, najlacnejšiu náhradnú zdravotnícku pomôcku a najlacnejšiu náhradnú dietetickú potravinu.

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #doplatky za lieky #ŤZP #vlaky zadarmo #diaľničná známka #doplatky na lieky