Otázky a odpovede o starobnom dôchodku: O koľko sa mi zníži penzia, ak idem do predčasnej penzie?

Je možné meniť výšku zrážky z dôchodku? Dá sa zmeniť spôsob výplaty dôchodku? Môže sa aj vdovský dôchodok zvýšiť na minimálny? Tretia desiatka otázok.

11.11.2020 06:00
ruka, ruky, podpis, ukazovanie, senior Foto:
Ak chcem ako dôchodca bezplatne cestovať vlakom, aké potvrdenie potrebujem?
debata

21. V akom prípade začne Sociálna poisťovňa vykonávať zrážky z dôchodku?

Sociálna poisťovňa je povinná zrážky z dôchodkových dávok vykonávať na základe doručeného príkazu na vykonávanie zrážok od orgánu, ktorý je oprávnený na nútený výkon rozhodnutia, pričom najčastejšie je týmto orgánom súdny exekútor. Nerozhoduje teda o samotnej exekučnej zrážke ani o jej výške, je len povinná vykonať zrážku z dôchodku na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

22. Dostane o začiatku exekúcie dôchodca oznámenie?

Samozrejme. Dôchodca dostane písomné oznámenie o začatí vykonávania exekučných zrážok z dôchodku, v ktorom je okrem iného uvedené, pre koho sa zrážky vykonávajú a v akej výške. Sociálna poisťovňa informuje povinného vždy aj vtedy, keď sa zmení výška zrážky, prípadne sa zrážanie z dôchodku zastavuje.

23. Je možné zníženie, resp. zvýšenie mesačnej exekučnej zrážky z dôchodku?

Exekučný poriadok pripúšťa možnosť vykonávania zrážok z dôchodku v nižšej sume, než je suma určená postupom uvedeným v tomto zákone (ak má povinný len jednu exekúciu). Ide o situáciu, keď sa oprávnený s povinným dohodne na tom, že sa uspokojí so zrážkami v nižšej sume. Uzatvorenie dohody o uspokojení so zrážkami v nižšej sume musí povinný aj oprávnený oznámiť exekútorovi.

Následne exekútor vyzve Sociálnu poisťovňu, aby zrážala z dôchodku povinného mesačne len sumu, s ktorou sa oprávnený uspokojí. Čiže ani o nižšej sume zrážky nerozhoduje sama Sociálna poisťovňa. Zrážky z dôchodku vo väčšom rozsahu, ako dovoľujú ustanovenia Exekučného poriadku, je prístupné vykonávať len v prípade, ak s tým povinný súhlasí. Povinnému v každom prípade musí byť z jeho dôchodku vyplatená suma, ktorú nie je možné postihnúť výkonom rozhodnutia.

24. O koľko sa mi zníži dôchodok, ak sa rozhodnem odísť do predčasnej penzie?

Predčasný dôchodok sa v porovnaní so starobným kráti o 0,5 % za každých začatých 30 dní od vzniku nároku na výplatu predčasného dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku. To znamená, že ak o predčasný dôchodok požiadate presne dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, skráti sa o 12,5 %. Ak oň požiadate napríklad presne rok pred dovŕšením dôchodkového veku, celkovo sa predčasný dôchodok skráti o 6,5 %.

25. Poberám invalidný dôchodok a v novembri dovŕšim dôchodkový vek. Ako mám postupovať?

Ak poberateľ invalidného dôchodku dovŕši dôchodkový vek, môže (ale nemusí) požiadať o starobný dôchodok, najlepšie prostredníctvom rezervačného systému v pobočke. K žiadosti prikladá už len doklady, ktoré neboli v minulosti priložené k žiadosti o invalidný dôchodok. Sociálna poisťovňa mu v zákonnej lehote 60 dní od spísania žiadosti vypočíta výšku starobného dôchodku, porovná ju s vyplácaným invalidným dôchodkom a bude mu vyplácať dôchodok, ktorý je vyšší. Pri rovnakej sume starobného a invalidného dôchodku bude Sociálna poisťovňa vyplácať dôchodok, ktorý si poistenec sám zvolí.

26. Valorizuje Sociálna poisťovňa dôchodky automaticky?

Dôchodkové dávky sa každý rok pravidelne valorizujú. Dôchodky sa zvyšujú automaticky bez toho, aby o to dôchodca musel požiadať. Dôchodky, ktoré sa vyplácajú k 31. decembru, sa zvýšia od 1. januára kalendárneho roka a dôchodky, ktoré sa priznávajú a začnú vyplácať počas kalendárneho roka, sa zvyšujú od dátumu priznania. Ak sa vypláca viacero dôchodkov, valorizácia patrí ku každému z nich.

27. Ak chcem ako dôchodca bezplatne cestovať vlakom, aké potvrdenie potrebujem?

Pre bezplatné cestovanie vlakom je potrebné železničnej spoločnosti predložiť potvrdenie o poberaní dôchodku, nie však o sume poberaného dôchodku. Takéto potvrdenie vyhotoví Sociálna poisťovňa vždy na počkanie. V štandardných podmienkach najrýchlejšie potvrdenie o poberaní dôchodku získate návštevou ktorejkoľvek pobočky alebo kontaktovaním Informačno-poradenského centra.

O potvrdenie o poberaní dôchodku je tiež možné žiadať telefonicky na bezplatnej linke 0800 123 123, elektronicky prostredníctvom formulára pre otázky na webovej stránke Sociálnej poisťovne, prípadne prostredníctvom elektronickej adresy podatelna@socpoist.sk. V takomto prípade bude potvrdenie zaslané dôchodcovi na adresu domov do troch dní.

28. Zvýši sa mi na minimálny dôchodok aj vdovský dôchodok?

Vdovský, vdovecký alebo sirotský dôchodok sa na minimálny dôchodok nezvyšujú. Ak zomrie poberateľ dôchodku, ktorému bol vyplácaný minimálny dôchodok, pozostalostné dôchodky sa budú určovať z pôvodného dôchodku bez zvýšenia na minimálny dôchodok.

29. Môžem si zmeniť spôsob výplaty dôchodku?

Spôsob výplaty dôchodku (či na účet v banke, alebo v hotovosti prostredníctvom pošty) si vždy volí každý poberateľ dôchodku sám tak, ako mu to vyhovuje. Robí tak pri spisovaní žiadosti, resp. spôsob výplaty si môže zmeniť aj počas poberania dôchodku. O zmenu z účtu na poštu stačí požiadať písomne listom a musí v ňom byť uvedené meno, priezvisko, rodné číslo a adresa dôchodcu a tiež z neho musí byť jasné, o akú zmenu výplaty dôchodku žiada.

List treba vlastnoručne podpísať. Ak chce dôchodca namiesto na poštu posielať dôchodok do banky alebo zmeniť si banku, odporúčame Sociálnej poisťovni doručiť vyplnené, podpísané a bankou potvrdené pomocné tlačivo Poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke. Toto tlačivo spĺňa všetky potrebné náležitosti k bezproblémovému vykonaniu zmeny v poukazovaní dôchodku na účet v banke.

30. Ako dlho trvá zmena spôsobu výplaty dôchodku?

Na zariadenie zmeny spôsobu výplaty dôchodku má Sociálna poisťovňa zákonnú lehotu, s ktorou treba rátať už pri rozhodovaní o zrušení bankového účtu, na ktorý sa má dôchodok posielať, alebo pri zmene banky. Trvá to zvyčajne dva až tri mesiace. Podľa zákona musí postupovať tak, aby bol dôchodok novým spôsobom vyplatený najneskôr od splátky dôchodku splatnej v treťom mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu spôsobu výplaty dôchodku doručená.

Sociálna poisťovňa žiadosti o zmenu v spôsobe výplaty vybavuje bezodkladne, pričom zákonom stanovená maximálna lehota na vykonanie zmeny v spôsobe poukazovania dôchodku vychádza z možnosti technológie spracovania výplaty dôchodkov. Ak penzista požiada o zmenu spôsobu poukazovania dôchodku z poukazovania na účet v banke na výplatu v hotovosti (alebo o poukazovanie na iný bankový účet), súčasne odporúčame, aby nezrušil svoj účet v banke skôr, kým sa táto zmena zrealizuje, čo mu Sociálna poisťovňa písomne oznámi.

Odpovede vypracoval: odbor komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovne

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #invalidný dôchodok #valorizácia #otázky a odpovede #exekúcie dôchodkov #zrážky z dôchodku