Dobrovoľné dôchodkové poistenie: Čo o ňom treba vedieť + príklady

Aké balíky dobrovoľného poistenia sú k dispozícii? Ako sa stať dobrovoľne poistenou osobou? Aká je výška dobrovoľného poistenia? Ukážeme vám na príkladoch.

16.11.2020 08:00
žena, blondínka, úsmev Foto:
Ak je dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba súčasne aj povinne poistená SZČO alebo je zamestnaná, poistné platí vždy prednostne z výkonu zárobkovej činnosti (teda ako SZČO alebo zamestnanec).
debata

Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba môže byť fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt.

Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba nemôže súčasne mať priznaný predčasný starobný dôchodok.

Obdobie dobrovoľného poistenia, keď si dobrovoľne poistená osoba riadne a včas platí poistné, sa zhodnocuje ako obdobie poistenia pri posudzovaní nároku na dávky zo Sociálnej poisťovne.

Balíky dobrovoľného poistenia

Záujemca si môže vybrať a využiť niektorý z balíkov dobrovoľného poistenia:
1. dobrovoľné nemocenské poistenie, dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti
2. dobrovoľné nemocenské poistenie a dobrovoľné dôchodkové poistenie
3. dobrovoľné dôchodkové poistenie
4. dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti

Dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti – túto kombináciu môže využiť tiež len SZČO, ktorá je povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistená (a to aj v prípade, ak má prerušené poistenie z dôvodu ošetrovania blízkeho príbuzného alebo z dôvodu nároku na rodičovský príspevok) a súčasne nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Niektoré osoby nemôžu využiť určité balíky dobrovoľného poistenia:

  • balíky č. 1 a 2 – nemôže ich využiť fyzická osoba, ktorá je zároveň aj povinne nemocensky poistená ako zamestnanec alebo ako SZČO,
  • balík číslo 3 – nemôže ho využiť osoba s priznaným predčasným starobným dôchodkom,
  • balíky číslo 1, 2, 4 a 5 – nemôže ich využiť osoba s priznaným starobným dôchodkom, predčasným starobným dôchodkom, invalidným dôchodkom s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a poberateľ akéhokoľvek invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Ako sa stať dobrovoľne poistenou osobou

Na dobrovoľné poistenie sa fyzická osoba prihlasuje prostredníctvom Registračného listu FO, ktorý vyplní ako prihlášku dobrovoľne poistenej osoby (DPO). Spolu s prihláškou pobočke Sociálnej poisťovne v mieste bydliska doručí aj vyhlásenie dobrovoľne poistenej osoby. V ňom okrem iného deklaruje, že k dátumu prihlásenia nie je povinne poistená v inom členskom štáte EÚ ani v Nórskom kráľovstve, Islandskej republike, Lichtenštajnskom kniežatstve, ani vo Švajčiarsku a že berie na vedomie všetky podmienky dobrovoľného poistenia.

Dobrovoľné poistenie vzniká najskôr dňom podania prihlášky a zaniká dňom odhlásenia z dobrovoľného poistenia, najskôr odo dňa podania odhlášky, teda nie je možné spätné prihlásenie ani odhlásenie z dobrovoľného poistenia.

Príklad:

Fyzická osoba, ktorá spĺňa zákonom stanovené podmienky, má záujem o komplexný balík dobrovoľného poistenia. Vyplní Registračný list FO – prihláška DPO a uvedie dátum vzniku nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti – 3. júl 2020. Prihlášku doručí osobne najneskôr 3. júla 2020. Dobrovoľné poistenie vznikne tejto osobe 3. júla 2020. Ak však prihlášku doručí osobne alebo zašle poštou až 6. júla 2020, napriek uvedenému dátumu jej dobrovoľné poistenie vznikne až 6. júla 2020.

Platenie poistného na dobrovoľné poistenie

Po podaní prihlášky na dobrovoľné poistenie pobočka Sociálnej poisťovne pridelí dobrovoľne poistenej osobe variabilný symbol, ktorý uvádza pri platení poistného. Okrem neho pri platení poistného správne uvedie aj špecifický symbol a číslo účtu pobočky. Poistné sa platí za predchádzajúci kalendárny mesiac – do 8. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Pri platbe poistného nepredpísaného rozhodnutím sa špecifický symbol uvádza v tvare mesiac a rok (napr. 122019). Ak dobrovoľne poistená osoba uhrádza poistné trvalým príkazom, uvádza špecifický symbol v tvare 88. Pri platbe poistného, ktoré je predpísané rozhodnutím, je špecifický symbol uvedený vo výrokovej časti rozhodnutia.

Dobrovoľne poistená osoba si sama určí vymeriavací základ, z ktorého bude platiť poistné na dobrovoľné poistenie podľa príslušných sadzieb poistného (s ohľadom na balík poistenia):

  • na nemocenské poistenie – 4,4 %
  • na starobné poistenie – 18 % (ak je sporiteľom v II. pilieri, Sociálna poisťovňa pošle 4,75 % príslušnej DSS)
  • na invalidné poistenie – 6 %
  • do rezervného fondu solidarity – 4,75 %
  • na poistenie v nezamestnanosti – 2 %

Vymeriavací základ nesmie byť nižší ako stanovený minimálny vymeriavací základ v danom roku a vyšší ako maximálny vymeriavací základ. Zároveň musí byť rovnaký pre všetky druhy poistenia vo vybranom balíku.

Príklad:

Fyzická osoba si pri prihlasovaní na komplexný balík dobrovoľného poistenia v roku 2020 určila vymeriavací základ 600 eur (Od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 je minimálny vymeriavací základ 506,50 eura a maximálny vymeriavací základ 7 091,00 eura). Z tohto vymeriavacieho základu si vypočíta 4,40 % na nemocenské poistenie (26,40 eura), 18 % na starobné poistenie (108 eur), 6 % na invalidné poistenie (36 eur), 4,75 % do rezervného fondu solidarity (28,50 eura) a 2 % na poistenie v nezamestnanosti (12 eur). To znamená, že táto dobrovoľne poistená osoba bude povinná platiť poistné na dobrovoľné poistenie v sume 210,90 eura mesačne.

Minimálny a maximálny vymeriavací základ sa menia vždy k 1. januáru kalendárneho roka. Ak dobrovoľne poistená osoba platí poistné z minimálneho vymeriavacieho základu, poistné za január zaplatí do 8. februára z nového minimálneho vymeriavacieho základu. Ak má trvalý príkaz v banke, je potrebné si ho včas zmeniť.

Na výpočet poistného pre dobrovoľne poistenú osobu možno použiť kalkulačku na výpočet poistného pre dobrovoľne poistenú osobu. Nájdete ju na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Zmena vymeriavacieho základu:

Dobrovoľne poistená osoba (DPO) si môže zmeniť vymeriavací základ najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od posledného určenia vymeriavacieho základu. Ak DPO zmení vymeriavací základ, poistné sa platí zo zmeneného vymeriavacieho základu od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zmenu vymeriavacieho základu písomne oznámila Sociálnej poisťovni.

Príklad:

Fyzická osoba podala prihlášku na dobrovoľné dôchodkové poistenie 15. marca 2020. Dobrovoľné dôchodkové poistenie jej vzniklo dňom podania prihlášky, t. j. 15. marca 2020. Vymeriavací základ na platenie poistného na dobrovoľné dôchodkové poistenie si určila v sume 600 eur. Plynutie šesťmesačnej lehoty sa počíta od 15. marca 2020. Oznámiť zmenu vymeriavacieho základu môže najskôr 16. septembra 2020 a platiť poistné na dobrovoľné dôchodkové poistenie zo zmeneného vymeriavacieho základu môže začať najskôr od 1. októbra 2020.

Táto dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba od 1. októbra 2020 platí už poistné zo zmeneného vymeriavacieho základu 1 000 eur. Platiť z opätovne zmeneného vymeriavacieho základu môže začať najskôr od 1. apríla 2021 za predpokladu, že najskôr 17. marca 2021 a najneskôr 31. marca 2021 písomne oznámi pobočke zmenu vymeriavacieho základu.

Platenie poistného pri súbehu dobrovoľného poistenia a živnosti alebo zamestnania

Ak je dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba súčasne aj povinne poistená SZČO alebo je zamestnaná, poistné platí vždy prednostne z výkonu zárobkovej činnosti (teda ako SZČO alebo zamestnanec). Ako dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba potom platí poistné z rozdielu medzi maximálnym vymeriavacím základom a hrubým príjmom zo závislej činnosti, ktorý je vymeriavacím základom zamestnanca alebo vymeriavacím základom SZČO.

Napríklad ak sa vymeriavací základ zamestnanca rovná maximálnemu vymeriavaciemu základu (alebo ho prevyšuje), potom ako dobrovoľne poistená osoba neplatí poistné na dôchodkové poistenie. Platí len poistné do rezervného fondu solidarity, ktoré platí dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba vždy (najviac z maximálneho vymeriavacieho základu).

Príklady

Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba (DDPO) si v roku 2020 určila na dobrovoľné poistenie maximálny vymeriavací základ, a teda má povinnosť platiť poistné z maximálneho vymeriavacieho základu (7 091,00 eura). Ako zamestnanec má príjem 3 500 eur – z tejto sumy platí poistné zamestnanec a zamestnávateľ. Ako DDPO zaplatí takáto osoba poistné na starobné a invalidné poistenie zo sumy 3 591,00 eur (7 091,00 – 3 500) a do rezervného fondu solidarity zo sumy 7 091,00 eura.

Ak poistenec vykonáva viacero zárobkových činností (napr. ako zamestnanec a súčasne aj ako povinne poistená SZČO) a je dobrovoľne poistenou osobou (podľa zákonom stanovených možností), poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti sa platí vždy prednostne z výkonu viacerých zárobkových činností.

Povinne poistená SZČO, ktorá je zároveň povinne poistená aj ako zamestnanec (nemocensky, dôchodkovo a v nezamestnanosti) sa od 1. augusta 2020 prihlásila na dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti. Ako dobrovoľne poistená osoba (DPO) si na platenie poistného určila maximálny vymeriavací základ, t. j. 7 091,00 eura.

Ako povinne poistený zamestnanec má za august 2020 vymeriavací základ v sume 500 eur, ako povinne poistená SZČO má vymeriavací základ v sume 2 500 eur.

Ako zamestnanec zaplatí za august 2020 poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie a na invalidné poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti zo sumy 500 eur.

Ako povinne poistená SZČO zaplatí poistné na nemocenské poistenie, na starobné poistenie a na invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity zo sumy 2 500 eur.

Ako DPO zaplatí takáto osoba poistné na starobné poistenie a invalidné poistenie zo sumy 4 091 eur (7 091 – 500 – 2 500), poistné do rezervného fondu solidarity zo sumy 4 591 eur (7 091 – 2 500) a poistné na poistenie v nezamestnanosti zo sumy 6 591 eur (7 091 – 500).

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zvýšenie dôchodku #dobrovoľne poistená osoba #dobrovoľné dôchodkové poistenie #zvýšenie penzie