Aké budú sumy minimálnej penzie na budúci rok?

Aké budú sumy minimálnej penzie budúci rok? Po koľkých odpracovaných rokoch na ňu máte nárok? Čo ak máte dôchodok nižší než minimálny? Ukážeme vám na príkladoch.

10.12.2020 08:00
dôchodkyňa, penzistka, rozmýšľanie, okuliare Foto:
Za 30 rokov kvalifikovaného obdobia patrí minimálny dôchodok 334,30 eura mesačne
debata (3)
 • Účelom minimálneho dôchodku je poistencovi zabezpečiť dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. O priznanie minimálneho dôchodku netreba žiadať. O nároku na zvýšenie penzie na minimálny dôchodok rozhodne Sociálna poisťovňa z vlastnej iniciatívy. Dôchodcovia, ktorí naň majú nárok, o tom dostanú písomné rozhodnutie.
 • Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má poberateľ starobného (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný dôchodok) alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Aká bude výška minimálneho dôchodku Do celkového dôchodkového príjmu sa zahŕňajú

 • starobný alebo invalidný dôchodok,
 • vdovský alebo vdovecký dôchodok,
 • výsluhový dôchodok,
 • invalidný výsluhový dôchodok,
 • vdovský alebo vdovecký výsluhový dôchodok,
 • čiastočný invalidný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení,
 • vdovský alebo vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok z II. piliera
 • dôchodok z cudziny, ak je obdobný niektorému z vyššie uvedených dôchodkov.

Kedy ho dostanete: dôchodca splní podmienky, ak získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, suma všetkých jeho dôchodkových príjmov je nižšia ako minimálny dôchodok (napr. súčet starobného a vdoveckého dôchodku je 250 eur mesačne) a požiadal o priznanie všetkých penzií, na ktoré by mohol mať nárok (napr. poberateľka starobného dôchodku – vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).

Čo je kvalifikované obdobie? Kvalifikovaným obdobím je obdobie dôchodkového poistenia získané pred 1. januárom 1993 (započítajú sa všetky dni dôchodkového poistenia), od 1. januára 1993 (započítajú sa len dni získané v roku, za ktorý patrí osobný mzdový bod najmenej v hodnote 0,241, teda ročný príjem bol najmenej 24,1% priemernej mzdy).

Za 30 rokov kvalifikovaného obdobia patrí minimálny dôchodok 334,30 eura mesačne

Za každý ďalší rok kvalifikovaného obdobia nad základnú hranicu 30 rokov sa minimálny dôchodok zvýši:

 • o 2 % sumy životného minima za 31. až 39. rok kvalifikovaného obdobia a
 • o 3 % sumy životného minima za 40. a ďalší rok kvalifikovaného obdobia.

Maximálnu výšku minimálneho dôchodku zákon nestanovuje.

Pri invalidnom dôchodku sa do celkového dôchodkového príjmu zahŕňa aj starobný a predčasný starobný dôchodok z II. piliera.

Aké budú sumy minimálneho dôchodku
Obdobie dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku v rokoch Suma minimálneho dôchodku (v eurách)
30 334,30
31 338,50
32 342,70
33 347,00
34 351,20
35 355,40
36 359,60
37 363,80
38 368,00
39 372,20
40 378,50
41 384,80
42 391,10
43 397,40
44 403,70
45 410,00
46 416,30
47 422,60
48 428,90
49 435,20
50 441,50
51 447,80
52 454,20
53 460,50
54 466,80
55 473,10
56 479,40
57 485,70
58 492,00
59 498,30
60 504,60
61 510,90
62 517,20
63 523,50
Zdroj: Novela Zákona o sociálnom poistení
 • V priebehu roku 2019 boli prijaté právne úpravy, ktorými sa s účinnosťou od 1. januára 2020 naviazala suma minimálneho dôchodku na priemernú mzdu v hospodárstve a upustilo sa od zohľadňovania výlučne tzv. kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia (t. j. rokov dôchodkového poistenia s priemerným zárobkom najmenej na úrovni 24,1 % priemernej mzdy v hospodárstve.
 • Uvedené zmeny však spôsobili významné narušenie princípu zásluhovosti v dôchodkovom poistení, ako aj samotného účelu zavedenia minimálneho dôchodku, t. j. zabezpečiť poistencovi dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi.
 • Opätovne sa zavádza podmienka tzv. kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia, t. j. rokov, v ktorých poistenec získal osobný mzdový bod najmenej na úrovni 0,241.
 • Zmena zákona má negatívny vplyv na poberateľov minimálnych dôchodkov. Priemerný pokles doplatku do minimálneho dôchodku sa u dotknutej skupiny osôb odhaduje na úrovni 22,70 eura v roku 2021, na úrovni 27,10 eura v roku 2022 a na úrovni 34,30 eura v roku 2023. Počet dotknutých poberateľov minimálneho dôchodku sa v roku 2021 odhaduje na úrovni približne 216-tisíc ľudí; v roku 2022 približne 234-tisíc a v roku 2023 približne 251-tisíc ľudí.

Zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok

Podmienkou zvýšenia dôchodku na minimálny dôchodok je, že výška celkového dôchodkového príjmu poberateľa dôchodku je nižšia ako minimálny dôchodok. Zvýšenie sa určí ako rozdiel medzi minimálnym dôchodkom a vyplácaným dôchodkom, respektíve celkovým dôchodkovým príjmom poberateľa dôchodku:

Zvýšenie dôchodku = výška minimálneho dôchodku – celkový dôchodkový príjem

Príklad:

Pánovi Jurajovi Sociálna poisťovňa vypočítala dôchodok 245,60 eura mesačne, získal 40 rokov obdobia dôchodkového poistenia. Minimálny dôchodok je 378,50 eura mesačne. Nemá žiadne iné dôchodkové príjmy, preto mu Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok o 132,90 eura (378,50 – 245,60 = 132,90 eura) na minimálny dôchodok 378,50 eura mesačne.

Pozostalostné dôchodky: Vdovský, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok sa nebudú zvyšovať na minimálny dôchodok. Ak zomrie poberateľ dôchodku zvýšeného na minimálny dôchodok, pozostalostné dôchodky sa budú určovať z dôchodku bez zvýšenia na minimálny dôchodok.

Valorizácia penzijného minima

Dôchodok vyplácaný po dovŕšení dôchodkového veku upravený na sumu minimálneho dôchodku sa zvyšuje tak, že suma zvýšenia sa pripočíta k sume dôchodku nezvýšenej na sumu minimálneho dôchodku. Po zvýšení sumy starobného alebo invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku sa vždy od januára znovu prehodnotí nárok na zvýšenie starobného alebo invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku na sumu minimálneho dôchodku.

Suma zvýšenia sa pripočíta k pôvodne priznanému dôchodku nezvýšenému na minimálny dôchodok. Po zvýšení pôvodne priznaného dôchodku sa následne opäť prehodnotí nárok na jeho zvýšenie na minimálny dôchodok. Ak po zvýšení dôchodku (bez zvýšenia na minimálny dôchodok) je penzia: nižšia ako suma minimálneho dôchodku platná od 1. 1. daného roku, dôchodok sa zvýši na sumu minimálneho platnú od 1. 1. daného roku, vyššia ako suma minimálneho dôchodku platná od 1. 1. daného roku, nárok na minimálny dôchodok zanikne – vypláca sa vyšší dôchodok.

Príklad:

Starobný dôchodok za 42 odpracovaných rokov 295,00 eur
Zvýšenie dôchodku na hranicu zákonom garantovaného minimálneho dôchodkového príjmu 96,10 eura
Starobný dôchodok zvýšený na sumu minimálneho dôchodku 391,10 eura
Zvýšenie od 1. januára 2021
zvýšenie o 2,6 % zo sumy 295,00 eura 7,70 eura mesačne
zvýšenie o pevnú sumu 9,40 eura mesačne
Starobný dôchodok sa zvýši o 9,40 eura mesačne na sumu 302,70 eura (295,00 + 9,40)

Znovuposúdenie nároku na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku 302,70 eura < 391,10 eura

Od 1. januára 2021
Starobný dôchodok (určený z vymeriavacích základov poistenca) 302,70 eura
Zvýšenie dôchodku na hranicu garantovaného minimálneho dôchodku 88,40 eura
Tomuto penzistovi sa bude aj naďalej vyplácať starobný dôchodok zvýšený na sumu minimálneho 391,10 eura

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #minimálny dôchodok #minimálna penzia