Dávky v núdzi dostane penzista, ak nemá nárok na minimum

, 11.12.2020 10:00
penzista, senior, peniaze, bankovka, euro
Jednou z dávok je príspevok na bývanie, ktorý pre jednočlennú domácnosť dosahuje výšku 57,20 eura mesačne. Autor:

Niektorí penzisti s nízkym dôchodkom nespĺňajú podmienky na priznanie minimálneho dôchodku a spadajú do systému dávok v hmotnej núdzi. Zákon ustanovuje, ktorý príjem sa pri posudzovaní a poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi považuje za príjem a v akej výške.

 • Na základe písomnej žiadosti a dokladov preukazujúcich rodinné, príjmové, bytové a majetkové pomery, úrad posúdi, na akú dávku a príspevky spĺňa rodina nárok a rozhodne o výške pomoci v hmotnej núdzi. Suma pomoci v hmotnej núdzi sa určí ako rozdiel medzi úhrnom súm nárokov uvedených v zákone a úhrnom súm príjmu členov domácnosti. Nárok na ochranný príspevok vznikne občanovi v hmotnej núdzi vtedy, ak dosiahol vek potrebný na nárok na starobný dôchodok alebo ak je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.
 • Nárok na pomoc v núdzi sa uplatňuje podaním písomnej žiadosti na úrade práce v mieste trvalého pobytu žiadateľa alebo podaním žiadosti elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom.
 • Za majetok sa nepovažuje len jedno auto v domácnosti, ktorého držiteľom alebo vlastníkom je člen domácnosti a ktorého hodnota podľa odborného stanoviska vyhotoveného znalcom alebo podľa dokladu o kúpe motorového vozidla vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj alebo distribúcia motorových vozidiel, nie je vyššia ako 35-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu alebo ktoré je staršie ako 10 rokov.
 • Žiadateľ o pomoc k posúdeniu nároku na pomoc v hmotnej núdzi je povinný predložiť odborné stanovisko vyhotovené znalcom alebo doklad o kúpe motorového vozidla vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj alebo distribúcia motorových vozidiel.

Ako sa posudzuje hmotná núdza

 • zisťuje sa posúdením príjmu, majetku a možnosti uplatnenia nárokov členov domácnosti. Možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou sa neskúma, ak ide o osobu, ktorá dosiahla vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %, osobne, každodenne a riadne sa stará o osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie
 • možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem predajom majetku alebo prenájmom majetku sa neskúma, ak ide o

  a) nehnuteľnosť, ktorú užíva domácnosť na primerané trvalé bývanie; na primeranosť trvalého bývania sa neprihliada, ak všetci členovia domácnosti dovŕšili dôchodkový vek,

  b) poľnohospodársku pôdu a lesnú pôdu, ktorú užíva domácnosť pre svoju potrebu,

  c) hnuteľnú vec, ktorá nepodlieha exekúcii alebo na ktorú sa poskytla jednorazová dávka, dotácia na podporu humanitárnej pomoci alebo peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia

Čo je pomocou v núdzi

a) dávka v hmotnej núdzi

b) ochranný príspevok,

c) príspevok na bývanie

Dávka je určená na zabezpečenie základných životných podmienok a je ňou
66,30 eura mesačne, ak ide o jednotlivca
126,20 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
115,30 eura mesačne, ak ide o dvojicu bez detí,
172,60 eura mesačne, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
184,30 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi,
232,60 eura mesačne, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi.

Ochranný príspevok: je určený na zabezpečenie osobných výdavkov člena domácnosti, ktorý nemá možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou. Vypláca sa za každého člena domácnosti v sume 67,90 eura

Príspevok na bývanie: je určený na čiastočnú úhradu nákladov spojených s bývaním. Výška príspevku je 57,20 eura mesačne, ak ide o domácnosť s jedným členom domácnosti; 91,40 eura mesačne, ak ide o domácnosť s viacerými členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu viacerými nájomcami.

Zmena od januára 2021: dávka v hmotnej núdzi – jednotlivec bez detí (67,80), jednotlivec s dieťaťom 1 až 4 (129,00), jednotlivec s dieťaťom 5 a viac (188,40), dvojica bez detí (117,80), dvojica s dieťaťom 1 až 4 (176,40), dvojica s dieťaťom 5 a viac (237,70), ochranný príspevok (69,40), príspevok na bývanie jedna osoba (58,50), dve a viac osôb (93,40)

Zdroj: upsvar

Pomoc v núdzi by sa mala meniť

Vláda by mala zmeniť súčasné nastavenie pomoci v hmotnej núdzi. Tá by mala viac zohľadňovať finančné náklady sociálne odkázaných domácností. Uvádza sa to v dokumente Moderné a úspešné Slovensko, ktorý zverejnil rezort financií SR.

"Upraví sa pomoc v hmotnej núdzi tak, aby so zachovaním princípov solidarity a zásluhovosti reflektovala viac na finančné náklady domácností v hmotnej núdzi. Jednou možnosťou je naviazať maximálnu výšku nárokov v systéme pomoci v núdzi pre rodiny s deťmi spolu s prídavkom na dieťa na ekvivalent životného minima jednotlivca bez detí, zohľadňujúc veľkosť a zloženie domácnosti,“ píše sa v dokumente.

Príspevok na nezaopatrené dieťa sa rozšíri o deti, ktoré sú v predškolských zariadeniach a na stredných školách. Zavedie sa vyšší aktivačný príspevok pre ľudí zúčastňujúcich sa na vzdelávaní (vo vymedzenom okruhu na dodržanie minimálnej kvality) alebo si zvyšujúcich kvalifikáciu ako pre účastníkov aktivačných prác.

S cieľom znižovania energetickej chudoby sa upravia podmienky poskytovania príspevku na bývanie. Príspevok bude vyňatý zo systému pomoci v hmotnej núdzi a zmenia sa kritériá nároku s cieľom rozšíriť jeho dostupnosť pre širšie skupiny obyvateľstva. Výška príspevku bude zohľadňovať veľkosť a zloženie domácnosti ako aj reálne náklady spojené s bývaním (možné prepojenie s investíciami do zatepľovania a do kotlov). V rokoch 2021 až 2024 si majú tieto zmeny vyžiadať 286 miliónov eur.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo. Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#minimálna penzia #dávka v hmotnej núdzi
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku