Aké doklady potrebujete k jednotlivým penziám

Aj keď pobočky Sociálnej poisťovne fungujú do 7. februára v "červenom” režime, ak potrebujete vybaviť niektorý druh penzie, doklady si musíte pripraviť aj tak. Aké?

, 27.01.2021 08:00
žena, penzistka, rozmýšľanie, kalkulačka, papiere Foto:
Ilustračné foto.
debata

Pobočky fungujú v prísnom covid režime. Na preberanie dokumentov a zásielok slúži schránka pri vstupe do pobočky.

Klientske centrum nie je pre verejnosť otvorené, ale klienti majú možnosť konzultovať svoje záležitosti s vybranými zamestnancami pobočky (napr. podpisovanie žiadosti o dôchodok).

Úradné hodiny „červenej pobočky“ sú upravené nasledovne: pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 8. do 11. hodiny, v stredu od 8. do 16. hodiny.

Konanie o priznanie dôchodku sa začína na základe písomnej žiadosti. Žiadosť o jeho priznanie s poistencom spíšu zamestnanci pobočky Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu. Termín spísania žiadosti je možné dohodnúť na pobočke vopred.

Na spísanie žiadosti o priznanie penzie je potrebné predložiť: doklad o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom, a podobne) alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené, vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou, rodné listy detí, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku aj úmrtný list alebo výpis z matriky; ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takéhoto obdobia, rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ktorému bol dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu. Aby nárok na dôchodok, o ktorého priznanie sa žiada, mohol byť Sociálnou poisťovňou posúdený čo najrýchlejšie, je potrebné údaje uvedené v žiadosti preukázať hodnovernými dokladmi. Žiadosť nedoložená potrebnými dokladmi si vyžaduje dodatočné zisťovanie chýbajúcich údajov, čo má spravidla za následok, že o žiadosti nie je možné včas rozhodnúť.

K žiadosti o dôchodok sú potrebné aj tieto doklady: potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých ste boli evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001, poberali podporu v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003, hodnoverný doklad (najmä evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu), z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie, potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovensko nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení. Okrem už uvedených dokladov sú potrebné aj ďalšie doklady, a to podľa toho, o preukázanie ktorých skutočností ide.

Žiadosť na základe hodnoverných dokladov a vášho vyhlásenia spisuje zamestnanec pobočky. Svojím podpisom potvrdíte správnosť všetkých údajov v žiadosti. V prípade nejasností vám zamestnanci pobočky v rámci poradenskej a konzultačnej činnosti odpovedia na otázky.

Aké potvrdenia budete ešte potrebovať

V súvislosti so starobným, predčasným starobným a invalidným dôchodkom platí, že ak má žiadateľ z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti nárok na nemocenské alebo nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, je vhodné o priznanie dôchodku požiadať až vtedy, keď už je známy deň zániku nároku na uvedené dávky, pretože bez určenia tohto dňa nie je možné určiť deň priznania a sumu dôchodku, a tým ani rozhodnúť o jeho priznaní.

Predčasný starobný dôchodok

Ku dňu, od ktorého žiadate priznať dôchodok, musíte ukončiť aj dôchodkové poistenie (zamestnanie). Ak dôchodkové poistenie trvá ďalej, nárok na predčasný starobný dôchodok vám nevznikne. Žiadosť možno podať v kalendárnom roku len dvakrát.

Vdovský a vdovecký dôchodok

Za zomretého predkladá vyššie uvedené doklady pozostalá osoba. V žiadosti sa uvádzajú aj identifikačné údaje zomretej fyzickej osoby.

Invalidný dôchodok

K žiadosti sa prikladá aj tlačivo Prehliadka Zisťovacia – Kontrolná, vyplnené a potvrdené ošetrujúcim lekárom žiadateľa.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #dôchodok #doklady
Flowers