Typy dôchodkov a podmienky, ktoré pre ne platia + príklady

Kedy vzniká nárok na starobný, minimálny, predčasný, invalidný dôchodok a pozostalostné penzie a čo sa tento rok mení?

25.01.2021 06:00
muž, dôchodca, penzista, otázniky, otázky,... Foto:
V minimálnych dôchodkoch nastali viaceré zmeny. Najmä pokiaľ ide o podmienky ich priznania.
debata (1)

Starobný dôchodok

Nárok na starobný dôchodok má každý, kto odpracoval najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek. Od januára sa zmenil dôchodkový vek poistencov (žien a mužov) narodených v rokoch 1957 až 1965, ktorým sa neodpočítalo šesť mesiacov v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného poistenca. Dôchodkový vek sa upravil tak, aby každý poistenec, ktorý vychoval deti, mal znížený dôchodkový vek o šesť mesiacov za každé vychované dieťa v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného poistenca, ktorý sa narodil v tom istom kalendárnom roku.

Valorizácia: Dôchodky sa zvyšujú o 2,6 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej sa však zvýšia o pevnú sumu určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2020. Starobný dôchodok sa zvýši minimálne o 9,40 eura.

Dôchodková hodnota: Dôchodková hodnota je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije platná hodnota v roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Ak teda nárok na dôchodkovú dávku vznikne v roku 2021, použije sa dôchodková hodnota 14,2107 eura.

Príklady

Poistenka sa narodila 31. októbra 1959 a vychovala 2 deti. Kedy dovŕši dôchodkový vek?
Dôchodkový vek dovŕši 31. augusta 2021 vo veku 61 rokov a 10 mesiacov.

Poistenec sa narodil 14. februára 1959. Kedy dovŕši dôchodkový vek?
Dôchodkový vek dovŕši 14. decembra 2021 vo veku 62 rokov a 10 mesiacov.

Príklady výpočtu sumy penzie

Príklad č. 1

Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok a aj oň požiadal. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,0012 (to znamená, že zarábal priemernú mzdu), odpracoval 43,6768 roka. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2021 je 14,2107 eura.

Suma starobného dôchodku sa určí nasledovne: 1,0012 × 43,6­768 × 14,2107 = 621,50 eura mesačne.

Táto suma bude ešte valorizovaná o tzv. dôchodcovskú infláciu, teda o 2,6 % na sumu 637,60 eura.

Príklad č. 2

Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok a aj oň požiadal. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 0,5416, zarábal teda minimálnu mzdu. Odpracoval 43,8028 roka. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2020 je 14,2107 eura.

Suma starobného dôchodku: 0,5416 × 43,8­028 × 14,2107 = 337,20 eura mesačne.

Táto suma bude ešte valorizovaná o tzv. dôchodcovskú infláciu, teda o 9,40 eura na sumu 346,60 eura.

Keďže tento penzista má odpracovaných 43 rokov, ak splní aj ostatné podmienky na priznanie minimálneho dôchodku, bude dostávať starobný dôchodok zvýšený na sumu minimálneho – 397,40 eura.

Príklady sú len informatívne.

Minimálny dôchodok tento rok: Bez zmeny

V minimálnych dôchodkoch nastali viaceré zmeny. Najmä pokiaľ ide o podmienky ich priznania. Ich sumy totiž zostávajú na minuloročnej úrovni. Poberateľ, ktorého dôchodok po valorizácii bude nižší ako zákonom stanovený minimálny dôchodok, bude teda z dôvodu „zakonzervovania minimálneho dôchodku“ poberať minimálny dôchodok naďalej v nezmennej výške. Po novom ale zákon umožňuje na určenie sumy minimálneho dôchodku hodnotiť opäť len tie obdobia dôchodkového poistenia, ktoré sa považujú za kvalifikované, teda také, v ktorých ročný príjem človeka, ktorý by naň mohol mať nárok, bude najmenej 24,1 % priemernej mzdy.

Kto ho dostane

  • Účelom minimálneho dôchodku je poistencovi zabezpečiť dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. O priznanie minimálneho dôchodku netreba žiadať. O nároku na zvýšenie penzie na minimálny dôchodok rozhodne Sociálna poisťovňa z vlastnej iniciatívy. Dôchodcovia, ktorí naň majú nárok, o tom dostanú písomné rozhodnutie.
  • Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má poberateľ starobného (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný dôchodok) alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Podmienky nároku splní poberateľ dôchodku vtedy, ak

  • bude mať odpracovaných najmenej 30 kvalifikova­ných rokov,
  • výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a
  • požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napríklad poberateľka starobného dôchodku – vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).
Suma minimálneho dôchodku od 1. januára 2021
Obdobie dôchodkového poistenia Suma minimálneho dôchodku (v eurách)
30 334,30
31 338,50
32 342,70
33 347,00
34 351,20
35 355,40
36 359,60
37 363,80
38 368,00
39 372,20
40 378,50
41 384,80
42 391,10
43 397,40
44 403,70
45 410,00
46 416,30
47 422,60
48 428,90
49 435,20
50 441,50

Zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok

Podmienkou zvýšenia dôchodku na minimálny dôchodok je, že výška celkového dôchodkového príjmu poberateľa dôchodku je nižšia ako minimálny dôchodok. Zvýšenie sa určí ako rozdiel medzi minimálnym dôchodkom a vyplácaným dôchodkom, respektíve celkovým dôchodkovým príjmom poberateľa dôchodku:

Zvýšenie dôchodku = výška minimálneho dôchodku – celkový dôchodkový príjem

Príklad č. 1

Poberateľ starobného dôchodku 296,60 eura mesačne získal 40 rokov obdobia dôchodkového poistenia. Minimálny dôchodok je 378,50 eura mesačne. Nemá žiadne iné dôchodkové príjmy, preto mu Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok o 81,90 eura (378,50 – 296,60 = 81,90) na minimálny dôchodok 378,50 eura mesačne.

Príklad č. 2

Poberateľ dôchodku poberá starobný dôchodok v sume 275 eur mesačne. Za 45 odpracovaných rokov má nárok na minimálny dôchodok 410 eur mesačne. Nemá žiadne iné dôchodkové príjmy, preto bude tento rok dostávať starobný dôchodok zvýšený o 135 eur (410 – 275 = 135) na minimálny dôchodok 410 eur mesačne.

Predčasný dôchodok: Len ak nepracujete

Nárok naň má poistenec, ak odpracoval najmenej 15 rokov dôchodkového poistenia, chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku, suma predčasného dôchodku ku dňu, od ktorého požiadal o jej priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú osobu, teda je vyššia ako 257,80 eura mesačne a nemá nijaký pracovný pomer (od 1. júla 2018 okrem dohodára s mesačným príjmom do 200 eur s odvodovou úľavou).

V porovnaní so starobným dôchodkom sa predčasný kráti o 0,5 % za každých začatých 30 dní od vzniku nároku na výplatu predčasného dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku. To znamená, že ak poistenec o predčasný starobný dôchodok požiada presne dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, skráti sa o 12,5 %. Ak oň požiada napríklad presne rok pred dovŕšením dôchodkového veku, skráti sa o 6,5 %.

Zmena od januára: Vyššia je aktuálna dôchodková hodnota, ktorá ovplyvňuje sumu penzie, a tak novopriznané predčasné penzie budú vyššie. Všetky predčasné dôchodky sa navyše od januára valorizujú o 2,6 percenta z konkrétnej sumy penzie alebo o pevnú sumu – 9,10 eura.

Príklad

Poistenec, ktorý dovŕši dôchodkový vek 1. februára 2022, požiada o priznanie predčasného dôchodku od 1. februára 2021. Do dovŕšenia dôchodkového veku mu bude chýbať 365 dní. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu bude 1,0012, odpracuje 43,0247 roka. Aktuálna dôchodková hodnota je 14,2107 eura.

Suma predčasného dôchodku sa určí nasledovne:

  • určí sa plná suma dôchodku: 1,0012 × 43,0­247 × 14,2107 = 612,144797 eura mesačne
  • táto suma sa zníži za 365 dní chýbajúcich do dovŕšenia dôchodkového veku: – hodnota percentuálneho zníženia = (365 : 30) x 0,5 – prihliada sa aj na zvyšky dní kratšie ako 30 = hodnota percentuálneho zníženia = 13 × 0,5 = 6,5 %

612,144797 – (6,5 % x 612,144797) = 612,144797 – 39,789411 = 572,40 eura mesačne.

Suma predčasnej penzie sa následne zvýši o valorizáciu – 14,90 eura mesačne na 587,30 eura mesačne.

Príklad je len informatívny.

Invalidný dôchodok: Ak máte problém so zdravím

Kto má nárok?

Poistenec, ktorý súčasne splní niekoľko podmienok, a to:

  • je invalidný (na základe správ z odborných vyšetrení, o invalidite a o percentuálnej miere poklesu schopnosti pracovať rozhoduje posudkový lekár)
  • získal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia (v závislosti od jeho veku)
  • ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný dôchodok.

Za určitých podmienok môže vzniknúť nárok na tzv. invalidný dôchodok z mladosti aj osobe, ktorá sa stala invalidnou v období, v ktorom bola nezaopatreným dieťaťom.

Aká bude jeho suma:
Poistenec bol uznaný za invalidného s poklesom schopnosti pracovať o viac ako 70 %. Ku dňu vzniku invalidity získal 5 643 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 2 060 dní, spolu to je 7 703 dní, to znamená 21,1042 rokov obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (7 703 : 365 = 21,1042). Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,7874. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2021 je 14,2107 eura.

0,7874 × 21,1­042 × 14,2107 = 236,20 eura. Táto suma sa zvýši o valorizáciu – 7,80 eura mesačne na 244,00 eura.

Poistencovi ani po ročnej péenke nevzniká automaticky nárok na invalidný dôchodok

Poistenci sa často pýtajú, či im nárok na invalidný dôchodok vznikne automaticky, po ukončení platenej péenky, ktorá môže trvať maximálne jeden rok. Nie je to tak. Nárok na invalidný dôchodok nevzniká automaticky. Treba oň riadne požiadať a splniť všetky potrebné podmienky na jeho priznanie. Poistenec môže byť lekárom „vypísaný“ ako práceneschopný aj viac ako rok, ale uplynutím 52 týždňov péenky (podporného obdobia) mu automaticky zaniká nárok na dávku nemocenské. Následne, ak to jeho zdravotný stav vyžaduje, môže požiadať o priznanie invalidného dôchodku. Pritom nie je možné súbežne poberať nemocenské aj invalidný dôchodok.

Pozostalostné dôchodky sú percentom z penzie zomretého

Nárok na tento druh dôchodku má vdova po manželovi alebo vdovec po manželke v prípade, že bol poberateľom starobného, invalidného alebo predčasného dôchodku. Po splnení podmienok sa vypláca minimálne jeden rok. Nárok naň vzniká dňom smrti manžela/manželky (uvedenom v úmrtnom liste alebo v právoplatnom rozhodnutí súdu o vyhlásení manžela/manželky za mŕtveho/mŕtvu). Ak sa pozostalý partner opäť zosobáši, na tento druh dôchodku nárok zanikne.

Príklad

Poistenec, ktorý zomrel, poberal ku dňu smrti starobný dôchodok v sume 594 eur. Manželka zomretého poberá starobný dôchodok v sume 290 eur. Vdovský dôchodok je 60 % starobného dôchodku zomretého.

594 × 60 % = 356,40 eura.

Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu starobného aj vdovského dôchodku, vypláca sa vyšší dôchodok v plnej sume a nižší dôchodok v sume jednej polovice.

Keďže suma 60 % zo starobného dôchodku zomretého je vyššia ako jej penzia, Sociálna poisťovňa bude vdove v plnej sume vyplácať pozostalostný dôchodok (356,40 eura), v sume jednej polovice jej bude vyplácať jej penziu (290 : 2 = 145), čiže bude dostávať 356,40 + 145 = 501,40 eura.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #starobný dôchodok #invalidný dôchodok #minimálny dôchodok #pozostalostné dôchodky