Dôchodkový vek: Znížený o 0,5 až 1,5 roka najmä ženám

Matkám, ktoré sa narodili v rokoch 1957 až 1965, sa od januára znižuje dôchodkový vek o pol roka, maximálne však za rok a pol ak vychovali tri a viac detí, za každé vychované dieťa. Rovnako to bude platiť aj pre znižovanie dôchodkového veku tých mužov, u ktorých výchova dieťaťa nebola zohľadnená matke.

, 28.01.2021 06:00
mince, stĺpy, ľudia, penzisti Foto:
Podľa novej právnej úpravy sú ženy rozdelené do troch skupín. Podľa toho, do ktorej budú patriť, budú môcť požiadať o penziu skôr alebo pôjdu do dôchodku podľa takzvaného fiktívneho dôchodkového veku.
debata (4)

Dôchodkový vek dnes pevne určuje tabuľka. Výnimku tvoria ženy a muži, ktorým sa novelou zákona znižuje o pol roka penzijný vek, keďže sa im predtým nezohľadňovala výchova detí. „Ľudia si svoj dôchodkový vek vedia vypočítať pomocou kalkulačky na výpočet dôchodkového veku, ktorá sa nachádza na webe Sociálnej poisťovne. Rovnako na webe máme v osobitnej rubrike zverejnenú aj tabuľku dôchodkového veku a podrobné informácie,“ informuje Jana Hrabková z komunikačného odboru Sociálnej poisťovne.

Podľa novej právnej úpravy sú ženy rozdelené do troch skupín. Podľa toho, do ktorej budú patriť, budú môcť požiadať o penziu skôr alebo pôjdu do dôchodku podľa takzvaného fiktívneho dôchodkového veku.

„Novelou zákona sa pôvodná tabuľka určujúca vek odchodu do dôchodku podľa ročníka narodenia a počtu vychovaných detí nahrádza novou tabuľkou, ktorá sporným ročníkom žien zníži ich dôchodkový vek o pol roka za každé vychované dieťa. Dôchodkový vek sa zníži najviac o 18 mesiacov, ak vychovali tri a viac detí. Novelou zákona sa tiež na základe rovnakého princípu upravuje dôchodkový vek mužov, ktorým sa zohľadňuje výchova detí, ktorá nebola zohľadnená ženám,“ vysvetľuje Michaela Slivková Kirňaková, hovorkyňa rezortu práce.

Prvú skupinu tvoria ženy, ktoré do 1. januára 2021 nedovŕšili dôchodkový vek a ani dôchodkový vek platný od 1. januára 2021. „Tejto skupine zákon umožňuje priznať dôchodok už od nanovo určeného dôchodkového veku zníženého za každé vychované dieťa o pol roka,“ približuje Slivková Kirňaková. Do druhej skupiny patria ženy, prípadne muži, ktoré do 1. januára 2021 nedovŕšili dôchodkový vek, ale dôchodkový vek platný od 1. januára 2021 dovŕšili pred 1. januárom 2021.

„Pre nich zákon stanovuje jednotný dôchodkový vek, ktorým je 1. január 2021. Starobný dôchodok im možno priznať od tohto dňa. Títo poistenci majú nárok na jednorazový doplatok k starobnému dôchodku alebo percentuálne zvýšenie penzie,“ informovala.

Poslednou skupinou sú ženy, ktoré do 1. januára 2021 dovŕšili dôchodkový vek. „Týmto vznikne nárok na kompenzáciu vo forme jednorazového doplatku, ak majú priznaný starobný dôchodok, alebo ak im bude priznaný od 1. januára 2021,“ dodala hovorkyňa.

V platnosti je ešte aj dôchodkový strop. Kedy sa prejaví u prvých budúcich penzistov? „Dôchodkový strop poistenca (muža aj ženy) je 64 rokov. Dôchodkový strop poistenky je 63 rokov a šesť mesiacov, ak je splnená podmienka výchovy jedného dieťaťa, 63 rokov, ak je splnená podmienka výchovy dvoch detí, 62 rokov a šesť mesiacov, ak je splnená podmienka výchovy troch a viac detí. Dôchodkový strop sa teda prejaví prvýkrát u ročníka 1966,“ dodala Jana Hrabková.

Príklady: Výchova detí znižuje dôchodkový vek prednostne ženám

Od začiatku roka je už dôchodkový vek známy pre všetkých poistencov. Zmena doteraz platnej právnej úpravy veku odchodu do dôchodku súvisí s prijatím ústavného zákona o tzv. dôchodkovom strope. Naďalej platí, že nárok na starobný dôchodok vzniká, ak bol poistenec dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek. Ten sa určuje v rokoch a mesiacoch a závisí od roku narodenia, pohlavia a počtu vychovaných detí. Pokiaľ ide o tretí faktor, výchova dieťaťa ako veková podmienka sa pri spisovaní žiadosti o dôchodok zohľadňuje prednostne ženám. Mužom sa dôchodkový vek z tohto dôvodu znižuje len vtedy, ak starostlivosť o dieťa nie je možné zohľadniť žene. Príkladom takejto situácie môže byť úmrtie ženy pred dovŕšením dôchodkového veku, čiže ak muž vychovával deti po smrti ich matky.

Ako sa zmenil vek odchodu do penzie

Príklad č. 1
  rok 2020 rok 2021
Dátum narodenia poistenky 1. marec 1960  
Počet vychovaných detí 4  
Dôchodkový vek 61 rokov + 10 mesiacov 61 rokov + 6 mesiacov
Dôchodkový vek dovŕši 1. januára 2022 1. septembra 2021
Príklad č. 2
Dátum narodenia poistenky 12. máj 1959  
Počet vychovaných detí 2  
Dôchodkový vek 62 rokov + 5 mesiacov 61 rokov + 10 mesiacov
Dôchodkový vek dovŕši 12. októbra 2021 12. marec 2021
Príklad č. 3
Dátum narodenia poistenca 1. január 1960  
Počet vychovaných detí 3  
Dôchodkový vek 62 rokov + 6 mesiacov 61 rokov + 6 mesiacov
Dôchodkový vek dovŕši 1. júla 2022 1. júla 2021
Príklad č. 4
Dátum narodenia poistenca 31. august 1962  
Počet vychovaných detí 2  
Dôchodkový vek 63 rokov 62 rokov a 4 mesiace
Dôchodkový vek dovŕši 31. augusta 2025 31. decembra 2024

Nový spôsob určovania dôchodkového veku sa netýka poistencov, ktorým sa zachováva znížený dôchodkový vek vzhľadom na počet odpracovaných rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie alebo do I. a/alebo II. kategórie funkcií.

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #príklad #dôchodkový vek #penzijný vek
Flowers