Ako sa zmenil penzijný vek: Tabuľka + príklady

Nová právna úprava delí poistencov na tri skupiny podľa veku a na dve podľa dátumu priznania dôchodku. Aký je váš dôchodkový vek po novom?

, 29.01.2021 08:00
manželia, penzisti, prekvapenie, rozmýšľanie,... Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Zmenil sa dôchodkový vek poistencov (žien a mužov) narodených v rokoch 1957 až 1965, ktorým sa neodpočítalo šesť mesiacov v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného poistenca. Dôchodkový vek sa od 1. januára 2021 upravuje tak, aby každý poistenec, ktorý vychoval deti, mal znížený dôchodkový vek o šesť mesiacov za každé vychované dieťa v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného poistenca, ktorý sa narodil v tom istom kalendárnom roku. Nový spôsob určovania dôchodkového veku sa netýka poistencov, ktorým sa zachováva znížený dôchodkový vek vzhľadom na počet odpracovaných rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie alebo do I. a/alebo II. kategórie funkcií.

Skupiny poistencov

Nová právna úprava rozdeľuje ročníky poistencov a ich určenie dôchodkového veku do troch skupín.

Poistenci, ktorí pred 1. januárom 2021

1. nedovŕšili dôchodkový vek podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2021 a ani dôchodkový vek platný podľa predpisov účinných od 1. januára 2021

  • na túto skupinu poistencov sa už bude vzťahovať nový dôchodkový vek znížený za každé vychované dieťa,

2. nedovŕšili dôchodkový vek podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2021, avšak dôchodkový vek platný podľa predpisov účinných od 1. januára 2021 by dovŕšili pred 1. januárom 2021

  • dôchodkový vek tejto skupiny poistencov je 1. január 2021,

3. dovŕšili dôchodkový vek podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2021 a starobný dôchodok majú priznaný (resp. budú mať priznaný) s dátumom priznania pred 1. januárom 2021

  • tejto skupine poistencov zostáva zachovaný pôvodný dôchodkový vek.

Príklady

Prvá skupina
Poistenka narodená 15. mája 1959
Počet vychovaných detí 2
Dôchodkový vek 61 rokov a 10 mesiacov
Dôchodkový vek poistenka dovŕši 15. marca 2021, teda už podľa právnych predpisov účinných od 1. januára 2021.
Druhá skupina
Poistenka narodená 15. júna 1958
Počet vychovaných detí 1
Dôchodkový vek podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020 62 rokov a 7 mesiacov – 15. januára 2021
od 1. januára 2021 1. januára 2021 – fiktívny dôchodkový vek 62 rokov a 2 mesiace 15. augusta 2020
Dôchodkový vek poistenka dovŕšila 1. januára 2021, v deň účinnosti novely zákona. Pretože podľa novely zákona by dôchodkový vek dovŕšila pred 1. januárom 2021, teda pred účinnosťou novely zákona, 15. august 2020 je fiktívny dôchodkový vek, ktorý slúži na účely kompenzácie a dôchodkový vek je deň účinnosti novely zákona, teda 1. január 2021.
Tretia skupina
Poistenka narodená 10. januára 1957
Počet vychovaných detí 1
Dôchodkový vek podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020 62 rokov a 6 mesiacov – 10. júla 2019
Fiktívny dôchodkový vek podľa predpisov účinných od 1. januára 2021 62 rokov – 10. januára 2019, dôchodkový vek dovŕšila 10. júla 2019
Pretože podľa novely zákona by dôchodkový vek dovŕšila ešte pred dôchodkovým vekom podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020, dôchodkový vek zostáva zachovaný a 10. január 2019 je fiktívny dôchodkový vek, ktorý slúži na účely kompenzácie.
Zdroj: Sociálna poisťovňa

Dôchodkové nároky a kompenzácia poistencov podľa dátumu priznania

Nová právna úprava rozdeľuje poistencov a ich dôchodkové nároky do dvoch skupín podľa dátumu priznania dôchodku:

I. dôchodok priznaný najneskôr 1. januára 2021

a) starobný dôchodok: poistencom, ktorým bol priznaný starobný dôchodok najneskôr 1. januára 2021 (dôchodkový vek podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2021 dovŕšili pred 1. januárom 2021 alebo dôchodkový vek podľa predpisov účinných od 1. januára 2021 dovŕšili 1. januára 2021), je určený fiktívny dôchodkový vek, teda dôchodkový vek, ktorý by podľa predpisov účinných po 31. decembri 2020 dovŕšili ešte pred dôchodkovým vekom podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2021. Fiktívny dôchodkový vek je stanovený na určenie obdobia rozdielu dôchodkových vekov.

Príklad

Poistenka narodená 10. januára 1957, ktorá vychovala jedno dieťa, podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020 dovŕšila dôchodkový vek vo veku 62 rokov a 6 kalendárnych mesiacov 10. júla 2019 a od toho dátumu jej bol priznaný starobný dôchodok.

Podľa predpisov účinných po 31. decembri 2020 by bol jej dôchodkový vek 62 rokov a dovŕšila by ho 10. januára 2019, to znamená, že vek 62 rokov je jej fiktívny dôchodkový vek.

Suma jednorazového doplatku k starobnému dôchodku sa určí takto:

1. Určí sa suma starobného dôchodku ku dňu priznania
S = POMB 1,0012 x ODP 44,4658 x ADH 12,6657
S = 563,90 eura + 14,70 eura (valorizácia 2019, 2,6%)
S = 578,60 eura
Suma starobného dôchodku k 10. júlu 2019 je 578,60 eura mesačne.

2. Určí sa hodnota koeficientu
Rozdiel dôchodkového veku od 10. januára 2019 do 9. júla 2019 je 181 dní
Koeficient = 181/30,4167 = 5,95067841

3. Určí sa suma jednorazového doplatku k starobnému dôchodku
Suma jednorazového doplatku sa určí ako súčin sumy starobného dôchodku ku dňu priznania a koeficientu: 578,60 eura x koeficient 5,95067841 = 3 443,10 eura
Suma jednorazového doplatku = 3 443,10 eura.
Tejto poistenke teda Sociálna poisťovňa prizná k starobnému dôchodku jednorazový doplatok vo výške 3 443 eur a 10 centov.

Vysvetlivky: S – starobný dôchodok, POMB – priemerný osobný mzdový bod, ODP – obdobie dôchodkového poistenia, ADH – aktuálna dôchodková hodnota

b) predčasný starobný dôchodok: poistenci, ktorým bol priznaný predčasný dôchodok pred 1. januárom 2021, majú nárok na zvýšenie predčasného dôchodku (po dovŕšení dôchodkového veku starobného dôchodku) o 0,5% sumy predčasného starobného dôchodku pred jej znížením za obdobie do dovŕšenia dôchodkového veku, a to za každých začatých 30 dní rozdielu dôchodkových vekov.

II. Dôchodok priznaný najskôr 2. januára 2021

Ak poistenec dovŕšil dôchodkový vek podľa predpisov účinných od 1. januára 2021 pred 2. januárom 2021, za obdobie dôchodkového poistenia získané počas obdobia rozdielu dôchodkových vekov patrí zvýšenie starobného dôchodku ako za obdobie dôchodkového poistenia získané bez poberania starobného dôchodku. Sociálna poisťovňa rozhodne v rámci priznania starobného dôchodku (táto „kompenzácia“ je súčasťou priznanej hodnoty dôchodku).

Dôchodkový vek platný od 1. januára 2021
Rok narodenia poistenca Dôchodkový vek mužov žien s počtom vychovaných detí        
  0 1 2 3 alebo 4 5 a viac
1943 a menej 60r 57r 56r 55r 54r 53r
1944 60r 9m 57r 56r 55r 54r 53r
1945 61r 6m 57r 56r 55r 54r 53r
1946 62r 57r 56r 55r 54r 53r
1947 62r 57r 9m 56r 55r 54r 53r
1948 62r 58r 6m 56r 9m 55r 54r 53r
1949 62r 59r 3m 57r 6m 55r 9m 54r 53r
1950 62r 60r 58r 3m 56r 6m 54r 9m 53r
1951 62r 60r 9m 59r 57r 3m 55r 6m 53r 9m
1952 62r 61r 6m 59r 9m 58r 56r 3m 54r 6m
1953 62r 62r 60r 6m 58r 9m 57r 55r 3m
1954 62r 62r 61r 3m 59r 6m 57r 9m 56r
1955 62r 76d 62r 76d 62r 76d 60r 3m 58r 6m 56r 9m
1956 62r 139d 62r 139d 62r 139d 61r 59r 3m 57r 6m
1957 62r 6m 62r 6m 62r 61r 6m 60r 58r 3m
1958 62r 8m 62r 8m 62r 2m 61r 8m 60r 9m 59r
1959 62r 10m 62r 10m 62r 4m 61r 10m 61r 4m 59r 9m
1960 63r 63r 62r 6m 62r 61r 6m 60r 6m
1961 63r 2m 63r 2m 62r 8m 62r 2m 61r 8m 61r 3m
1962 63r 4m 63r 4m 62r 10m 62r 4m 61r 10m 61r 7m
1963 63r 6m 63r 6m 63r 62r 6m 62r 61r 11m
1964 63r 8m 63r 8m 63r 2m 62r 8m 62r 2m 62r 2m
1965 63r 10m 63r 10m 63r 4m 62r 10m 62r 4m 62r 4m
1966 a viac 64r 64r 63r 6m 63r 62r 6m 62r 6m
Rok narodenia poistenca Dôchodkový vek mužov s počtom vychovaných detí
  1 2 3 a viac  
1957 62r 61r 6m 61r  
1958 62r 2m 61r 8m 61r 2m  
1959 62r 4m 61r 10m 61r 4m  
1960 62r 6m 62r 61r 6m  
1961 62r 8m 62r 2m 61r 8m  
1962 62r 10m 62r 4m 61r 10m  
1963 63r 62r 6m 62r  
1964 63r 2m 62r 8m 62r 2m  
1965 63r 4m 62r 10m 62r 4m  
1966 a viac 63r 6m 63r 62r 6m  

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #príklad #dôchodkový vek #tabuľka #penzijný vek
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy