Ako vybaviť dôchodok? Aké doklady sa vám zídu?

Príprava na dôchodok si vyžaduje dôkladnú prípravu. Ako dosiahnuť, aby bol váš dôchodok vybavený čo najrýchlejšie a bez problémov?

18.02.2021 06:00
manželia, seniori, písanie, rozmýšľanie,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Ako začať

 • mali by ste si v dostatočnom predstihu skontrolovať, či Sociálna poisťovňa eviduje všetky vaše doby zamestnania a hrubé zárobky (spravidla od roku 1984)
 • na tento účel slúži: Informácia o stave individuálneho účtu poistenca do 31. decembra 2003, ktorá bola zaslaná každému poistencovi; Informácia o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca od 1. januára 2004, o vyhotovenie ktorej má možnosť poistenec Sociálnu poisťovňu požiadať. Prípadne v pobočke Sociálnej poisťovne môže požiadať o vystavenie grid karty, prostredníctvom ktorej sa cez jej internetovú stránku dostane k údajom o svojom dôchodkovom poistení od 1. januára 2004.

Ako sa spisuje žiadosť

O spísanie žiadosti o dôchodok je potrebné požiadať:

 • pobočku Sociálnej poisťovne príslušnú podľa miesta vášho trvalého pobytu
 • ak zo zdravotných dôvodov nie ste schopný podať žiadosť v príslušnej pobočke, môže ju spísať pobočka v mieste vášho prechodného pobytu

Termín spísania žiadosti

 • vhodné je dohodnúť si ho vopred, avšak možno ju spísať najskôr dňom dovŕšenia dôchodkového veku, keď by už mali byť preukázané všetky rozhodujúce skutočnosti

Ako môžete prispieť k urýchleniu vybavenia svojej žiadosti?

 • spísaním žiadosti sa začína konanie o priznaní dôchodku a dĺžka konania závisí od úplne a presne zisteného skutočného stavu veci. Dôležitá je aj spolupráca žiadateľa o dôchodok a zamestnanca pobočky. Ak má poistenec všetky svoje tvrdenia uvedené v žiadosti o dôchodok podložené hodnovernými dokladmi, výrazne prispeje ku skráteniu konania o priznaní dôchodku.

Pracovníčky pobočky poradia, do ktorej archívnej spoločnosti zaniknutý zamestnávateľ odovzdal mzdové listy, ktorými je možné preukázať dobu zamestnania a dosahované hrubé zárobky. Ak niektoré doklady chýbajú a nie je v silách poistenca ich preukázať, zabezpečí ich Sociálna poisťovňa vo vlastnej réžii, čo však ale v niektorých prípadoch môže konanie predĺžiť. O postupe Sociálnej poisťovne pri zisťovaní chýbajúcich dokladov je žiadateľ o dôchodok priebežne písomne informovaný.

Bez akých dokladov penziu nevybavíte

 • doklad o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom a pod.) alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené,
 • vojenská knižka alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou,
 • rodné listy detí, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. V prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku je potrebný aj úmrtný list alebo výpis z matriky,
 • potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých občan bol evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001, poberal podporu v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003, hodnoverný doklad (najmä evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu), z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie,
 • potvrdenie zamestnávateľa o období zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Pre posúdenie nároku na minimálny dôchodok okrem uvedených dokladov je potrebné aj:

 • potvrdenie príslušnej inštitúcie (príslušných inštitúcií) o sume dôchodku vyplácaného z cudziny, a to k dátumu, od ktorého žiadateľ žiada priznať starobný dôchodok, ak sa žiadateľovi vypláca dôchodok z cudziny,
 • potvrdenie príslušnej inštitúcie (príslušných inštitúcií) o obdobiach poistenia získaných v cudzine, ak ich žiadateľ získal.

Evidenčný list dôchodkového poistenia je potrebný v prípade, že žiadateľ bude naďalej zamestnaný u toho istého zamestnávateľa aj po dátume, od ktorého žiada starobný dôchodok.

Žiadosť, ktorá nie je doložená potrebnými dokladmi, si vyžaduje dodatočné zisťovanie chýbajúcich údajov, čo spravidla predĺži čas vybavovania dôchodku.

Aké potvrdenia ešte môžu byť potrebné?

 • Potvrdenie zamestnávateľa o sume dosiahnutých vymeriavacích základov odo dňa dosiahnutia dôchodkového veku do konca kalendárneho roka, v ktorom žiadateľ dôchodkový vek dosiahol, treba predložiť vtedy, ak dosiahol dôchodkový vek pred 1. januárom 2004 a bol naďalej nepretržite zamestnaný k 31. decembru 2003. (Aby mohol zamestnávateľ pobočke Sociálnej poisťovne včas predložiť evidenčný list dôchodkového poistenia a potvrdenie o vymeriavacom základe, zamestnanec v tejto situácii oznamuje zamestnávateľovi, od ktorého dátumu žiada priznať starobný dôchodok.)
 • Potvrdenie o dobe služobného pomeru zhodnotenej na účely výsluhového dôchodku vydané príslušným útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia, ktorý výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok vypláca potrebuje k žiadosti o starobný dôchodok poberateľ výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku.
 • Potvrdenie príslušného útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, ktorým žiadateľ preukazuje, či získanou dobou výkonu služby spĺňa alebo nespĺňa podmienky nároku na výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok treba v prípade, ak žiadateľ získal aj obdobie výkonu služby príslušníka Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, colníka, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, príslušníka ozbrojených síl, ktorý vykonával profesionálnu službu alebo vojaka, ktorý sa počas výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách štúdiom alebo výcvikom pripravoval na výkon profesionálnej služby v ozbrojených silách.
 • Doklad orgánu, ktorý vyplácal dávky v hmotnej núdzi o vyplatenej sume dávok a príspevku k dávke v hmotnej núdz,i treba k žiadosti o dôchodok v prípade, ak žiadateľ žiada priznať starobný dôchodok spätne aj za obdobie, v ktorom sa mu vyplácala dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi.
 • Príslušné uznesenie (nariadenie alebo príkaz) a potvrdenie o výške dosiaľ vykonaných zrážok zo mzdy potrebuje občan k žiadosti o dôchodok v prípade, ak mu boli nariadené zrážky zo mzdy alebo z iných príjmov.
Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #doklady #odchod do dôchodku #odchod do penzie