Predčasný dôchodok: Akú sumu dostanete?

Sú štyri podmienky, ktoré treba splniť, aby ste mali nárok na túto penziu. Ako treba postupovať, aby ste ju získali? Aká bude jej výška? A ako sa vypočíta?

26.02.2021 10:00
žena, radosť, ukazovanie, penzistka Foto:
Ilustračné foto.
debata

Človek, ktorý chce ísť do penzie ešte pred dovŕšením dôchodkového veku, môže požiadať o predčasný starobný dôchodok.

Podmienky: bez práce (na dohodu s príjmom 200 eur sa zákaz nevzťahuje), 15 odpracovaných rokov, maximálne dva roky do riadnej penzie a suma dôchodku musí dosiahnuť aspoň 257,80 eura

Poistencovi, ktorý poberá predčasný dôchodok, už nevznikne nárok na starobný dôchodok a predčasná penzia sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok.

Aký je postup

Začať treba podaním žiadosti, a to písomne. V čase koronakrízy sa osobná návšteva pobočky neodporúča.

Ak máte z dôvodu péenky nárok na nemocenské alebo nárok na náhradu príjmu, o priznanie penzie je vhodné požiadať až vtedy, keď už je známy deň zániku nároku na uvedené dávky, pretože bez určenia tohto dňa nie je možné určiť deň priznania a sumu dôchodku, a tým ani rozhodnúť o jeho priznaní.

Tlačivo žiadosti je vyhotovené tak, aby mohlo slúžiť ako podklad na posúdenie nároku na dôchodok a určenie jeho sumy. Žiadosť okrem identifikačných údajov žiadateľa obsahuje ďalšie údaje, ktoré priamo ovplyvňujú nárok a sumu dôchodku. Preto musíte predložiť doklady preukazujúce všetky potrebné údaje (originály alebo úradne overené kópie), a to z dôvodu zabezpečenia uvedenia pravdivých, platných a presných údajov v žiadosti.

Ide predovšetkým o: platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas); doklad o ukončení vzdelania alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené; vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou; rodné listy detí; rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ktorému bol dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu; potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých občan bol evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001; poberal podporu v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003; hodnoverný doklad, z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie; potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovensko nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení. Okrem už uvedených dokladov sa predkladajú aj ďalšie doklady, a to podľa toho, o preukázanie ktorých skutočností ide.

Z dôvodu, aby mohol zamestnávateľ Sociálnej poisťovni včas predložiť vyššie uvedené doklady (evidenčný list dôchodkového poistenia), oznamujete ako zamestnanec v tejto situácii zamestnávateľovi, od ktorého dátumu žiadate priznať predčasný dôchodok.

Žiadosť môžete podať v jednom roku najviac dvakrát.

Príklady: Kedy môžete požiadať o predčasnú penziu?

Od začiatku roka je už dôchodkový vek známy pre všetkých poistencov. Zmena doteraz platnej právnej úpravy veku odchodu do dôchodku súvisí s prijatím ústavného zákona o tzv. dôchodkovom strope. Naďalej platí, že nárok na starobný dôchodok vzniká, ak bol poistenec dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek. Ten sa určuje v rokoch a mesiacoch a závisí od roku narodenia, pohlavia a počtu vychovaných detí. Ak teda chcete požiadať o predčasný dôchodok, v tabuľke (zverejnená je na webovej stránke Sociálnej poisťovne) si nájdete vek odchodu do dôchodku a viete si vypočítať prípadný odchod do predčasnej penzie.

Príklad č. 1
Dátum narodenia poistenky 1. marec 1961
Počet vychovaných detí 4
Dôchodkový vek 61 rokov + 8 mesiacov
Dôchodkový vek dovŕši 1. novembra 2022
O predčasnú penziu táto poistenka mohla požiadať 1. novembra 2020
Príklad č. 2
Dátum narodenia poistenky 12. máj 1960
Počet vychovaných detí 2
Dôchodkový vek 62 rokov
Dôchodkový vek dovŕši 12. mája 2022
O predčasnú penziu táto poistenka mohla požiadať 12. mája 2020
Príklad č. 3
Dátum narodenia poistenky 1. apríla 1965
Počet vychovaných detí 7
Dôchodkový vek 62 rokov a 4 mesiace
Dôchodkový vek dovŕši 1. augusta 2027
Táto poistenka, ak sa nezmení zákon, a teda aj vek odchodu do dôchodku, bude môcť o predčasnú penziu požiadať najskôr 1. augusta 2025  
Príklad č. 4
Dátum narodenia poistenca 20. augusta 1961
Počet vychovaných detí 0
Dôchodkový vek 63 rokov a 2 mesiace
Dôchodkový vek dovŕši 20. októbra 2024
V prípade, že sa nebude meniť vek odchodu do dôchodku, tento poistenec bude môcť o predčasný dôchodok požiadať najskôr 20. októbra 2022  
Príklad č. 5
Dátum narodenia poistenca 31. augusta 1961
Počet vychovaných detí 3
Dôchodkový vek 61 rokov a 8 mesiacov
Dôchodkový vek dovŕši 30. apríl 2023
Tento poistenec, ak bude chcieť ísť do predčasnej penzie, môže tak urobiť 30. apríla tohto roku.  

Príklad: Ako sa určí suma penzie a koľko peňazí dostanete?

Suma predčasného dôchodku ku dňu vzniku nároku na jeho výplatu sa určí tak, že

1. najprv sa vypočíta plná suma dôchodku

POMB x ODP x ADH

POMB = priemerný osobný mzdový bod, ODP = súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok, ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku

2. plná suma dôchodku sa zníži o 0,5 % za každých začatých 30 dní obdobia od vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku. Pri znižovaní sa prihliada aj na zvyšky dní kratšie ako 30 dní, to znamená, že dôchodok sa znižuje aj za menej ako 30 dní. Za 365 dní sa suma dôchodku zníži o 6,5 %.

Poistenec, ktorý dovŕši dôchodkový vek 1. marca 2022, požiada o priznanie predčasného starobného dôchodku od 1. marca 2021. Do dovŕšenia dôchodkového veku mu preto chýba 365 dní. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,0012 (zarábal priemernú mzdu). K 1. marcu odpracuje 43,0247 roka. Aktuálna dôchodková hodnota je 14,2107 eura.

Suma predčasného dôchodku sa určí nasledovne:

  • určí sa plná suma dôchodku: 1,0012 × 43,0­247 × 14,2107 = 612,14479761 eura mesačne
  • táto suma sa zníži za 365 dní chýbajúcich do dovŕšenia dôchodkového veku: hodnota percentuálneho zníženia = (365 : 30) x 0,5 – prihliada sa aj na zvyšky dní kratšie ako 30 = hodnota percentuálneho zníženia = 13 × 0,5 = 6,5 % 612,14479761 – (6,5 % x 612,14479761) = 612,14479761 – 39,78941184 = 572,40 eura mesačne.

Suma predčasnej penzie sa následne zvýši o valorizáciu, teda o 14,90 eura mesačne na 587,30 eura mesačne.

Zvýšenie predčasného starobného dôchodku po jeho priznaní

Ak predčasný penzista popri poberaní predčasnej penzie pracoval, k sume predčasného dôchodku vyplácanej ku dňu zániku nároku na výplatu predčasného dôchodku sa odo dňa zániku dôchodkového poistenia pripočíta suma zvýšenia, ktorá sa určí

∑ OMB x ADH

∑ OMB = súčet osobných mzdových bodov za obdobie dôchodkového poistenia, ADH = aktuálna dôchodková hodnota platná ku dňu nasledujúcemu po zániku dôchodkového poistenia

  • Na určenie osobného mzdového bodu za posledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na výplatu predčasného dôchodku sa použije všeobecný vymeriavací základ za rok, ktorý dva roky predchádza roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod.
  • Ak bol poistenec po vzniku nároku na výplatu predčasného dôchodku dôchodkovo poistený vo viacerých rokoch, na určenie osobného mzdového bodu za predposledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na výplatu dôchodku sa použije všeobecný vymeriavací základ za rok, ktorý predchádza roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod. Ak poistencovi po vzniku nároku na výplatu predčasného dôchodku viackrát v priebehu roka zaniklo dôchodkové poistenie, zvýšenie dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia získané po vzniku nároku na dôchodok sa patrí len raz.
  • Po 30. júni 2018 môže byť predčasný dôchodok zvýšený aj za obdobie dôchodkového poistenia získané počas poberania tohto dôchodku. Uvedené zvýšenie prichádza do úvahy vtedy, ak predčasný penzista pracoval na dohodu, na ktorú si uplatnil výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie, a bol z nej dôchodkovo poistený z dôvodu, že príjem/priemerný mesačný príjem z tejto dohody v niektorom mesiaci presiahol sumu 200 eur mesačne.

Zvýšenie za obdobie dôchodkového poistenia získané počas poberania predčasného dôchodku sa určí ako

∑ OMB x ADH / 2

∑ OMB = súčet osobných mzdových bodov za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania dôchodku, ADH = aktuálna dôchodková hodnota

Príklad: Poistencovi bol od 1. januára 2021 priznaný predčasný dôchodok. Od 20. februára do 31. mája 2021 bol poistenec dôchodkovo poistený. Ku dňu zániku nároku na výplatu sa mu predčasný dôchodok vyplácal v sume 420,10 eura mesačne. Po zániku dôchodkového poistenia požiadal od 1. júna 2021 o zvýšenie predčasnej penzie. Od 20. februára do 31. mája 2021 zarobil 4 920,65 eura. Aktuálna dôchodková hodnota je 14,2107 eura.

Predčasný dôchodok sa od 1. júna 2021 zvýši nasledovne:

Určí sa osobný mzdový bod za rok 2021: OMB 2021: 4 920,65 : 13 104,00 = 0,3756

Zvýšenie dôchodku = 0,3756 × 14,2107 = 5,33753892 eura mesačne. Toto zvýšenie sa pripočíta k naposledy vyplácanej sume predčasného starobného dôchodku: 420,10 + 5,33753892 = 425,50 eura mesačne.

Príklady sú len informatívne.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #príklad #informatívny výpočet penzie