Stratu príjmu po smrti blízkeho kompenzuje štát

Smrť blízkeho rodinu vždy nepríjemne zasiahne. Nielen citovo, ale aj finančne. Pozostalým štát kompenzuje finančnú stratu, aj keď len čiastočne, pozostalostnými dávkami.

09.03.2021 10:00
žena, bolesť, starosti Foto:
Vdova či vdovec majú nárok na výplatu pozostalostnej dávky počas jedného roka.
debata

Pozostalostný dôchodok je mesačný príspevok vo výške určitého percentuálneho podielu dôchodku. Dostáva ho viac ako 290-tisíc vdov, takmer 50-tisíc vdovcov, ale aj 20-tisíc sirôt. Avšak iba v prípade, ak sú na to splnené podmienky.

Prvým krokom k tomu, aby pozostalí túto dávku dostali, je podanie písomnej žiadosti, pretože sa nevypláca automaticky. Ako však upozorňuje hovorkyňa Sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková, nárok na pozostalostnú penziu má iba manželka alebo manžel.

„Nárok na vdovský či vdovecký dôchodok má len manželka alebo manžel po zosnulom. Druh a družka takýto nárok nemajú, bez ohľadu na to, ako dlho spolu žijú, tak to určuje zákon o sociálnom poistení. Od 1. januára 2004 nemôže vzniknúť nárok ani rozvedeným manželom a od tohto dňa sa neskúma spolužitie manželov v spoločnej domácnosti, ani skutočnosť, či manželstvo plnilo spoločenskú funkciu, alebo nie. Pri nezaopatrených deťoch-sirotách je to podobné. Nárok na sirotský dôchodok majú deti po zosnulých rodičoch alebo osvojiteľoch, nie však po pestúnoch,“ vysvetľuje podmienky Dvoráková.

Vdova či vdovec majú nárok na výplatu pozostalostnej dávky počas jedného roka. „Treba rozlišovať zánik na dávku a zánik na jej výplatu,“ upozorňuje Dvoráková. „Nárok na dávku zaniká buď uzatvorením manželstva, alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého vdova alebo vdovec úmyselným trestným činom spôsobili smrť zomretého. Čo sa týka zániku nároku na výplatu dôchodku, vdovský/vdovecký dôchodok vypláca Sociálna poisťovňa spravidla jeden rok, dlhšie len po splnení ďalších podmienok,“ uviedla Dvoráková.

„Po roku trvá nárok vtedy, ak je splnená niektorá z ďalších podmienok: stará sa aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok, je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %, vychovala aspoň tri deti, dovŕšila vek 52 rokov a vychovala dve deti alebo ak dovŕšila dôchodkový vek,“ vymenúva hovorkyňa.

Aby bola žiadosť vybavená čo najskôr, treba po človeku, ktorý bol starobným či predčasným penzistom alebo bol na invalidnom dôchodku, predložiť platný občiansky preukaz, sobášny list, respektíve výpis z knihy manželstiev a úmrtný list. Ak zomretý popri poberaní dôchodku aj pracoval, treba doložiť aj evidenčný list dôchodkového poistenia.

Komplikovanejšia je situácia po človeku, ktorý v čase smrti pracoval a nepoberal žiadny dôchodok. „V takom prípade sa vypočítava z predpokladaného invalidného dôchodku, na ktorý by zosnulý človek splnil nárok, teda získal potrebný počet odpracovaných rokov,“ upozornila Zuzana Dvoráková. Suma invalidného dôchodku zosnulého sa počíta podobne ako pri starobnom podľa počtu odpracovaných rokov a zárobkov získaných do smrti poistenca, ku ktorým sa pripočíta obdobie dôchodkového poistenia od smrti do dovŕšenia dôchodkového veku poistenca.

Suma pozostalostnej penzie je 60 % z dôchodku zomretého. Ak má však pozostalý manžel alebo manželka nárok na dve penzie (starobnú aj pozostalostnú), ide o takzvaný súbeh, a teda sa vypláca ten nižší v sume jednej polovice a vyšší v plnej sume.

„Ak napríklad vdovec poberá starobný dôchodok a má nárok aj na vdovecký dôchodok po zosnulej manželke, vždy sa vypláca v plnej výške ten dôchodok, ktorý je pre neho výhodnejší a druhý potom v sume jednej polovice. Teda, ak má penzista vyšší vlastný starobný dôchodok, dostáva ho celý a po manželke sa mu vdovecký vypláca v sume jednej polovice. Takýto mechanizmus súbehu stanovuje zákon o sociálnom poistení,“ dodáva Dvoráková.

Na Slovensku je viac ako 20-tisíc sirôt. Nárok na sirotský dôchodok vzniká nezaopatrenému dieťaťu po zomretom rodičovi alebo osvojiteľovi, ktorý ku dňu smrti poberal starobný, predčasný alebo invalidný dôchodok, ku dňu smrti nepoberal žiadny dôchodok, ale získal potrebný počet odpracovaných rokov, ktorý je nutný na nárok na invalidný dôchodok alebo ku dňu smrti nepoberal žiadny dôchodok, ale splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Dieťa ho môže dostávať po každom z rodičov alebo osvojiteľov, čo znamená, že môže mať nárok naraz na dva sirotské dôchodky.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pozostalostné dávky #pozostalostné dôchodky