Odchodom do penzie sa povinností nezbavíte

Ak sa v blízkej budúcnosti chystáte na odchod do starobného, predčasného či invalidného dôchodku a myslíte si, že po jeho priznaní už nebudete mať žiadne povinnosti, nie je to úplne pravda. Aj po priznaní penzie si dôchodca musí plniť isté povinnosti.

, 11.03.2021 06:00
senior, práca, pracujúci penzisti, telefonovanie Foto:
Zmenu mena, priezviska, či adresy treba nahlásiť do ôsmich dní. Ak penzista poberá dôchodok zo zahraničia, musí nahlásiť jeho výšku na účely 13. dôchodku.
debata

Vo všeobecnosti pracovníci Sociálnej poisťovne odporúčajú začať sa zaujímať o svoje dôchodkové záležitosti rok pred dosiahnutím penzijného veku. Včasným záujmom o dôchodkové záležitosti tak získate čas poradiť sa a doplniť si všetky potrebné doklady. V pobočke Sociálnej poisťovne, resp. prostredníctvom žiadosti o výpis z individuálneho účtu poistenca si každý môže v predstihu overiť, či sú v informačnom systéme zaevidované všetky údaje o obdobiach jeho zamestnania i výške zárobkov.

Každý, kto chce o dôchodok požiadať, musí podať písomnú žiadosť a doložiť potrebné doklady. Tomu, kto podmienky nespĺňa, bude žiadosť zamietnutá. Sociálna poisťovňa vypočíta presnú výšku dôchodku poistencovi až počas konania o jeho priznanie, to znamená, až po podaní žiadosti a posúdení nároku. Až vtedy sa presne zistia všetky skutočnosti, ktoré sú na výpočet dôchodku nevyhnutné a vezmú sa do úvahy všetky veličiny, ktoré vplývajú na jeho výšku. Sú to napríklad počet odpracovaných rokov, hrubé zárobky, výška poistného, ktoré poistenec odvádzal.

Mnohí si myslia, že po priznaní penzijnej dávky už nemajú žiadne povinnosti. Nie je to ale tak.

„Príjemca akéhokoľvek druhu dôchodku musí v lehote do ôsmich dní nahlásiť zmenu mena a priezviska, adresu na doručovanie rozhodnutí a iných písomností, skutočnosti rozhodujúce na trvanie nárok na dôchodok a nároku na jeho výplatu. Ak teda neohlási zmenu v lehote do ôsmich dní, Sociálna poisťovňa nevie doručiť dôchodok, čím sa zastaví jeho výplata. Sociálna poisťovňa vtedy nevie doručovať ani ďalšie dôležité písomnosti,“ uviedla hovorkyňa Sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková.

„Zamestnanec, respektíve SZČO, ktorý poberá predčasný starobný dôchodok alebo vykonáva prácu v zahraničí, musí v lehote do ôsmich dní oznámiť výkon zárobkovej činnosti v zahraničí. Ak zmenu neohlási, musí vrátiť neprávom vyplatené sumy dôchodku,“ uviedla Dvoráková.

Ak penzista poberá dôchodok zo zahraničia, musí nahlásiť jeho výšku na účely 13. dôchodku – má povinnosť oznámiť výšku dôchodku zo zahraničia, ak oproti predchádzajúcemu roku došlo k zmene, zvýšenia starobného alebo invalidného dôchodku na sumu minimálnej penzie – má povinnosť oznámiť výšku dôchodku zo zahraničia do ôsmich dní od priznania alebo zmeny jeho sumy. „Ak zmenu neohlási, je povinný vrátiť neprávom vyplatené sumy dôchodku, resp. 13. dôchodku,“ približuje hovorkyňa.

Poberateľ dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou, ktorý má bydlisko v krajinách Európskej únie alebo štátoch, ktoré sú členom Európskeho združenia voľného obchodu (Švajčiarska konfederácia, Islandská republika, Nórske kráľovstvo a Lichtenštajnské kniežactvo), musí Sociálnej poisťovni doručiť raz ročne (do 31. januára) tzv. doklad o žití, dôchodca s bydliskom v ostatných krajinách tak musí urobiť raz štvrťročne (vždy do 15. apríla, 15. júla, 15. októbra a 15. januára v danom roku). Zuzana Dvoráková upozorňuje, že ak penzista tzv. doklad o žití nepredloží, zastaví sa mu výplata dôchodku až do predloženia tohto dokladu.

„Pokuty teda dôchodcovi pri nesplnení týchto povinností nehrozia. Pre nesplnenie niektorých povinností však môže dôjsť k zastaveniu výplaty dôchodku, resp. povinnosti vrátiť vyplatený 13. dôchodok alebo neprávom vyplatené sumy dôchodku,“ dodala hovorkyňa.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #povinnosti #odchod do dôchodku #odchod do penzie
Flowers