Kedy mám nárok na starobný a ďalšie dôchodky?

Kedy vzniká nárok na starobný, predčasný či invalidný dôchodok? Aké doklady treba predložiť? Ako sa dá prispieť k urýchleniu procesu a čo robiť, ak niečo chýba?

15.03.2021 06:00
žena, dôchodkyňa, papiere, rozmýšľanie,... Foto:
Dôležitá je spolupráca žiadateľa o dôchodok a zamestnanca pobočky.
debata
 • Poistenec má nárok na starobný dôchodok, ak odpracoval najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek.
 • Od roku 2020 je známy dôchodkový vek všetkých poistencov. Určuje sa v rokoch a mesiacoch a závisí od roku narodenia, pohlavia a počtu vychovaných detí. Je uvedený v tabuľke, ktorá je prílohou zákona o sociálnom poistení. Nájsť ju možno aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne, kde si výpočet dôchodkového veku možno uľahčiť aj využitím kalkulačky na informatívny výpočet dôchodkového veku.
 • Výchova dieťaťa pre vekovú podmienku sa zohľadňuje prednostne žene. Mužovi sa zohľadní len v prípade, ak starostlivosť o dieťa nie je možné zohľadniť žene (napr. z dôvodu úmrtia ženy pred dovŕšením dôchodkového veku, ak muž vychovával deti po smrti matky). Odlišne sa môže určovať dôchodkový vek u poistencov, ktorým sa zachovávajú nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. pracovnej kategórie alebo tzv. doby služby do I. alebo II. kategórie funkcií.

Kedy vzniká nárok na predčasný dôchodok?

 • Predčasný dôchodok slúži na zabezpečenie príjmu ľudí v preddôchodkovom veku, ktorí prišli o zamestnanie, dlhodobo si ho nedokážu nájsť a nemajú iné možnosti riešenia svojej ekonomickej situácie. Keďže jeho poberateľmi sa v minulosti stávali ľudia, ktorí na tento dôchodok neboli vôbec odkázaní, novela zákona o sociálnom poistení účinná od 1. 1. 2011 priniesla zákaz súbehu práce a jeho poberania. Preto každý poistenec, ktorý sa rozhodne pre predčasný dôchodok, musí najprv ukončiť zamestnanie.
 • Poistenec môže požiadať o priznanie predčasného dôchodku najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, ak nepracuje a spĺňa podmienku dôchodkového poistenia najmenej 15 rokov. Súčasne musí byť tiež splnená podmienka, aby suma predčasnej penzie bola vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Od 1. júla to predstavuje 257,80 eura. Ak suma predčasného starobného dôchodku vyjde nižšia, Sociálna poisťovňa ho neprizná.
 • Nárok naň vzniká najskôr odo dňa podania žiadosti. Ku dňu spísania žiadosti nesmie poistenec pracovať.
 • Žiadosť je možné v jednom roku podať najviac dvakrát.

Ako mám začať s vybavovaním?

 • Skontrolujem si v dostatočnom časovom predstihu, či Sociálna poisťovňa eviduje všetky doby zamestnania a hrubé zárobky (hrubé zárobky spravidla od roku 1984)
 • Vypýtajte si výpis z Individuálneho účtu poistenca: písomne, listom alebo mailom na adrese podatelna@socpoist.sk; telefonicky na bezplatnom čísle 0800 123 123; informujte sa o obdobiach vášho dôchodkového poistenia osobne v pobočke, elektronicky www.socpoist.sk → e-Služby → Individuálny účet poistenca

Kedy môžem žiadať o invalidný dôchodok?

 • Nárok na invalidný dôchodok má poistenec, ktorý je invalidný, získal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia a ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.
 • Za osobitne stanovených podmienok môže vzniknúť nárok na invalidný dôchodok (tzv. invalidný dôchodok z mladosti) aj osobe, ktorá sa stala invalidnou pred dovŕšením veku, v ktorom sa končí povinná školská dochádzka alebo v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom. Nárok na tento dôchodok vznikne najskôr odo dňa dovŕšenia 18 rokov veku. Po 31. decembri 2007 môže za osobitných podmienok tiež vzniknúť nárok na invalidný dôchodok aj doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia.
 • Počet rokov dôchodkového poistenia závisí od veku, v ktorom poistenec bol uznaný za invalidného. Čím je starší, tým viac rokov musí mať odpracovaných. Zákon to stanovuje takto: ak má vek do 20 rokov, na priznanie invalidného dôchodku môže mať odpracovaný menej ako jeden rok, nad 20 rokov do 24 rokov – najmenej jeden rok, nad 24 rokov do 28 rokov – najmenej dva roky, nad 28 rokov do 34 rokov – najmenej päť rokov, nad 34 rokov do 40 rokov – najmenej osem rokov, nad 40 rokov do 45 rokov – najmenej desať rokov, nad 45 rokov – najmenej 15 rokov. Potrebný počet rokov dôchodkového poistenia sa zisťuje z obdobia pred vznikom invalidity bez ohľadu na to, aký vek poistenec ku dňu vzniku invalidity dosiahol.

Ako môžem prispieť k urýchleniu vybavenia dôchodku?

 • Vopred sa pripravím a doplním doklady o chýbajúcich dobách zamestnania
 • Dôležitá je spolupráca žiadateľa o dôchodok a zamestnanca pobočky
 • Spísaním žiadosti sa začína konanie o priznaní dôchodku
 • Lehota na rozhodnutie o priznaní dôchodku je 60 dní, v zložitých prípadoch sa môže predĺžiť o najviac 60 dní, o čom Sociálna poisťovňa poistenca písomne informuje
 • Ak má poistenec všetky svoje tvrdenia uvedené v žiadosti o dôchodok podložené hodnovernými dokladmi, výrazne prispeje ku skráteniu konania o priznaní dôchodku

Čo robiť, ak mi chýbajú niektoré doklady?

 • Pracovníčky pobočky poradia, do ktorej archívnej spoločnosti zaniknutý zamestnávateľ odovzdal mzdové listy, ktorými je možné preukázať dobu zamestnania a dosahované hrubé zárobky – tam si ich môže poistenec vyžiadať
 • Ak niektoré doklady chýbajú a nie je v silách poistenca ich preukázať, zabezpečí ich až v samotnom v konaní o dôchodku Sociálna poisťovňa vo vlastnej réžii, čo však ale v niektorých prípadoch môže konanie predĺžiť. Obdobie zamestnania môžu potvrdiť aj dvaja svedkovia.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #doklady #starobný dôchodok #invalidný dôchodok #nárok na penziu