Dôchodca a exekučné zrážky

Mnohí penzisti sú presvedčení o tom, že po odchode do dôchodku sa zbavia dlhov. Nie je to však pravda, pretože penzia je príjem a podlieha exekúcii. Dôchodok je totiž podľa zákona takým príjmom, z ktorého je možné zrážať dlžné sumy.

12.03.2021 08:00
dôchodkyňa, peniaze, problém, dlhy Foto:
Na úhradu pohľadávky možno použiť jednu alebo dve tretiny zo sumy, ktorá ostane po odrátaní tzv. základnej sumy.
debata

Najčastejšie sa exekučné zrážky z dôchodkov uhrádzajú v prospech nebankových subjektov, telekomunikačných operátorov či poskytovateľov dátových služieb a zdravotných poisťovní.

Príklad

Suma zrážky z dôchodku sa určí tak, že z dôchodku sa odpočíta tzv. základná suma a zvyšok dôchodku sa zaokrúhli nadol na sumu deliteľnú tromi vyjadrenú v eurocentoch a rozdelí sa na tri časti (tretiny).

Prvá tretina je určená na uspokojenie všetkých pohľadávok.
Druhá tretina je určená na uspokojovanie prednostných pohľadávok.
Tretia tretina sa pripočíta k základnej sume, ktorá sa nesmie z dôchodku zraziť.

Na úhradu pohľadávky možno použiť jednu alebo dve tretiny.

Ak ide o pohľadávku neprednostnú, zrážka sa vykoná v rozsahu prvej tretiny.
Ak ide o pohľadávku prednostnú, zrážka sa vykoná v rozsahu prvých dvoch tretín.

Penzistovi sa vypláca starobný dôchodok v sume 420,60 eura mesačne. Po odpočítaní základnej sumy (214,83) sa na tretiny rozdelí suma 205,77. Ak sa vykonávajú zrážky na úhradu neprednostnej pohľadávky, suma zrážky bude 68,59 eura mesačne a dôchodcovi sa bude vyplácať 352,01 eura mesačne. Ak sa vykonávajú zrážky na úhradu prednostnej pohľadávky, suma zrážky bude 137,18 mesačne a zostane mu 283,42 eura mesačne.

Video
Právnička Jana Alušíková z advokátskej kancelárie MPH o exekúciách dôchodcov - odvysielané 18. 12. 2020.

Čo je základná suma?

Je to suma, ktorá sa nesmie poberateľovi dôchodku zraziť a musí sa mu vyplatiť. Poberateľovi dôchodku sa nesmie z mesačnej sumy dôchodku zraziť základná suma, ktorou je 100 % sumy životného minima, teda 214,83 eura mesačne. Zvýšenie základnej sumy na každú ďalšiu vyživovanú osobu je 50 % sumy životného minima, to znamená 107,41 eura. Ak je pohľadávkou, na ktorú sa zrážky z dôchodku vykonávajú výživné pre maloleté dieťa, poberateľovi dôchodku ako povinnému sa nesmie z mesačnej sumy dôchodku zraziť základná suma, ktorou je 70 % zo 60 % sumy životného minima.

Príklad: Invalidný dôchodok sa vypláca v sume 350,60 eur mesačne. Povinný vyživuje manželku. Základná suma, ktorá sa nesmie z dôchodku zraziť, je 322,24 eura (214,83 + 107,41). Po odpočítaní základnej sumy od sumy dôchodku a zaokrúhlení na najbližší eurocent nadol na sumu deliteľnú tromi sa na tretiny rozdelí suma 28,35 eura. Ak sa zrážky vykonávajú na úhradu neprednostnej pohľadávky, suma zrážky bude 9,45 eura mesačne a ak sa zrážky vykonávajú na úhradu prednostnej pohľadávky, suma zrážky bude 18,90 eura mesačne.

Aká je základná suma, ak je poberateľ dôchodku v zariadení sociálnych služieb?

Ak poberateľ dôchodku platí úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, exekúcii nepodlieha suma potrebná na úhradu pobytu v tomto zariadení a suma vreckového v zariadení. Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí poberateľovi dôchodku zostať mesačne z jeho dôchodku najmenej 25 % sumy životného minima (53,70) a v zariadení bez poskytovania stravovania musí poberateľovi dôchodku zostať mesačne z jeho dôchodku najmenej 75 % sumy životného minima (161,12).

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #exekúcie dôchodkov #zrážka z dôchodku