Otázky a odpovede o penzijnom systéme: Ako sa vypočíta výška môjho dôchodku?

Odpovedáme na vaše najčastejšie otázky. Majú na penziu vplyv aj dávky v nezamestnanosti? Kedy dovŕšite dôchodkový vek?

23.03.2021 06:00
kocky, otáznik, otázniky, otázky Foto:
Počíta sa do odpracovaných rokov na účely dôchodku obdobie poberania opatrovateľského príspevku za opatrovanie rodiča, keď je jeho poberateľ súčasne uchádzač o zamestnanie evidovaný na úrade práce?
debata

1. Aké podmienky musím splniť, aby som mohol/a požiadať o priznanie starobného dôchodku?

V prvom rade musíte dovŕšiť dôchodkový vek. Od roku 2020 je dôchodkový vek určený podľa tabuľky, ktorá je prílohou zákona o sociálnom poistení. Platí ústavný strop 64 rokov, pričom ten sa môže u žien znížiť o pol roka za každé vychované dieťa (najviac o 18 mesiacov za tri deti a viac). Možno ho znížiť aj mužovi, ak sa výchova dieťaťa nezohľadnila matke. Dôchodkový vek si možno vypočítať pomocou kalkulačky na výpočet dôchodkového veku, ktorú nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Skoršie dovŕšenie dôchodkového veku môžu získať aj tí, ktorí pracovali v tzv. zvýhodnenej pracovnej kategórii – zachováva sa im nárok na znížený dôchodkový vek z dôvodu odpracovania stanoveného počtu rokov v I. pracovnej kategórii, resp. I./II. kategórii funkcií. Druhou podmienkou je potreba mať v Sociálnej poisťovni evidované minimálne 15-ročné obdobie dôchodkového poistenia. Aj tu platí jedna výnimka – poistencovi, ktorý nezískal na Slovensku aspoň 15 rokov poistenia, ale pracoval aj v krajinách EÚ alebo tzv. zmluvných krajinách, sa pre nárok na dôchodok (nie pre výpočet dôchodku) započíta aj obdobie poistenia v zahraničí.

2. Počíta sa do odpracovaných rokov na účely dôchodku obdobie poberania opatrovateľského príspevku za opatrovanie rodiča, keď je jeho poberateľ súčasne uchádzač o zamestnanie evidovaný na úrade práce?

Osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, môže byť povinne dôchodkovo poistená ako poistenec štátu (dôchodkové poistenie za ňu platí štát) za predpokladu, že nie je povinne dôchodkovo poistená (napr. ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba), nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, nedovŕšila dôchodkový vek.

Podľa súčasne platných právnych predpisov fyzická osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené podmienky, je v Sociálnej poisťovni evidovaná ako poistenec štátu automaticky (bez povinnosti podať prihlášku), na základe údajov, ktoré Sociálnej poisťovni poskytne Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Skutočnosť, či je fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, evidovaná na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie, nemá na uvedené vplyv.

3. Budú sa mi pre výpočet sumy starobného dôchodku hodnotiť aj vyplatené dávky v nezamestnanosti?

Na výpočet sumy starobného dôchodku sa nehodnotí suma vyplatenej dávky v nezamestnanosti ako vymeriavací základ. Hodnotí sa iba obdobie (ako náhradná doba do odpracovaných rokov), počas ktorého bol občan evidovaný na úrade práce ako nezamestnaný, a to takto: obdobie evidencie do 31. decembra 2000 sa hodnotí v plnom rozsahu, v období od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003 sa hodnotí iba doba evidencie, počas ktorej bola občanovi vyplácaná dávka v nezamestnanosti (za tieto obdobia patrí osobný mzdový bod v hodnote 0,3, ak toto obdobie trvalo celý kalendárny rok, alebo pomerná časť z hodnoty 0,3, ak toto obdobie trvalo len časť kalendárneho roka).

Po 31. decembri 2003 doba evidencie na úrade práce nie je obdobím dôchodkového poistenia. Ak však poistenec bol od 1. januára 2004 dobrovoľne dôchodkovo poistený (prihlásil sa a dobrovoľne platil poistné na dôchodkové poistenie, resp. si za toto obdobie môže aj v čase odchodu do dôchodku dodatočne, teda aj spätne, doplatiť poistné na dôchodkové poistenie), tak sa mu toto obdobie po 31. decembri 2003 bude hodnotiť z vymeriavacích základov, z ktorých bolo zaplatené poistné na dobrovoľné dôchodkové poistenie alebo dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie.

V týchto prípadoch je rozhodujúca suma vymeriavacích základov, z ktorých bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie alebo dodatočne bude zaplatené poistné na dôchodkové poistenie.

4. Ako sa vypočíta výška mojej penzie? Dá sa uviesť konkrétny príklad človeka, ktorý skončil strednú školu s maturitou, od svojich 18 rokov pracoval a jeho mzda kopírovala priemernú mzdu v hospodárstve?

Dôchodky sa počítajú individuálne a hodnotí sa každý jeden deň poistenia a vymeriavacie základy spravidla od roku 1984. Uvedený príklad preto nemožno zovšeobecniť. Žiaden človek nedosahuje priemernú mzdu počas celého aktívneho pracovného života. Môže mať aj obdobia starostlivosti o dieťa, obdobia nezamestnanosti, obdobia zamestnania v zahraničí a pod. Dôchodok sa počíta tak, že sa obdobie dôchodkového poistenia vynásobí priemerným osobným mzdovým bodom a aktuálnou dôchodkovou hodnotou.

Ak by sme to aspoň orientačne premietli na príklad: priemerný osobný mzdový bod pri priemernej mzde je 1,0012; obdobie dôchodkového poistenia je u spomínaného poistenca 43 rokov a aktuálna dôchodková hodnota na tento rok je 14,2107 eura. Keď to vynásobíme, dostaneme sumu starobného dôchodku 611,80 eura a ešte k tomu patrí valorizácia na tento rok, čiže suma dôchodku je 627,70 eura.

5. Narodila som sa 31. októbra 1959 a vychovala som 2 deti. Kedy dovŕšim dôchodkový vek?

Dôchodkový vek dovŕšite 31. augusta tohto roku. Pre poistenky narodené v roku 1959 je dôchodkový vek 61 rokov a 10 mesiacov. Sociálna poisťovňa pripravila na svojej webovej stránke v časti Dôchodca kalkulačku – Výpočet dôchodkového veku, pomocou ktorej je možné vypočítať si presný dátum dovŕšenia dôchodkového veku, ak sa už dá určiť. Základným údajom je dátum narodenia. V pravom hornom rohu kalkulačky je k dispozícii aj podrobný návod na vyplnenie a používateľská príručka.

6. Narodil som sa 12. januára 1956. Už som mohol byť na penzii, ale dovŕšením dôchodkového veku, som o starobný dôchodok nepožiadal. Ak požiadam o starobný dôchodok v tomto roku, bude sa môj dôchodkový vek predlžovať alebo sa mi dôchodok vyplatí aj spätne za roky, keď som oň nepožiadal?

Dôchodkový vek sa vám predlžovať nebude. O starobný dôchodok môžete v tomto roku požiadať aj spätne od dovŕšenia dôchodkového veku alebo od ktoréhokoľvek dátumu po dovŕšení dôchodkového veku. O dôchodok je totiž možné požiadať aj spätne, najviac však tri roky spätne. Ak požiadate o starobný dôchodok k neskoršiemu dátumu, ako bolo dovŕšenie vášho dôchodkového veku, pozitívne sa vám to odrazí aj vo výške dôchodku – Sociálna poisťovňa vám pri výpočte zhodnotí aj to obdobie, ktoré ste odpracovali po dovŕšení dôchodkového veku.

7. Môj starobný dôchodok je vyšší ako 334,30 eura. Mám nárok na minimálny dôchodok?

Výška minimálneho dôchodku 334,30 eura je najnižšia výška minimálneho dôchodku patriaca za 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia. Nie je to však hraničná suma na vznik nároku na minimálny dôchodok. Výška minimálneho dôchodku sa mení v závislosti od počtu získaných rokov obdobia. Či vznikne nárok na minimálny dôchodok sa bude porovnávať vždy s výškou minimálneho dôchodku zodpovedajúcou získaným rokom obdobia. Ak poberateľ dôchodku vo výške 304,50 eura mesačne získal 45 rokov obdobia, výška jeho minimálneho dôchodku bude 410,00 eura mesačne.

8. V tomto roku dovŕšim dôchodkový vek a požiadam o starobný dôchodok. Následne by som chcel so zamestnávateľom uzatvoriť dohodu o pracovnej činnosti. Budem si môcť uplatniť výnimku z platenia poistného?

Áno. Od 1. júla 2018 má poberateľ starobného, predčasného, invalidného, výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku a invalidného výsluhového dôchodku právo určiť si jednu dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, z ktorej sa nebude považovať za zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, ak príjem z tejto dohody nepresiahne sumu 200 eur mesačne u dohodára s pravidelným mesačným príjmom alebo nepresiahne priemerne 200 eur mesačne u dohodára s nepravidelným príjmom.

9. Mám 59 rokov, pracoval som už od 15 rokov. Ako 56-ročnému mi priznali invalidný dôchodok. Som penzista s mierou poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %, ale moja penzia je len 230,80 eura. Prečo sa na mňa nevzťahuje minimálny dôchodok?

Nárok na minimálny dôchodok má poberateľ starobného dôchodku (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný starobný dôchodok) alebo poberateľ invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Váš čitateľ, poberateľ invalidného dôchodku má 59 rokov a nedovŕšil ešte dôchodkový vek. Nemá teda nárok na minimálny dôchodok. Nárok na minimálny dôchodok bude možné posúdiť až po dovŕšení dôchodkového veku.

10. Môžem žiadosť o dôchodok vziať späť?

Áno, je to možné. Ak si to poistenec rozmyslí a chce naďalej iba pracovať a nepoberať penziu, stačí, ak napíše ústrediu Sociálnej poisťovne list. Uvedie v ňom svoje meno, priezvisko, rodné číslo a adresu. Z listu musí jednoznačne vyplývať, že poistenec berie svoju žiadosť o dôchodok späť. List musí byť vlastnoručne podpísaný. Urobiť tak môžete do 30 dní od doručenia rozhodnutia o dôchodku, to znamená dovtedy, kým rozhodnutie nie je právoplatné.

11. Ovplyvní výšku môjho starobného dôchodku to, že som mal v roku 2020 viac pracovných pomerov?

Áno, pri výpočte sumy zvýšenia starobného dôchodku Sociálna poisťovňa prihliada na zárobky zo všetkých poistných pomerov pracujúceho dôchodcu. Starobný dôchodok Sociálna poisťovňa zvýši automaticky od 1. januára kalendárneho roka za odpracované obdobie predchádzajúceho roka. Môže tak urobiť raz ročne aj na žiadosť dôchodcu, ale až keď ukončí všetky poistné/pracovné pomery.

12. Dôchodkový vek dovŕšim 10. júna 2021. Z akého obdobia bude vypočítaný môj priemerný osobný mzdový bod?

Rozhodujúcim obdobím pre výpočet priemerného osobného mzdového bodu (POMB) sú spravidla kalendárne roky od 1. januára 1984 do posledného roku pred rokom, v ktorom vznikol nárok na dôchodok. Vo vašom prípade sa teda POMB vypočíta z obdobia od 1. januára 1984 do 31. decembra 2020.

13. Narodil som sa 24. 11.1959. Môžem v tomto roku požiadať o predčasný dôchodok?

Môžete. Spĺňate totiž vekovú podmienku na priznanie predčasného starobného dôchodku. Dôchodkový vek poistenca narodeného v roku 1959 je 62 rokov a 10 mesiacov. Tento vek dovŕšite 24. septembra 2022. Nárok na predčasný dôchodok vám, za splnenia ostatných zákonných podmienok, vznikne najskôr dva roky pred dovŕšením tohto veku, teda už aj v súčasnosti môžete požiadať o predčasný dôchodok. Zároveň však vaša penzia musí byť vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima, teda viac ako 257,80 eura. Nárok vám však nevznikne, ak ku dňu, od ktorého budete žiadať o dôchodok, budete pracovať. Všetky podmienky nájdete aj na stránke Sociálnej poisťovne: www.socpoist.sk/…chodok/1287s.

14. Môžem pracovať na dohodu s odvodovou úľavou a súčasne poberať predčasný dôchodok?

Môžete, ak už predčasný dôchodok poberáte. Od 1. júla 2018 môže pracovať na dohodu s odvodovou úľavou aj poberateľ predčasného dôchodku bez toho, aby mu SP zastavila výplatu predčasnej penzie, ak príjem z tejto dohody nepresiahne za rok 2 400 eur. Môžete teda poberať predčasný dôchodok a zároveň aj pracovať na dohodu. Ak však príjem z takejto dohody za rok presiahne 2 400 eur, SP zastaví výplatu predčasného dôchodku a v ďalšom roku výplatu v januári obnoví a zúčtuje. Ak by ste však vykonávali činnosť na základe dvoch alebo viacerých dohôd, a len jedna z nich je dohoda s odvodovou úľavou, nárok na výplatu predčasného dôchodku vám zanikne. Pri spisovaní žiadosti o predčasný dôchodok ešte nemôžete pracovať na dohodu s odvodovou úľavou, teda byť dôchodkovo poistený.

15. Od 5. mája 2019 mi bol priznaný predčasný starobný dôchodok, ktorý sa mi nevypláca, pretože som zamestnaná. Dňa 5. 5. 2021 dovŕšim dôchodkový vek. Môžem od tohto dňa požiadať o priznanie starobného dôchodku, aj keď budem naďalej pracovať?

Áno. Nárok na výplatu dôchodku vzniká aj dovŕšením dôchodkového veku, keďže dovŕšením dôchodkového veku sa predčasný starobný dôchodok stáva starobným dôchodkom. Výplata starobného dôchodku nie je obmedzená v dôsledku súbehu s výkonom zárobkovej činnosti, preto po dovŕšení dôchodkového veku je možné požiadať o jeho uvoľnenie, aj keď nezaniklo povinné dôchodkové poistenie, alebo je možné naďalej pracovať bez poberania starobného dôchodku. O zvýšenie starobného dôchodku je však možné požiadať až po zániku povinného dôchodkového poistenia, teda až keď ukončíte pracovný pomer.

16. Som poberateľom predčasného starobného dôchodku, dôchodkový vek dovŕšim 8. apríla 2021 a chcel by som sa zamestnať. Ako a kedy príde k prechodu z predčasného dôchodku na riadny starobný dôchodok? Dostanem o tejto zmene rozhodnutie?

Predčasný starobný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku je starobný dôchodok. To znamená, že od 8. 4. 2021 budete poberateľom starobného dôchodku. O tejto skutočnosti Sociálna poisťovňa rozhodnutie nevydáva.

17. Manželka zomrela 14. februára 2021. Dôchodok poberala 22. dňa v mesiaci. Mám nárok na vyplatenie časti jej dôchodku?

Nie. Dôchodkové dávky sa vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách. Penzia bola naposledy vašej manželke vyplatená 22. januára 2020 a patrila jej do 21. februára 2021. Znamená to, že po zosnulej manželke už nezostala žiadna nevyplatená čiastka dôchodku.

18. Som poberateľkou starobného dôchodku v sume 405,80 eura mesačne. Zomrel mi manžel, ktorému bol vyplácaný starobný dôchodok v sume 432,20 eura mesačne. Bude sa mi vdovský dôchodok vyplácať vo výške 60 % starobného dôchodku manžela?

Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku (predčasného alebo invalidného dôchodku) a vdovského dôchodku (vdoveckého dôchodku), ten dôchodok, ktorý je vyšší, sa vypláca v plnej sume a z nižšieho dôchodku sa vypláca jedna polovica.

Vdovský dôchodok, ktorý je 60 % manželovho starobného dôchodku, je 259,40 eura. Pretože je nižší ako starobný dôchodok vyplácaný v sume 405,80 eura, bude sa vdovský dôchodok vyplácať v sume jednej polovice, teda v sume 129,70 eura.

19. Som poberateľom invalidného dôchodku. Môžem popri poberaní invalidného dôchodku pracovať a po ukončení zamestnania požiadať Sociálnu poisťovňu o zvýšenie invalidného dôchodku za obdobie výkonu zamestnania počas poberania invalidného dôchodku?

Poberateľ invalidného dôchodku môže popri poberaní tohto dôchodku pracovať, ak mu to jeho zdravotný stav dovoľuje. Invalidný dôchodok však nie je možné zvýšiť za obdobie povinného dôchodkového poistenia počas poberania tohto dôchodku.

20. Som poberateľ invalidného dôchodku. Dňa 5. marca 2021 dovŕšim dôchodkový vek. Môžem požiadať o starobný dôchodok? Čo v prípade, ak bude starobný dôchodok nižší ako invalidný dôchodok?

Áno, odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku môžete požiadať o starobný dôchodok. Sociálna poisťovňa určí sumu starobného dôchodku a porovná ju so sumou vyplácaného invalidného dôchodku. Vyplácať vám bude dôchodok, ktorého suma je vyššia. Nárok na nižší dôchodok zanikne. Pri rovnakej sume týchto dôchodkov sa bude vyplácať dôchodok, ktorý si zvolíte.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #starobný dôchodok #otázky a odpovede #dôchodkový systém #dávky v nezamestnanosti