Otázky a odpovede o penziách: Z akého obdobia sa vypočíta priemerný osobný mzdový bod?

Máte s penziou nad 334,30 eura nárok na minimálny dôchodok? Je možné vziať žiadosť o penziu späť? Ďalšie odpovede na otázky o penziách.

, 24.03.2021 08:00
manželia, seniori, úsmev, objatie Foto:
Ovplyvní výšku môjho starobného dôchodku to, že som mal v roku 2020 viac pracovných pomerov?

7. Môj starobný dôchodok je vyšší ako 334,30 eura. Mám nárok na minimálny dôchodok?

Výška minimálneho dôchodku 334,30 eura je najnižšia výška minimálneho dôchodku patriaca za 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia. Nie je to však hraničná suma na vznik nároku na minimálny dôchodok. Výška minimálneho dôchodku sa mení v závislosti od počtu získaných rokov obdobia. Či vznikne nárok na minimálny dôchodok sa bude porovnávať vždy s výškou minimálneho dôchodku zodpovedajúcou získaným rokom obdobia. Ak poberateľ dôchodku vo výške 304,50 eura mesačne získal 45 rokov obdobia, výška jeho minimálneho dôchodku bude 410,00 eura mesačne.

8. V tomto roku dovŕšim dôchodkový vek a požiadam o starobný dôchodok. Následne by som chcel so zamestnávateľom uzatvoriť dohodu o pracovnej činnosti. Budem si môcť uplatniť výnimku z platenia poistného?

Áno. Od 1. júla 2018 má poberateľ starobného, predčasného, invalidného, výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku a invalidného výsluhového dôchodku právo určiť si jednu dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, z ktorej sa nebude považovať za zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, ak príjem z tejto dohody nepresiahne sumu 200 eur mesačne u dohodára s pravidelným mesačným príjmom alebo nepresiahne priemerne 200 eur mesačne u dohodára s nepravidelným príjmom.

9. Mám 59 rokov, pracoval som už od 15 rokov. Ako 56-ročnému mi priznali invalidný dôchodok. Som penzista s mierou poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %, ale moja penzia je len 230,80 eura. Prečo sa na mňa nevzťahuje minimálny dôchodok?

Nárok na minimálny dôchodok má poberateľ starobného dôchodku (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný starobný dôchodok) alebo poberateľ invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Váš čitateľ, poberateľ invalidného dôchodku má 59 rokov a nedovŕšil ešte dôchodkový vek. Nemá teda nárok na minimálny dôchodok. Nárok na minimálny dôchodok bude možné posúdiť až po dovŕšení dôchodkového veku.

10. Môžem žiadosť o dôchodok vziať späť?

Áno, je to možné. Ak si to poistenec rozmyslí a chce naďalej iba pracovať a nepoberať penziu, stačí, ak napíše ústrediu Sociálnej poisťovne list. Uvedie v ňom svoje meno, priezvisko, rodné číslo a adresu. Z listu musí jednoznačne vyplývať, že poistenec berie svoju žiadosť o dôchodok späť. List musí byť vlastnoručne podpísaný. Urobiť tak môžete do 30 dní od doručenia rozhodnutia o dôchodku, to znamená dovtedy, kým rozhodnutie nie je právoplatné.

11. Ovplyvní výšku môjho starobného dôchodku to, že som mal v roku 2020 viac pracovných pomerov?

Áno, pri výpočte sumy zvýšenia starobného dôchodku Sociálna poisťovňa prihliada na zárobky zo všetkých poistných pomerov pracujúceho dôchodcu. Starobný dôchodok Sociálna poisťovňa zvýši automaticky od 1. januára kalendárneho roka za odpracované obdobie predchádzajúceho roka. Môže tak urobiť raz ročne aj na žiadosť dôchodcu, ale až keď ukončí všetky poistné/pracovné pomery.

12. Dôchodkový vek dovŕšim 10. júna 2021. Z akého obdobia bude vypočítaný môj priemerný osobný mzdový bod?

Rozhodujúcim obdobím pre výpočet priemerného osobného mzdového bodu (POMB) sú spravidla kalendárne roky od 1. januára 1984 do posledného roku pred rokom, v ktorom vznikol nárok na dôchodok. Vo vašom prípade sa teda POMB vypočíta z obdobia od 1. januára 1984 do 31. decembra 2020.

13. Narodil som sa 24. 11.1959. Môžem v tomto roku požiadať o predčasný dôchodok?

Môžete. Spĺňate totiž vekovú podmienku na priznanie predčasného starobného dôchodku. Dôchodkový vek poistenca narodeného v roku 1959 je 62 rokov a 10 mesiacov. Tento vek dovŕšite 24. septembra 2022. Nárok na predčasný dôchodok vám, za splnenia ostatných zákonných podmienok, vznikne najskôr dva roky pred dovŕšením tohto veku, teda už aj v súčasnosti môžete požiadať o predčasný dôchodok. Zároveň však vaša penzia musí byť vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima, teda viac ako 257,80 eura. Nárok vám však nevznikne, ak ku dňu, od ktorého budete žiadať o dôchodok, budete pracovať. Všetky podmienky nájdete aj na stránke Sociálnej poisťovne: www.socpoist.sk/…chodok/1287s.

14. Môžem pracovať na dohodu s odvodovou úľavou a súčasne poberať predčasný dôchodok?

Môžete, ak už predčasný dôchodok poberáte. Od 1. júla 2018 môže pracovať na dohodu s odvodovou úľavou aj poberateľ predčasného dôchodku bez toho, aby mu SP zastavila výplatu predčasnej penzie, ak príjem z tejto dohody nepresiahne za rok 2 400 eur. Môžete teda poberať predčasný dôchodok a zároveň aj pracovať na dohodu. Ak však príjem z takejto dohody za rok presiahne 2 400 eur, SP zastaví výplatu predčasného dôchodku a v ďalšom roku výplatu v januári obnoví a zúčtuje. Ak by ste však vykonávali činnosť na základe dvoch alebo viacerých dohôd, a len jedna z nich je dohoda s odvodovou úľavou, nárok na výplatu predčasného dôchodku vám zanikne. Pri spisovaní žiadosti o predčasný dôchodok ešte nemôžete pracovať na dohodu s odvodovou úľavou, teda byť dôchodkovo poistený.

15. Od 5. mája 2019 mi bol priznaný predčasný starobný dôchodok, ktorý sa mi nevypláca, pretože som zamestnaná. Dňa 5. 5. 2021 dovŕšim dôchodkový vek. Môžem od tohto dňa požiadať o priznanie starobného dôchodku, aj keď budem naďalej pracovať?

Áno. Nárok na výplatu dôchodku vzniká aj dovŕšením dôchodkového veku, keďže dovŕšením dôchodkového veku sa predčasný starobný dôchodok stáva starobným dôchodkom. Výplata starobného dôchodku nie je obmedzená v dôsledku súbehu s výkonom zárobkovej činnosti, preto po dovŕšení dôchodkového veku je možné požiadať o jeho uvoľnenie, aj keď nezaniklo povinné dôchodkové poistenie, alebo je možné naďalej pracovať bez poberania starobného dôchodku. O zvýšenie starobného dôchodku je však možné požiadať až po zániku povinného dôchodkového poistenia, teda až keď ukončíte pracovný pomer.

16. Som poberateľom predčasného starobného dôchodku, dôchodkový vek dovŕšim 8. apríla 2021 a chcel by som sa zamestnať. Ako a kedy príde k prechodu z predčasného dôchodku na riadny starobný dôchodok? Dostanem o tejto zmene rozhodnutie?

Predčasný starobný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku je starobný dôchodok. To znamená, že od 8. 4. 2021 budete poberateľom starobného dôchodku. O tejto skutočnosti Sociálna poisťovňa rozhodnutie nevydáva.

17. Manželka zomrela 14. februára 2021. Dôchodok poberala 22. dňa v mesiaci. Mám nárok na vyplatenie časti jej dôchodku?

Nie. Dôchodkové dávky sa vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách. Penzia bola naposledy vašej manželke vyplatená 22. januára 2020 a patrila jej do 21. februára 2021. Znamená to, že po zosnulej manželke už nezostala žiadna nevyplatená čiastka dôchodku.

18. Som poberateľkou starobného dôchodku v sume 405,80 eura mesačne. Zomrel mi manžel, ktorému bol vyplácaný starobný dôchodok v sume 432,20 eura mesačne. Bude sa mi vdovský dôchodok vyplácať vo výške 60 % starobného dôchodku manžela?

Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku (predčasného alebo invalidného dôchodku) a vdovského dôchodku (vdoveckého dôchodku), ten dôchodok, ktorý je vyšší, sa vypláca v plnej sume a z nižšieho dôchodku sa vypláca jedna polovica.

Vdovský dôchodok, ktorý je 60 % manželovho starobného dôchodku, je 259,40 eura. Pretože je nižší ako starobný dôchodok vyplácaný v sume 405,80 eura, bude sa vdovský dôchodok vyplácať v sume jednej polovice, teda v sume 129,70 eura.

19. Som poberateľom invalidného dôchodku. Môžem popri poberaní invalidného dôchodku pracovať a po ukončení zamestnania požiadať Sociálnu poisťovňu o zvýšenie invalidného dôchodku za obdobie výkonu zamestnania počas poberania invalidného dôchodku?

Poberateľ invalidného dôchodku môže popri poberaní tohto dôchodku pracovať, ak mu to jeho zdravotný stav dovoľuje. Invalidný dôchodok však nie je možné zvýšiť za obdobie povinného dôchodkového poistenia počas poberania tohto dôchodku.

20. Som poberateľ invalidného dôchodku. Dňa 5. marca 2021 dovŕšim dôchodkový vek. Môžem požiadať o starobný dôchodok? Čo v prípade, ak bude starobný dôchodok nižší ako invalidný dôchodok?

Áno, odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku môžete požiadať o starobný dôchodok. Sociálna poisťovňa určí sumu starobného dôchodku a porovná ju so sumou vyplácaného invalidného dôchodku. Vyplácať vám bude dôchodok, ktorého suma je vyššia. Nárok na nižší dôchodok zanikne. Pri rovnakej sume týchto dôchodkov sa bude vyplácať dôchodok, ktorý si zvolíte.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #otázky a odpovede #dôchodkový systém