Penzisti: Ako si môžete zvýšiť dôchodok?

Na dôchodok je potrebné šetriť už od mladosti. Ale aj keď ste už v dôchodkovom veku, stále máte šancu si ho trochu zvýšiť - prácou.

22.03.2021 06:00
senior, farmár, pracujúci penzisti, pole, pôda,... Foto:
Človek, ktorý dosiahne dôchodkový vek, nemusí hneď požiadať o dôchodok. Ak pracuje a nedostáva dôchodok, má nárok na zvýšenie svojej penzie.
debata (19)

Predčasný penzista môže pracovať. S obmedzením

Predčasný dôchodca môže za istých podmienok pracovať a aj si zvýšiť dôchodok. Ako?

1. po ukončení zamestnania

Ak predčasný starobný dôchodca ukončí zamestnanie, môže od nasledujúceho dňa po ukončení tohto zamestnania požiadať Sociálnu poisťovňu o uvoľnenie výplaty predčasného starobného dôchodku a súčasne o jeho zvýšenie za obdobie dôchodkového poistenia (zamestnania) získané bez poberania dôchodku. Urobiť tak môže neformálnym listom, ktorý adresuje ústrediu Sociálnej poisťovne.

2. po dovŕšení dôchodkového veku

Po dovŕšení dôchodkového veku môže zamestnaný predčasný dôchodca požiadať o uvoľnenie výplaty svojho už starobného dôchodku. Pri dovŕšení dôchodkového veku sa totiž predčasná penzia stáva automaticky starobným dôchodkom. Popri starobnom dôchodku už môže dovtedy predčasný dôchodca pracovať a zároveň poberať starobný dôchodok. Zároveň takýto dôchodca (poberateľ starobného dôchodku) má nárok na zvýšenie dôchodku a prepočítanie jeho výšky (tzv. vrátenie percent, ktorým mu bol znižovaný predčasný dôchodok pri jeho priznaní). Zvýšenie penzie mu bude patriť za obdobie, keď bol zamestnaný a nebol mu vyplácaný predčasný starobný dôchodok.

3. alebo v nasledujúcom roku, ak príjem dohodára v predchádzajúcom kalendárnom roku presiahol 2 400 eur

Ak príjem dohodára, ktorý pracuje na vybranú jednu dohodu s príjmom do 200 eur mesačne, presiahne za kalendárny rok 2 400 eur, Sociálna poisťovňa zastaví výplatu predčasného starobného dôchodku a v ďalšom kalendárnom roku mu výplatu automaticky bez podania žiadosti dôchodcu obnoví, prepočíta (zvýši) a zúčtuje.

Zamestnanie zvyšuje dôchodok

Zvýšenie dôchodku závisí od toho, či penzista poberá dôchodok, alebo nie, od mzdy a aj od dĺžky zamestnania.

Starobný dôchodca, ktorý dostáva plat i dôchodok

  • Zvýšenie dôchodku sa vypočíta ako súčin jednej polovice osobných mzdových bodov získaných po dovŕšení dôchodkového veku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.
  • Osobný mzdový bod sa odvíja od príjmu, z ktorého si platíte odvody. Aktuálna dôchodková hodnota sa mení každý rok v závislosti od vývoja priemerných platov v treťom štvrťroku. Tento rok je na úrovni 14,2107 eura.

Príklad

Jozef je starobný dôchodca a jeho penzia je v sume 462,50 eura. Od 1. januára 2021 do 30. apríla 2021 bude tento penzista pracovať a po zániku dôchodkového poistenia požiada od 1. mája 2021 o zvýšenie starobného dôchodku. Za štyri mesiace zarobí 4 200,00 eura. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2021 je 14,2107 eura.

Starobný dôchodok sa od 1. mája 2021 zvýši takto:

  • určí sa zvýšenie z jednej polovice osobného mzdového bodu: 4 200,00 : 13 104,00 = 0,3205, (za posledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok sa použije všeobecný vymeriavací základ 13 104,00 eura, to znamená všeobecný vymeriavací základ za rok 2019, ktorý dva roky predchádza roku 2021) 0,3205 : 2 = 0,1602 zvýšenie dôchodku = 0,1602 × 14,2107 = 2,27735 eura mesačne.

Toto zvýšenie sa pripočíta k vyplácanej sume starobného dôchodku: 462,50 + 2,27735 = 464,80 eura mesačne.

Človek v dôchodkovom veku, ktorý pracuje a nepoberá dôchodok

  • Človek, ktorý dosiahne dôchodkový vek, nemusí hneď požiadať o dôchodok. Ak pracuje a nedostáva dôchodok, má nárok na zvýšenie svojej penzie, ktorá by mu patrila ku dňu dovŕšenia dôchodkového veku. Zvýšenie sa vypočíta ako súčin osobných mzdových bodov získaných po dosiahnutí dôchodkového veku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.
  • Takto vypočítaný dôchodok sa ďalej zvýši o pol percenta za každých 30 dní, keď senior bol dôchodkovo poistený, no nepoberal dôchodok, hoci mal naň nárok. Ak by niekto napríklad požiadal o dôchodok až po jednom roku po dosiahnutí dôchodkového veku, jeho penzia sa zvýši o šesť percent.

Príklad:

Peter splnil podmienky nároku na starobný dôchodok 1. januára 2021, o priznanie starobného dôchodku nepožiadal, ale bude ďalej zamestnaný až do 31. marca 2021 a o priznanie starobného dôchodku požiada od 1. apríla 2021. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,0012 (to znamená, že zarábal priemernú mzdu). K 1. januáru 2021 získal 15 942 dní obdobia dôchodkového poistenia, ktoré po prepočítaní na roky predstavujú 43,6768 odpra­covaného roku (15 942 : 365 = 43,6768). Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2021 je 14,2107 eura.

Za obdobie od 1. januára 2021 do 31. marca 2021 bude mať osobný vymeriavací základ 2 847,63 eura.

Suma starobného dôchodku patriaca od 1. apríla 2021 sa určí takto:

1. určí sa suma starobného dôchodku patriaca do vzniku nároku na starobný dôchodok, t. j. do 31. decembra 2020:
1,0012 × 43,6­768 × 14,2107 = 621,50 eura mesačne

2. k tejto sume sa pripočíta zvýšenie patriace za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok:

  • určí sa osobný mzdový bod za obdobie od 1. januára 2021 do 31. marca 2021, 2 847,63 : 13 104,00 = 0,2174, (za posledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok sa použije všeobecný vymeriavací základ 13 104,00 eura, to znamená všeobecný vymeriavací základ za rok 2019, ktorý dva roky predchádza roku 2021)
  • vypočíta sa zvýšenie za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok 0,2174 × 14,2107 = 3,08940618 eura mesačne
  • táto suma sa pripočíta k sume dôchodku určenej ku dňu vzniku nároku na dôchodok 621,50 + 3,08940618 = 624,60 eura mesačne.

3. k takto určenej sume sa pripočíta percentuálne zvýšenie za 90 dní obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok:

  • hodnota percentuálneho zvýšenia = (90 : 30) x 0,5
  • prihliada sa len na celých 30 dní obdobia dôchodkového poistenia = hodnota percentuálneho zvýšenia = 3 × 0,5 = 1,5 % 624,60 + (1,5 % x 624,60) = 624,60 + 9,369 = 634,00 eura mesačne.

Suma starobného dôchodku sa následne zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, čo je o 16,50 eura mesačne, na 650,50 eura mesačne.

Príklady sú len ilustračné.

Dôchodok môže zvýšiť aj brigáda

Pán Miloš dovŕšil dôchodkový vek a požiadal vo februári o priznanie starobného dôchodku. Zarábal priemernú mzdu a odpracoval 42 rokov. Ako by sa mu zvýšil dôchodok, ak v roku 2020 zároveň pracoval na dohodu a zarobil 200 eur a 300 eur?

A. Ak by nepracoval na dohodu

Suma dôchodku sa vypočíta ako súčin osobného mzdového bodu, počtu odpracovaných rokov a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Keďže dosahoval stále priemerný plat, jeho osobný mzdový bod je 1. Aktuálna dôchodková hodnota v tomto roku je 14,2107 eura a odpracoval 42 rokov.

Dôchodok = 1 × 14,2107 × 42
Dôchodok = 596,90 eura
Táto suma sa ešte zvýši o valorizáciu vo výške 2,6 percenta, čo predstavuje 15,60 eura. Bude preto dostávať dôchodok vo výške 612,40 eura.

B. Ak v roku 2020 pracoval aj na dohodu za 200 eur mesačne

Vďaka práci na dohodu jeho osobný mzdový bod dosiahne 1,0052. Aktuálna dôchodková hodnota v tomto roku je 14,2107 eura a počet odpracovaných rokov bude 42.

Dôchodok = 1,0052 × 14,2­107 × 42
Dôchodok = 600,00 eura
Táto suma sa zvýši o valorizáciu v sume 15,60 eura, preto bude dostávať penziu v sume 615,60 eura. V porovnaní s tým, keby nepracoval na dohodu, tak jeho dôchodok vzrastie o 3,20 eura.

C. Ak v roku 2020 pracoval aj na dohodu za 300 eur mesačne

Vďaka práci na dohodu jeho priemerný osobný mzdový bod dosiahne 1,0078. Aktuálna dôchodková hodnota je na úrovni 14,2107 eura a počet odpracovaných rokov bude 42.

Dôchodok = 1,0078 × 14,2107 × 42
Dôchodok = 601,50 eura
Táto suma sa zvýši ešte o valorizáciu vo výške 15,70 eura, preto bude dostávať penziu v sume 617,20 eura. V porovnaní s tým, keby nepracoval na dohodu, tak jeho dôchodok vzrastie o 4,80 eura.

Príklady sú len informatívne. Presný výpočet nie je možný, pretože každému sa situácia počas života vyvíja. Nie je pravdepodobné, že by človek po celý svoj aktívny pracovný život (napr. nepretržite 42 rokov) odvádzal poistné výhradne z rovnakého vymeriavacieho základu.

© Autorské práva vyhradené

19 debata chyba
Viac na túto tému: #zvýšenie dôchodku #práca na dohodu #brigáda #pracujúci penzisti