II. pilier: Od januára si sporíte viac

Čo nájdete na výpise z II. piliera? Ako je to s dedením po sporiteľovi v tomto pilieri? A aké sú formy výplaty dôchodku z neho?

06.04.2021 08:00
euro, mince, pero, papier Foto:
Veľkou výhodou je aj to, že nasporená suma v 2. pilieri ostáva vaším súkromným majetkom a zdedia ju vaši blízki. Úspory neprepadnú štátu tak, ako je to v 1. pilieri.
debata (57)
  • Predstavuje kapitalizačný, tzv. II. pilier dôchodkového systému, ktorý je príspevkovo definovaný. To znamená, že výška dôchodkovej dávky bude závisieť od zaplatených príspevkov do II. piliera a ich zhodnotenia. Finančné prostriedky sporiteľov spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS).
  • Má spolu s I. pilierom zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe a pozostalým v prípade jeho úmrtia.
  • Aj keď je vstup do neho pre osoby mladšie ako 35 rokov dobrovoľný, po vstupe do tohto piliera sa starobné dôchodkové sporenie stáva povinné a spolu s prvým pilierom tvorí základný systém dôchodkového zabezpečenia. Ak vstúpite do II. piliera, povinné odvody na dôchodkové poistenie v celkovej výške 18 % sa rozdelia na dve časti.
  • Sporiteľ, ktorý sa rozhodne pre sporenie v II. pilieri, tak bude poberať dôchodok z dvoch zdrojov. Prvým bude primerane krátený dôchodok z I. piliera, ktorý vypláca Sociálna poisťovňa, a druhým bude dôchodok z II. piliera, ktorého výška bude závisieť od zaplatených príspevkov, ako aj ich zhodnotenia a od zvoleného spôsobu poberania dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia.
Video
O výpise z účtu z II. piliera, číslach, ktoré v ňom nájdete a krokoch, ktoré treba urobiť pre vyšší dôchodok s Jánom Šebom, ekonómom z UMB Banská Bystrica. Odvysielané 17. 2. 2021.

Starobné dôchodkové sporenie pozostáva z dvoch základných fáz:
Sporiacej, v ktorej sa časť povinných odvodov sporiteľa odvádza na jeho osobný dôchodkový účet spravovaný vybranou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. V tejto fáze starobného dôchodkového sporenia si okrem DSS môže sporiteľ slobodne vyberať aj dôchodkové fondy, v ktorých chce svoje príspevky zhodnocovať. Sporiteľ má v tejto fáze možnosť odvádzať si aj dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie.
Výplatnej. V tejto fáze sa sporiteľovi zo zhodnotených príspevkov vypláca starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pozostalým sa môže vyplácať pozostalostný dôchodok. Podľa zvolenej formy výplaty dôchodku z II. piliera poberateľovi jeho dôchodok vypláca ním vybraná poisťovňa (doživotný a dočasný dôchodok) alebo DSS (programový výber).

Ku koncu minulého roka si v druhom pilieri sporilo viac ako 1,6 milióna Slovákov, ktorí majú na súkromných účtoch sporiteľov vyše 10 miliárd eur. Podľa štatistík dôchodkových správcovských spoločností (DSS) však až 69 % úspor "odpočíva” v garantovaných dlhopisových fondoch, ktoré ich zhodnocujú veľmi slabo. "Všetci sporitelia, ktorým ostáva do dôchodku viac ako 15 rokov, by si mali v druhom pilieri sporiť v negarantovaných akciových alebo indexových fondoch. Dlhodobo zarábajú niekoľkonásobne viac ako garantované fondy a vďaka tomu môže byť dôchodok z druhého piliera aj 10-násobne vyšší,” radí investičný analytik František Burda.

Príklad: Do II. piliera vstúpi 25-ročný človek, ktorý zarába 1 000 eur v hrubom. Aká môže byť jeho celková nasporená suma na dôchodku v 64 rokoch? „Ak by mladý človek s hrubou mzdou 1 000 eur zhodnocoval svoje úspory v druhom pilieri iba v garantovaných fondoch, na dôchodku môže mať nasporených 33-tisíc eur. Keby si celý čas sporil v negarantovaných fondoch, výsledná suma môže byť 98-tisíc eur, čo je trikrát viac,” opisuje František Burda.

Čo nájdete vo výpise z II. piliera

Aktuálna hodnota vášho účtu – akú sumu ste si doteraz nasporili z povinných odvodov.

Prognóza výšky vašej nasporenej sumy pri pesimistickom, základnom a optimistickom scenári – teda, akú sumu môžete mať nasporenú na dôchodku v závislosti od vývoja na finančných trhoch.

Predpokladaný mesačný dôchodok z 2. piliera a predpokladaný mesačný dôchodok po zohľadnení inflácie.

Informácia o zhodnotení úspor – vaše vklady mínus náklady spojené s dôchodkovým úč­tom.

Odplata za správu fondu – náklady a poplatky, ktoré vám zo súkromného dôchodkového účtu stiahla DSS.

Oprávnená osoba – zistíte, či ju máte v zmluve uvedenú, alebo nie. Úspory z druhého piliera sa dedia a oprávnenej osobe DSS vyplatí úspory v prípade vašej smrti.

TIP: Ak do vašej zmluvy neuvediete oprávnenú osobu, vaše úspory automaticky prejdú do dedičského konania. Ich vyplatenie to môže skomplikovať a oddialiť, preto je lepšie mať oprávnenú osobu v zmluve zapísanú. Môže to byť ktokoľvek, koho si vyberiete – manžel/manželka, partner, ale aj rodičia, deti alebo váš známy.

Prečo si sporiť v II. pilieri?

Radí František Burda, investičný analytik v spoločnosti FinGO.sk

Druhý pilier je výhodný už len preto, že si počas vášho produktívneho života neodkladáte žiadne peniaze navyše, a pritom dosiahnete lepší dôchodok.

Jednoducho si sporíte z vašich povinných odvodov, ktoré musíte odvádzať štátu.

V roku 2021 sa povinné odvody sporiteľov v 2. pilieri rozdeľujú v pomere 12,75 % na účet Sociálnej poisťovne a 5,25 % na súkromný účet sporiteľa v DSS.

Veľkou výhodou je aj to, že nasporená suma v 2. pilieri ostáva vaším súkromným majetkom a zdedia ju vaši blízki. Úspory neprepadnú štátu tak, ako je to v 1. pilieri.

Vstup do 2. piliera je dobrovoľný a môže doň vstúpiť každý, kto nedovŕšil 35 rokov. Či už ide o zamestnanca, živnostníka alebo mamičku na materskej, dôležité je, aby boli evidovaní v Sociálnej poisťovni (alebo boli evidovaní kedykoľvek v minulosti).

Pri vstupe do 2. piliera si môžete vybrať jednu z piatich DSS-iek a zvolíte si fondy, v ktorých budete vaše úspory na dôchodok zhodnocovať.

Akciové fondy prinášajú dlhodobo niekoľkonásobne vyššie zhodnotenie oproti garantovaným fondom, preto sú pre mladých ľudí pri vstupe do 2. piliera vhodnejšie.

Keď sa človek začne približovať k dôchodkovému veku, štát presmeruje časť jeho úspor do garantovaných konzervatívnych fondov, ktoré sú bezpečnejšie.

Na Slovensku pôsobí 5 dôchodkových správcovských spoločností: Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, AXA d.s.s., DSS Poštovej banky d.s.s., NN dôchodková správcovská spoločnosť, VÚB Generali d.s.s.

Výška dôchodkovej dávky z II . piliera závisí od: zaplatenej výšky príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, dĺžky sporenia, veku odchodu do dôchodku, miery zhodnotenia týchto príspevkov a od zvoleného spôsobu poberania dôchodku starobného dôchodkového sporenia.

Z druhého piliera sa vypláca: starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, pozostalostný dôchodok (vdovský, vdovecký, sirotský).

Dedenie vo výplatnej fáze starobného dôchodkového sporenia

Doživotný dôchodok.
Nevyčerpaný doživotný dôchodok. Ak poberateľ doživotného dôchodku zomrie počas prvých 7 rokov jeho poberania, zostatok sumy, ktorá mala byť vyplatená počas týchto 7 rokov, životná poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe, ktorú si sporiteľ určí v zmluve o poistení dôchodku. Ak takáto osoba nebola určená, nevyplatená suma je predmetom dedenia.

Pozostalostné krytie.
Sporiteľ môže v zmluve o poistení dôchodku dohodnúť aj pozostalostné krytie. V prípade úmrtia poberateľa doživotného dôchodku životná poisťovňa vypláca pozostalej osobe (vdova, vdovec, sirota) pozostalostný dôchodok počas dohodnutej doby, a to jeden alebo dva roky.

Dočasný dôchodok.
Ak poberateľ dočasného dôchodku zomrie skôr, ako mu bude vyplatená celá dohodnutá suma, nevyplatená suma nie je predmetom dedenia.

Programový výber.
Ak poberateľ programového výberu zomrie skôr, ako mu bude vyplatená celá dohodnutá suma, nedočerpaná suma sa vyplatí oprávnenej osobe, ktorú si sporiteľ určil v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení. Ak takáto osoba nebola určená, nevyplatená suma je predmetom dedenia.

Formy výplaty dôchodku z druhého piliera: doživotný dôchodok, dočasný dôchodok, programový výber.

Doživotný dôchodok sa vypláca poberateľovi tohto dôchodku do jeho smrti, na základe zmluvy o poistení dôchodku, ktorú sporiteľ uzatvorí so životnou poisťovňou. V tejto zmluve sa môže dohodnúť aj pozostalostné krytie a zvyšovanie dôchodku. Popri doživotnom dôchodku môže sporiteľ, za podmienok ustanovených zákonom o starobnom dôchodkovom sporení, poberať aj dočasný dôchodok a programový výber. O splnení podmienok na vyplácanie dôchodku formou dočasného dôchodku, resp. programového výberu je informovaný prostredníctvom ponukového listu.

Dočasný dôchodok sa vypláca poberateľovi tohto dôchodku počas obdobia dohodnutého v zmluve o poistení dôchodku, ktorú uzatvorí so životnou poisťovňou (5, 7 alebo 10 rokov).

Programový výber sa vypláca sporiteľovi na základe dohody, ktorú uzatvorí s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. V tejto dohode sporiteľ určí mesačnú sumu tohto dôchodku, ktorú chce poberať alebo dobu jeho vyplácania. Jedinou podmienkou pre poberanie programového výberu (vrátane jednorazového vyplatenia nasporenej sumy príspevkov) je doživotné dôchodkové zabezpečenie minimálne na úrovni referenčnej sumy. Referenčná suma je hodnota priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne (I. dôchodkový pilier). Tá je podmienkou výplaty starobného dôchodku zo starobného sporenia (II. pilier) programovým výberom. V praxi to znamená, že ak sporiteľovi v II. pilieri budú v roku 2021 vyplácané dôchodky, napr. starobný dôchodok z I. piliera, invalidný dôchodok, pozostalostný dôchodok vrátane výsluhového dôchodku či dôchodok vyplácaný z cudziny v úhrne aspoň 491,70 eura, bude môcť požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť o výplatu celej svojej nasporenej sumy príspevkov v II. pilieri jednorazovo.

© Autorské práva vyhradené

57 debata chyba
Viac na túto tému: #II. pilier #dôchodkové sporenie