Čo treba vedieť o posudzovaní invalidity a kontrolných prehliadkach?

Ako sa posudzuje invalidita? Kedy je človek invalidný? Treba sa zúčastniť na kontrolnej prehliadke?

07.05.2021 10:00
muž, rozmýšľanie Foto:
Ako často môžem žiadať o prehodnotenie miery poklesu schopnosti pracovať? Môže sa stať aj prípad, že takúto žiadosť podám a Sociálna poisťovňa mi "percentá" zníži?
debata

Posudzovanie invalidity má svoje pravidlá

  • posudkový lekár pri zisťovaní invalidity posudzuje dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a pokles schopnosti pracovať podľa zákona o sociálnom poistení. Táto posudková činnosť sa vykonáva len v rámci konania o dôchodkovú dávku na základe žiadosti poistenca.
  • pokles schopnosti pracovať sa posudzuje na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť pracovať, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.
  • zdravotný stav poistenca sa v súčasnej krízovej situácii posudzuje bez osobnej prítomnosti poistenca. Po posúdení zdravotného stavu príde poistenec len podpísať do príslušnej pobočky žiadosť o invalidný dôchodok. Všetko si zamestnanec pobočky s poistencom dohodne vopred telefonicky a podpísanie žiadosti sa uskutoční pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení.
  • poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou osobou.
  • miera poklesu schopnosti pracovať v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí. Jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti pracovať sa nesčítavajú.
  • mieru poklesu schopnosti pracovať možno zvýšiť najviac o 10 %, ak závažnosť ostatných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti pracovať.

Príklad:

Igor pracuje na stavbe. Absolvoval výmenu ľavého bedrového kĺbu; lieči sa na vysoký tlak II. stupňa; je diabetik bez liečby inzulínom; 5 rokov sa lieči aj na problémy s chrbticou v krížovej oblasti s obmedzením pohybov, s občasným vystreľovaním bolestí do ľavej dolnej končatiny. Opakovane absolvoval rehabilitácie. Po liečbe sa jeho ťažkosti zmiernili. Zobrazovacie vyšetrenia potvrdili degeneratívne zmeny na stavcoch driekovej chrbtice; pred 15 rokmi utrpel pri športe úraz pravého ramena, v dôsledku čoho pretrváva obmedzenie pohyblivosti v ramene. Keďže ide o praváka, obmedzenie funkcie je na dominantnej končatine.

Záver: Rozhodujúcim zdravotným postihnutím je degeneratívne poškodenie ľavého bedrového kĺbu riešené operačne, ktoré je v prílohe zákona o sociálnom poistení uvedené v Kapitole XV – Choroby podporného a pohybového aparátu, Oddiel G – Postihnutie končatín, Položka 44.1 – Stavy po vykonanej endoprotéze bedrového alebo kolenného kĺbu – jednostranná totálna endoprotéza (rozpätie miery poklesu schopnosti pracovať od 35 do 45 %). Posudkový lekár určil hornú hranicu z uvedeného rozpätia, teda 45 %, pretože u posudzovaného bolo zistené skrátenie operovanej končatiny o 4 cm, ochabnutie svalstva a porucha pohyblivosti v operovanom kĺbe.

Z ostatných zdravotných postihnutí – vysoký tlak, cukrovka, bolesti chrbtice, bolesti pravého ramenného kĺbu – ani jedno samo osebe svojou závažnosťou nepodmieňuje invaliditu, ale vo vzájomnej súvislosti vzhľadom na to, že posudzovaný vykonáva robotnícke profesie, posudkový lekár využil možnosť danú zákonom a zvýšil percentuálnu mieru o 10 %.

Miera poklesu schopnosti pracovať u tohto človeka je tak 55 percent.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Otázky a odpovede o posudzovaní a kontrolných prehliadkach

Aké sú rozdiely medzi posudzovaním invalidity a ťažkého zdravotného postihnutia?

Posudzovanie zdravotného stavu na účely invalidného dôchodku vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia pobočky Sociálnej poisťovne. Zdravotný stav posudzuje podľa zákona o sociálnom poistení. Na tieto účely sa posudzuje miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa druhu zdravotného postihnutia orgánov a systémov. Posudzovanie zdravotného stavu na účely kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia vykonáva posudkový lekár úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Zdravotný stav posudzuje podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Na tieto účely sa posudzuje miera funkčnej poruchy a stupeň zdravotného postihnutia jednotlivých systémov.

Mám nárok na úľavy na poistnom?

Úľavy na poistnom sa vzťahujú iba na tie zdravotne ťažko postihnuté osoby, ktoré sú poberateľmi invalidného dôchodku zo Sociálnej poisťovne. Na uplatnenie úľavy nie je dostačujúce priznanie ťažkého zdravotného postihnutia z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Úľava sa uplatňuje pri riadnom pracovnom pomere až pri miere poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %, zamestnanec ani zamestnávateľ v takom prípade neplatia poistné na poistenie v nezamestnanosti. Pri dohodách vykonávaných mimo pracovného pomeru sa miera poklesu neskúma, úľava platí pre všetkých poberateľov invalidného dôchodku bez rozdielu, zamestnanec ani zamestnávateľ neplatia poistné na nemocenské poistenie a na poistenie v nezamestnanosti.

Ako mám postupovať, ak nie som spokojný s ohodnotením posudkového lekára?

Po posúdení zdravotného stavu posudkovým lekárom sociálneho poistenia príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne a po preskúmaní ďalších podmienok potrebných na vznik nároku na invalidný dôchodok, o invalidnom dôchodku rozhodne Sociálna poisťovňa, ústredie. V prípade nesúhlasu s rozhodnutím, máte v súlade s poučením možnosť podať návrh na opravný prostriedok. Konanie o opravnom prostriedku ukončuje príslušný krajský súd.

Kedy Sociálna poisťovňa predvoláva invalidných dôchodcov na kontrolné lekárske prehliadky?

Robí tak vtedy, ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu poistenca a zmena schopnosti pracovať. Prvá kontrolná lekárska prehliadka sa stanovuje spravidla po roku trvania invalidity: overí sa správnosť prognostického hodnotenia posudkového lekára; realizácia odporúčaných rehabilitačných, liečebných, diagnostických postupov; vývoj a ďalšia prognóza. Kontrolná prehliadka sa stanovuje tiež v lehote určenej pri predchádzajúcom posúdení alebo aj skôr, ak sa zistia posudkovo významné skutočnosti. Trvanie invalidity sa nepreskúmava, ak pri kontrolnej lekárskej prehliadke nebola určená lehota jej ďalšieho uskutočnenia.

Musím sa zúčastniť na kontrolnej prehliadke?

Zmena percenta miery poklesu schopnosti pracovať musí byť riadne odôvodnená zlepšením zdravotného stavu, prípadne jeho zhoršením, výraznou stabilizáciou zdravotného stavu, vždy podložená odbornými lekárskymi nálezmi zhodnotenými v celkovom posudku posudkového lekára. Je povinnosťou poberateľa dávky podľa zákona o sociálnom poistení zúčastniť sa na kontrolných prehliadkach na účely ďalšieho poskytovania dôchodkovej dávky. Ak sa poberateľ dávky, ktorá je podmienená invaliditou a ktorého zdravotný stav treba posúdiť, nepodrobí vyšetreniu zdravotného stavu, výplata dávky sa zastaví.

Ako často môžem žiadať o prehodnotenie miery poklesu schopnosti pracovať? Môže sa stať aj prípad, že takúto žiadosť podám a Sociálna poisťovňa mi „percentá“ zníži?

V prípade, ak ste boli uznaný invalidným (podľa § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení), máte možnosť podať si žiadosť o prehodnotenie zdravotného stavu na účely invalidity v miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ak došlo k zmene vývoja vášho zdravotného stavu (k zhoršeniu zdravotného stavu, čo musí byť preukázané na základe odborných lekárskych nálezov).

Ak ste si podali žiadosť o prehodnotenie zdravotného stavu na účely invalidity, posudkový lekár sociálneho poistenia môže zmeniť hodnotu miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, a to v dôsledku zlepšenia zdravotného stavu preukázaného na základe odborných lekárskych nálezov. Naopak, v prípade zhoršenia zdravotného stavu poistenca môže posudkový lekár mieru poklesu schopnosti pracovať zvýšiť.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #otázky a odpovede #invalidita