Prečo priznanie penzie neznamená koniec exekučných zrážok?

Aké sú najčastejšie dôvody vedúce k výkonu zrážok? Na príkladoch vám ukážeme, ako sa vypočíta zrážka z dôchodku.

20.05.2021 08:00
seniori, manželia, papiere, starosti, sklamanie Foto:
Exekúcii podliehajú všetky typy dôchodkov. Exekútor vám nemôže siahnuť iba na trinásty dôchodok.
debata

Ľudia, ktorým zamestnávateľ vykonával zrážky zo mzdy, predpokladajú, že skončením pracovného pomeru a odchodom do dôchodku možnosť výkonu exekučných zrážok z príjmu zaniká. Nie je to pravda, priznanie dôchodku neznamená skončenie vykonávania zrážok.

Dôchodky majú charakter príjmov, ktoré nahrádzajú odmenu za prácu. Podľa zákona sú tak penzie jedným z príjmov, na ktoré sa pri vykonávaní zrážok primerane použijú zákonné ustanovenia, ktoré upravujú vykonávanie zrážok zo mzdy.

POZOR! Ak Sociálna poisťovňa vykonáva zrážky z dôchodku, jej postavenie je rovnaké, ako má zamestnávateľ pri vykonávaní zrážok zo mzdy. To znamená, že nemá nijakú právomoc kontrolovať oprávnenosť doručeného príkazu na vykonávanie zrážok, ale je povinná na základe takéhoto príkazu zrážky z penzií vykonávať. Príkaz na vykonávanie zrážok vydáva orgán, ktorý je oprávnený na nútený výkon rozhodnutia, pričom najčastejšie je týmto orgánom súdny exekútor.

Dôvody, ktoré vedú k výkonu zrážok

Sociálna poisťovňa vykonáva zrážku z dôchodku na základe núteného výkonu rozhodnutia, ak povinný dobrovoľne nezaplatil peňažnú sumu, ktorej zaplatenie mu bolo uložené vykonateľným rozhodnutím súdu alebo iného oprávneného orgánu. Môže ísť napríklad o neplatenie výživného, daní a poplatkov, poistného na sociálne alebo zdravotné poistenie, neuhrádzanie súkromnej pôžičky, resp. pôžičky od bankových alebo nebankových subjektov.

Exekúcii podliehajú všetky druhy dôchodkov.

Trinásty dôchodok exekúcii nepodlieha – dôchodca ho musí v plnej výške dostať a exekútor mu naň nemôže siahnuť.

Ako sa vypočíta zrážka z dôchodku?

Vykonávanie zrážok na úhradu:

  • prednostnej pohľadávky – zrážka z dôchodku v rozsahu prvej a druhej tretiny, najprv sa uspokojujú z druhej tretiny, a až vtedy, ak táto tretina na ich úhradu nestačí, uspokojujú sa spolu s ostatnými pohľadávkami z prvej tretiny,
  • neprednostnej pohľadávky – zrážka z dôchodku v rozsahu prvej tretiny.

Prednostné pohľadávky presne definuje Exekučný poriadok

Ide napríklad o výživné na maloleté dieťa, pohľadávky daní, poplatkov a ciel, poistné na sociálne a zdravotné poistenie, pohľadávky náhrady škody spôsobené poškodenému ublížením na zdraví, prídavku na dieťa, pohľadávky úhrady za sociálne služby.

Medzi neprednostné pohľadávky patria napríklad pôžičky od bankových, resp. nebankových subjektov a poplatky telekomunikačným operátorom.

POZOR! Ak má povinný nariadených viacero exekúcií, Sociálna poisťovňa začne vykonávať zrážky na úhradu konkrétnej pohľadávky v závislosti od jej poradia. Poradie pohľadávky je irelevantné v prípade vykonávania zrážok z druhej tretiny, ak sa zráža na úhradu pohľadávky výživného.

Potrebujete pomôcť? Naši odborníci vám poradiaísť na Rady Pravdy

Príklad 1:

Invalidný dôchodok sa vypláca v sume 395,00 eur mesačne. Po odpočítaní tzv. nezraziteľnej sumy (214,83 eura) sa na tretiny rozdelí suma 180,17 eura.

Na úhradu prednostnej pohľadávky je zrážka z dôchodku v rozsahu prvej a druhej tretiny:

(180,17 : 3) x 2 = 60,05 × 2 = 120,11 eura

Suma zrážky prednostnej pohľadávky bude 120,11 eura a povinnému sa bude vyplácať 264,89 eura (tretia tretina 60,05 eura zo sumy 180,17 eura a základná suma 274,88 eura).

Na úhradu neprednostnej pohľadávky je zrážka z dôchodku v rozsahu prvej tretiny: 180,17: 3 = 60,05 eura.

Suma zrážky na úhradu neprednostnej pohľadávky bude 60,05 eura a povinnému sa bude vyplácať 334,94 eura (zvyšné dve tretiny 120,11 eura zo sumy 180,17 eura a základná suma 214,83 eura).

Príklad 2:

Poberateľovi dôchodku sa vypláca starobná penzia v sume 490,00 eur mesačne. Po odpočítaní základnej sumy (214,83) sa na tretiny rozdelí suma 275,17 eura.

Ak sa vykonávajú zrážky na úhradu neprednostnej pohľadávky, suma zrážky bude 91,72 eura mesačne a poberateľovi dôchodku sa bude vyplácať 398,27 eura mesačne. Ak sa vykonávajú zrážky na úhradu prednostnej pohľadávky, suma zrážky bude 183,44 eura mesačne a dôchodcovi sa bude vyplácať 306,55 eura mesačne.

Príklad 3:

Iný postup nastáva v situácii, ak po odpočítaní základnej sumy zvyšok dôchodku presahuje 150 % sumy životného minima.

Vtedy sa suma presahujúca 150 % sumy životného minima zrazí bez obmedzenia a pripočíta sa k prvej tretine zo sumy, ktorá zodpovedá 150 % sumy životného minima. Aj v týchto prípadoch sa na vymoženie pohľadávky použije prvá tretina, ak je pohľadávka neprednostná, respektíve prvá a druhá tretina, ak je pohľadávka prednostná.

Starobný dôchodok sa vypláca v sume 590,80 eura mesačne. Po odpočítaní základnej sumy 214,83 eura je suma penzie 375,97 eura. Z tejto sumy sa pripočíta k prvej tretine suma 53,73 eura (375,97 – 322,24).

Na tretiny sa rozdelí suma zodpovedajúca 150 % sumy životného minima 322,24 eura. Každá tretina potom predstavuje sumu 107,41 eura. Suma presahujúca 150 % sumy životného minima sa pripočíta k prvej tretine, ktorá po tomto pripočítaní bude 170,40 eura (107,41 + 53,73).

Kto dlžníka informuje o výške zrážky z dôchodku?

Sociálna poisťovňa písomne informuje povinného o spôsobe určenia sumy zrážky pri začatí zrážok z dôchodku a vždy, keď sa suma zrážky zmení. Napríklad z dôvodu zvýšenia dôchodku pri každoročnej valorizácii od 1. januára alebo pri zmene sumy životného minima od 1. júla. Písomné oznámenie, okrem iného, obsahuje dátum, od ktorého dlžník prvýkrát dostane dôchodok vyplatený v nižšej sume, a predpokladaný dátum ukončenia zrážok z dôchodku.

POZOR! Sociálna poisťovňa nemôže na základe žiadosti povinného sumu zrážky z dôchodku meniť ani s prihliadnutím na nepriaznivú životnú situáciu, v ktorej sa dlžník nachádza.

Koľko peňazí musí ostať dôchodcovi pri exekúcii

Základná suma = suma životného minima (ŽM) = 214,83 eura mesačne

50 % sumy ŽM = 107,41 eura – zvýšenie na každú exekvovaným dôchodcom vyživovanú osobu

Pohľadávka na výživnom pre maloleté dieťa:

  • základná suma je 90,22 eura (70 % zo 60 % sumy ŽM)
  • 25 % zo 70 % sumy ŽM = 37,59 eura – zvýšenie na každú vyživovanú osobu

Dôchodcovi, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb:

  • základná suma = suma potrebná na platenie úhrady za poskytnutú starostlivosť
  • 25 % sumy ŽM = 53,701 eura * zvýšenie (suma vreckového), ak sa povinnému poskytuje stravovanie
  • 75 % sumy ŽM = 161,12 eura * zvýšenie (suma vreckového), ak sa povinnému neposkytuje stravovanie

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dlhy #zrážky z dôchodkov #exekúcie dôchodkov #exekučné zrážky