Ťažké zdravotné postihnutie: Ako sa posudzuje a kompenzuje?

Z akých dvoch častí pozostáva posudková činnosť? Kto ju vykonáva? Ako a prečo sa zisťuje majetok osoby s ťažkým zdravotným postihnutím?

, 27.05.2021 08:00
žena, invalidný vozík, ťzp Foto:
Sociálna posudková činnosť sa vykonáva za účasti fyzickej osoby s ŤZP, ktorá má právo vyjadrovať svoje potreby a návrhy na riešenie svojej sociálnej situácie.
debata (1)

Kto je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP)

Považuje sa za ňu osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %, pričom funkčná porucha je nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov. Sociálny dôsledok zdravotného postihnutia je znevýhodnenie, ktoré má fyzická osoba z dôvodu jej ŤZP v porovnaní s osobou bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok, a ktoré nie je schopná z dôvodu ŤZP prekonať sama.

Kompenzácia ťažkého zdravotného postihnutia

Kompenzáciou sa rozumie zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ŤZP poskytovaním peňažných príspevkov alebo poskytovaním sociálnych služieb. Za kompenzáciu sa považuje aj osobitná starostlivosť podľa zákona 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Cieľom poskytovania kompenzácie, ako aj vyhotovovania preukazu osoby s ŤZP alebo osoby s ŤZP so sprievodcom a parkovacieho preukazu je podpora sociálneho začlenenia osoby s hendikepom do spoločnosti za jej aktívnej účasti pri zachovaní jej ľudskej dôstojnosti.

Sociálne dôsledky sa kompenzujú v oblasti:

  • mobility a orientácie – kompenzuje sa znížená pohybová schopnosť alebo znížená orientačná schopnosť,
  • komunikácie – kompenzuje sa narušená schopnosť komunikácie,
  • zvýšených výdavkov – kompenzujú sa zvýšené výdavky na diétne stravovanie, súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, so zabezpečením prevádzky osobného auta, so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom,
  • sebaobsluhy – kompenzuje sa obmedzená schopnosť sebaobsluhy alebo strata schopnosti sebaobsluhy.

Vyhotoveniu preukazu fyzickej osoby s ŤZP, preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom, parkovacieho preukazu alebo poskytnutiu peňažného príspevku na kompenzáciu predchádza individuálne posúdenie.

ZŤP, ŤZP, parkovanie, parkovisko Čítajte viac ŤZP: Preukazy a zľavy, ktoré pomôžu

Posudková činnosť:

  • lekárska posudková činnosť,
  • sociálna posudková činnosť.

Formy kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia: Sociálne dôsledky ŤZP sa kompenzujú formou jednorazových alebo opakovaných peňažných príspevkov.

Lekárska posudková činnosť

Lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Hodnotí a posudzuje sa zdravotný stav, jeho zmeny a poruchy, ktoré podmieňujú zdravotné postihnutie osoby, určuje sa miera funkčnej poruchy, posudzujú sociálne dôsledky v oblastiach kompenzácií, ktoré má osoba v dôsledku ŤZP v porovnaní s osobou bez zdravotného postihnutia, posudzujú jednotlivé druhy odkázanosti osoby s ŤZP, posudzuje fyzická a psychická schopnosť osoby vykonávať opatrovanie, posudzuje fyzická a psychická schopnosť osoby s ťažkým zdravotným postihnutím udeliť písomný súhlas, posudzuje sa aj potreba osobitnej starostlivosti.

V konaní o žiadosti o parkovací preukaz posudkový lekár posudzuje, či ide o osobu s ŤZP a či táto osoba má zdravotné postihnutie uvedené v prílohe č. 18 zákona č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu hendikepu.

Pri výkone lekárskej posudkovej činnosti vychádza posudkový lekár najmä z lekárskeho nálezu, ktorý nie je starší ako šesť mesiacov. Vychádzať môže aj z lekárskeho nálezu, ktorý je starší ako šesť mesiacov, ak je podľa neho zdravotný stav osoby chronický s trvalým poškodením, miera funkčnej poruchy je definitívna a od ďalšej liečby nemožno očakávať zlepšenie. Pri ďalšom posúdení môže vychádzať aj z odborného lekárskeho nálezu lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore.

Posudkový lekár môže predvolať znevýhodnenú osobu na posúdenie jej zdravotného stavu, ak: má pochybnosti o správnosti diagnostického záveru vyplývajúceho z predloženého lekárskeho nálezu alebo je potrebné overiť objektívnosť alebo úplnosť diagnostického záveru. V ostatných prípadoch posudkový lekár vykoná posúdenie bez prítomnosti posudzovanej osoby. Posudkový lekár je povinný pozvať fyzickú osobu na posúdenie jej zdravotného stavu, ak o to táto osoba písomne požiada.

Výsledkom lekárskej posudkovej činnosti je lekársky posudok, ktorý musí obsahovať stanovené náležitosti. V posudku lekár určuje aj mieru funkčnej poruchy v desiatkach percent podľa druhu zdravotného postihnutia uvedeného v prílohe č. 3 zákona č 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

ŤZP, invalidný vozík, kuchyňa Čítajte viac Príspevok na kompenzáciu? Ak máte zdravotné postihnutie

Sociálna posudková činnosť

Sociálnu posudkovú činnosť vykonáva sociálny pracovník príslušného úradu práce, ak je osoba posúdená ako fyzická osoba s ŤZP.

Sociálnou posudkovou činnosťou sa: posudzujú individuálne predpoklady osoby s ŤZP (napríklad: schopnosť a úsilie osoby s ŤZP riešiť situáciu vlastným pričinením), posudzuje rodinné prostredie osoby s ŤZP (napríklad: rozsah pomoci, ktorú je osobe s ŤZP schopná poskytnúť jej rodina), prostredie, ktoré ovplyvňuje začlenenie osoby s ŤZP do spoločnosti (napríklad hodnotenie podmienok bývania osoby s ŤZP), všetky druhy odkázanosti osoby s ŤZP, navrhujú kompenzácie v jednotlivých oblastiach kompenzácie.

Sociálna posudková činnosť sa vykonáva za účasti fyzickej osoby s ŤZP, ktorá má právo vyjadrovať svoje potreby a návrhy na riešenie svojej sociálnej situácie. Môže sa vykonávať aj za účasti inej fyzickej osoby, ktorú si osoba s ŤZP určí a aj v prostredí, v ktorom sa osoba s ŤZP obvykle zdržiava.

Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je posudkový záver.

Komplexný posudok

Na základe lekárskeho posudku a na základe posudkového záveru príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vypracúva komplexný posudok na účely kompenzácie, ktorý obsahuje: mieru funkčnej poruchy, vyjadrenie, že ide o fyzickú osobu s ŤZP, sociálne dôsledky ŤZP vo všetkých oblastiach kompenzácie, návrh druhu peňažného príspevku na kompenzáciu, vyjadrenie, či osoba s ŤZP je odkázaná na sprievodcu, vyjadrenie, či osoba s ŤZP je odkázaná na individuálnu prepravu osobným autom, termín opätovného posúdenia zdravotného stavu, ak ho určí posudkový lekár a odôvodnenie komplexného posudku.

Komplexný posudok príslušný úrad práce nevypracúva, ak miera funkčnej poruchy fyzickej osoby na základe lekárskeho posudku je menej ako 50 % (teda nejde o fyzickú osobu s ŤZP).

Zisťovanie príjmu a majetku na kompenzáciu ŤZP

Poskytovanie peňažných príspevkov závisí aj od výšky príjmu a majetku fyzickej osoby s ŤZP. Pri zisťovaní výšky jej príjmu sa započítavajú (okrem jej príjmu) aj príjmy spoločne posudzovaných osôb, ktorými sú napríklad manžel alebo manželka osoby s ŤZP, rodičia, ktorí žijú s touto osobou v spoločnej domácnosti, ak je osoba s ŤZP nezaopatrené dieťa.

Príjem osoby s ŤZP, ktorý sa zisťuje na účely peňažných príspevkov, sa potom určí tak, že súčet všetkých príjmov osôb posudzovaných spoločne sa vydelí počtom týchto osôb (teda osoba s ŤZP a ostatné spoločne posudzované osoby).

Príklad: Zdravotne znevýhodnená osoba žije iba s manželom. Jej priemerný mesačný príjem je 444 eur, priemerný mesačný príjem jej manžela je 888 eur. Príjem osoby s ŤZP, ktorý sa zisťuje na účely peňažných príspevkov, je (444 + 888) / 2 = 1332 / 2 = 666 eur mesačne.

Príjem sa zisťuje ako priemerný mesačný príjem za kalendárny rok, ktorý predchádza roku, v ktorom fyzická osoba požiadala o peňažný príspevok na kompenzáciu. Takto zistený príjem sa prehodnocuje raz za rok pri opakovaných peňažných príspevkoch.

Pri určitej výške príjmu sa peňažné príspevky neposkytnú vôbec alebo sa poskytnú v nižšej sume.

Človek, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu, okrem osoby, ktorá žiada o príspevok na opatrovanie a osoba, na ktorej opatrovanie sa príspevok žiada, vyhlasuje na osobitnom tlačive, či hodnota majetku, ktorý vlastní, je vyššia ako 39 833 eur. Príspevok na kompenzáciu sa neposkytne, ak je hodnota majetku osoby s ŤZP vyššia ako 39 833 eur. Toto pravidlo platí pre všetky peňažné príspevky na kompenzáciu.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #ťažko zdravotne postihnutí #ŤZP #kompenzácia #posudok
Flowers